Решения

ОТНОСНО: относно опаковане на отрязъците от бюлетините за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 287, ал. 7 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия Р Е Ш И: След приключване на гласуването и преди установяване на резултатите СИК/ПСИК изваждат от непрозрачната кутия отрязъците от бюлетините, поставят ги в непрозрачен плик, който се запечатва и върху него се полагат подписите…
Публикувана в Решения
ОТНОСНО: начина на сгъване на бюлетината и откъсване на отрязъка с номера На основание чл. 57, ал. 1, т. 1-3 и чл. 265, ал. 1, т. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия Р Е Ш И: Членът на СИК, който откъсва бюлетина от кочана, я показва на избирателя, за да се увери, че е празна, и поставя печат на едно от местата на гърба на бюлетината. Сгъва я пред избирателя, като полето в горната част на бюлетината опира в…
Публикувана в Решения
Вторник, 29 Април 2014 11:58

Решение № 36-ЕП / 28.04.2014 на РИК

ОТНОСНО: назначаване на секционни избирателни комисии на територията на Община Троян за произвеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.Постъпило е Предложение за състава на секционните избирателни комисии на територията на Община Троян от Кмет на Община Троян с вх. № 55/23.04.2014 г. на РИК Ловеч, както и писмо вх. 74/28.04.2014 Предложението отговаря на изискванията на чл. 91, ал. 8, т. 1 от ИК, а именно съдържа имена на предложените лица, единен…
Публикувана в Решения
Четвъртък, 24 Април 2014 14:16

Решение № 27-ЕП / 22.04.2014 на РИК

ОТНОСНО: определяне на секция на първия етаж (партер) в сгради с повече от един етаж, в които има секции и на горни етажи, за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в Община ТроянПостъпило е Писмо с вх. № 36/17.04.2014 г. на Кмета на Община Троян, съгласно което на територията на общината са образувани избирателни секции в сгради с повече от един етаж, разположени на различни етажи, както следва: на адрес гр. Троян, сграда на ОУ…
Публикувана в Решения
Сряда, 23 Април 2014 15:03

Решение № 29-ЕП / 22.04.2014 на РИК

ОТНОСНО: формиране на единни номера на избирателни секции и брой членове на територията на Община Троян при произвеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.Постъпило е писмо с вх. № 37/17.04.2014 г. от Кмет на Община Троян. Уведомява, че са получени писма от „МБАЛ - Троян"ЕООД и „СБАЛББ - Троян"ЕООД, че при наличие на не по-малко от 10 избиратели 48 часа преди изборния ден ще бъдат образувани избирателни секции. Поради това следва…
Публикувана в Решения
Понеделник, 14 Април 2014 15:12

Решение № 146-ЕП / 11.04.2014 на ЦИК

ОТНОСНО: определяне структурата на уникалния 5-цифрен номер по т. 2 и 3 от Решение № 46-ЕП от 3 април 2014 г. На основание 57, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 94 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия Р Е Ш И : 1. Петцифреният уникален номер по т. 2 и 3 от Решение № 46-ЕП от 3 април 2014 г. на ЦИК се структурира, както следва:- първите две цифри са номерът на района съгласно ЕКАТТЕ, а за гласуване…
Публикувана в Решения
Понеделник, 14 Април 2014 15:12

Решение № 132-ЕП / 09.04.2014 на ЦИК

ОТНОСНО: подлежащите на вписване обстоятелства и реда за водене и поддържане на публичните регистри от районните избирателни комисии при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България На основание чл. 72, ал. 1, т. 16 и т. 21, чл. 124, ал. 4, във вр. с чл. 57, ал. 1, т. 46 от Изборния кодекс, Решение № 84-ЕП от 4 април 2014 г., Решение № 29-ЕП от 29 март 2014 г., Решение № 115-ЕП от 9 април 2014…
Публикувана в Решения
Понеделник, 14 Април 2014 15:04

Решение № 131-ЕП / 09.04.2014 на ЦИК

ОТНОСНО: условията и реда за участие на представители на партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за членове на Европейския парламент от Република България На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 - 3 във връзка с чл. 53, ал. 9, чл. 58, чл. 70, ал. 9, чл. 72, ал. 1, т. 25, чл. 100, ал. 1, т. 8, чл. 108, ал. 1, т. 9, чл. 124 - 126, чл. 181, ал. 1, чл. 230, ал. 2, чл. 232, ал.…
Публикувана в Решения
Четвъртък, 10 Април 2014 09:54

Решение № 97-ЕП / 08.04.2014 на ЦИК

ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК в страната в изборите за членове на Европейския парламент от Република България На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 51, ал. 2, чл. 66, чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, чл. 90, чл. 91, чл. 95, чл. 96, § 1, т. 10 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс Централната избирателна комисия Р Е Ш И: 1. Районните избирателни комисии (РИК) назначават съставите на секционните избирателни комисии в страната…
Публикувана в Решения
Събота, 05 Април 2014 11:54

Решение № 80-ЕП / 04.04.2014 на ЦИК

ОТНОСНО: начина на приемане на решения и обявяването им от районните и секционните избирателни комисии На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 70, чл. 72, ал. 2, чл. 99 и чл. 110 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия Р Е Ш И: I. Районни избирателни комисии 1. Заседанията на районната избирателна комисия (РИК) се свикват от нейния председател или по искане на една трета от членовете й. Проектът за дневен ред се публикува на интернет страницата на комисията…
Публикувана в Решения

 

 

 

 

Внимание!!!

В момента разглеждате архив на приключили избори!!!

Архив на приключили избори