Сряда, 17 Септември 2014 10:20

Решение № 72-НС / 16.09.2014 на РИК

Написана от

ОТНОСНО: промяна в състава на секционни избирателни комисии в Община Троян за произвеждането на избори за народни представители за Народно събрание, насрочени за 05 октомври 2014 г.

Постъпило е Предложение с вх. № 87/14.09.2014 г. от Илиян Тодоров Тодоров, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ" съгласно Пълномощно с № НС-4/18.08.2014 г. Иска се извършване на промяна в състава на СИК № 113400061 като на мястото на Събка Цочева Марковска - Член да бъде назначен Радион Минков Кисьов; в състава на СИК № 113400052 като на мястото на Милена Борисова Топалова - Член да бъде назначена Росица Георгиева Гаргова; в състава на СИК № 113400069 като на мястото на Цветомир Иванов Цолов - зам. председател да бъде назначена Бисерка Кънчева Дичевска; в състава на СИК № 113400030 като на мястото на Инна Стефанова Дочева - член да бъде назначена Елена Петрова Гурлевска.

Приложени са молби за освобождаване от Събка Цочева Марковска, Милена Борисова Топалова, Цветомир Иванов Цолов и Инна Стефанова Дочева.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 5 във вр. с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 672-НС от 13 август 2014 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия Ловеч

 

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като Член на СИК № 113400061 - с. Добродан - Събка Цочева Марковска, ЕГН *****.

НАЗНАЧАВА за Член на СИК № 113400061 - с. Добродан - Радион Минков Кисьов, ЕГН *****.

 

ОСВОБОЖДАВА като Член на СИК № 113400052 - с. Черни Осъм - Милена Борисова Топалова, ЕГН *****.

НАЗНАЧАВА за Член на СИК № 113400052 - с. Черни Осъм - Росица Георгиева Гаргова, ЕГН *****.

 

ОСВОБОЖДАВА като Зам. председател на СИК № 113400069 - гр. Троян - Цветомир Иванов Цолов, ЕГН *****.

НАЗНАЧАВА за Зам. председател на СИК № 113400069 - гр. Троян - Бисерка Кънчева Дичевска, ЕГН *****.

 

ОСВОБОЖДАВА като Член на СИК № 113400030 - гр. Троян - Инна Стефанова Дочева, ЕГН *****.

НАЗНАЧАВА за Член на СИК № 113400030 - гр. Троян - Елена Петрова Гурлевска, ЕГН *****.

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валентина Недялкова

СЕКРЕТАР: Фатме Моллова

Прочетена 1295 пъти

Внимание!!!

В момента разглеждате архив на приключили избори!!!

Архив на приключили избори