Решения

Събота, 05 Април 2014 11:53

Решение № 73-ЕП / 04.04.2014 на ЦИК

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Единадесети район – Ловешки, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. Постъпило е писмо от областния управител на област Ловеч с вх. № ЕП-05-12 от 28.03.20014 г. на ЦИК. Към писмото са представени всички изискуеми се документи по чл. 60, ал. 2, 3 и 4 от ИК и протокол от 27.03.2014 г. за проведените консултации за състав на РИК между партиите и коалициите, посочени в…
Публикувана в Решения
Събота, 05 Април 2014 11:52

Решение № 46-ЕП / 03.04.2014 на ЦИК

ОТНОСНО: реквизити на печатите на районните, секционните и подвижните секционни избирателни комисии На основание чл. 57, ал. 1, т. 8, чл. 64 и 94 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия Р Е Ш И : 1. Печатът на районните избирателни комисии е кръгъл с един пръстен. Във вътрешния кръг се изписва текстът „РИК", № и наименованието на района. Във външния пръстен се изписва текстът „Избори 2014". 2. Печатът на секционните избирателни комисии е правоъгълен. На отделни редове отгоре надолу се…
Публикувана в Решения
Събота, 05 Април 2014 11:51

Решение № 44-ЕП / 03.04.2014 на ЦИК

ОТНОСНО: условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали, включително и за съхранението на техническите устройства за машинното гласуване при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. На основание чл. 6, ал. 3 във връзка с ал. 1, чл. 18, ал. 1, чл. 209, чл. 215, § 10, ал.1 и § 13, т.5 от Преходните и заключителни разпоредби на Изборния кодекс и писмо вх. № ЕП-03-10/02.04.2014…
Публикувана в Решения
ОТНОСНО: определяне на условията и реда за експериментално машинно гласуване На основание чл. 57, ал. 1, т. 29, § 13, т. 3 във връзка с § 10, ал. 2 от ПЗР на ИК и чл. 212 - 214 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия Р Е Ш И: Приема условия и ред за експериментално машинно гласуване при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България, съгласно приложението. ПРЕДСЕДАТЕЛ:Ивилина Алексиева СЕКРЕТАР:Севинч Солакова
Публикувана в Решения
ОТНОСНО: утвърждаване образците на изборните книжа за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. На основание чл. 6, ал. 1 и § 13, т. 4 от преходните и заключителни разпоредби на Изборния кодекс Централната избирателна комисия Р Е Ш И: Утвърждава образците на изборните книжа за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. с номера от 1 до 95, приложени към настоящото…
Публикувана в Решения
ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 20-ЕП от 27 март 2014 г. на ЦИК На основание чл. 57, ал. 1 т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия Р Е Ш И: ДОПУСКА поправка на техническа грешка в Решение № 20-ЕП от 27 март 2014 г. на ЦИК, както следва:В т. 3 думите „по т. 2.1." да се четат „по т. 2". ПРЕДСЕДАТЕЛ:Ивилина Алексиева СЕКРЕТАР:Севинч Солакова
Публикувана в Решения
ОТНОСНО: условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани в избирателните секции извън страната при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. На основание чл. 11, ал. 1 във връзка с чл. 373, чл. 33, ал. 2 и 3, чл.109, чл. 217 - 220, чл. 232, 272, чл. 263, ал. 2 и чл. 284 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия Р Е Ш И: І. Изборни помещения и кабини за…
Публикувана в Решения
ОТНОСНО: поправка на явна фактическа грешка в Приложение № 1 към Решение № 13-ЕП от 24 март 2014 г. на ЦИК На основание чл. 57, ал. 1 т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия Р Е Ш И: ДОПУСКА поправка на явна фактическа грешка в Приложение № 1 към Решение № 13-ЕП от 24 март 2014 г. на ЦИК, като датата в приложението да се чете „24 март 2014 г.", не „20 март 2014 г.", както грешно е отпечатано.…
Публикувана в Решения
ОТНОСНО: определяне на възнагражденията на членовете на РИК, специалистите към тях и на членовете на СИК/ПСИК На основание чл. 57, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 59, ал. 2, чл. 62, 68, чл. 90, ал. 4, чл. 97 и 110 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия Р Е Ш И: 1. Определя възнагражденията на членовете на РИК и специалистите към тях и на членовете на СИК/ПСИК съгласно методиката - приложение към решението, както следва: 1.1. Месечно възнаграждение на…
Публикувана в Решения
ОТНОСНО: утвърждаване на образци на указателни табели и табла за РИК и СИК, образци на отличителни знаци на застъпници, наблюдатели и представители на партии, коалиции и инициативни комитети при произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. На основание чл. 57, ал. 1, т. 44, чл. 111, 115, 117, 121, 123, 124, 125 и чл. 218, ал. 3 и 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия Р Е Ш И: І. Общи…
Публикувана в Решения

 

 

 

 

Внимание!!!

В момента разглеждате архив на приключили избори!!!

Архив на приключили избори