Вторник, 30 Септември 2014 18:06

Решение № 86 - НС / 25.09.2014 на РИК

Написана от

ОТНОСНО: определяне на секция на първия етаж (партер) в сгради с повече от един етаж, в които има секции и на горни етажи, за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в Община Троян

Постъпило е Писмо с вх. № 80/11.09.2014 г. на Кмета на Община Троян. Уведомява, че на територията на общината са образувани избирателни секции в сгради с повече от един етаж, разположени на различни етажи, както следва: на адрес гр. Троян, южна сграда на ОУ „Иван Хаджийски" са разположени избирателни секции № 113400006 на първи етаж и № 113400007 и № 113400008 на втори етаж, а в северна сграда на ОУ „Иван Хаджийски" на първия етаж е разположена избирателна секция № 113400009, а на втория етаж е разположена избирателна секция № 113400014.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 10, ал. 1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

ОПРЕДЕЛЯ секция на първия етаж (партер) в сгради с повече от един етаж, в които има секции и на горни етажи, за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на Община Троян, както следва:

1.Избирателна секция с № 113400006, разположена в гр. Троян, южна сграда на ОУ „Иван Хаджийски", 1 етаж.

2.Избирателна секция с № 113400009, разположена в гр. Троян, северна сграда на ОУ „Иван Хаджийски" , 1 етаж.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валентина Недялкова

СЕКРЕТАР: Фатме Моллова

Прочетена 1070 пъти

Внимание!!!

В момента разглеждате архив на приключили избори!!!

Архив на приключили избори