Вие сте тук:Начало»Съобщения»Избори 2021 - Община Троян - Анна Белперчинова
Анна Белперчинова

Анна Белперчинова

ОБЩИНА ТРОЯН 

З А П О В Е Д 

№ 95

Гр. Троян 26.01. 2021 г.

           

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 464, т. 10 и чл. 182 и сл. от раздел II, Глава Дванадесета от Изборния кодекс и във връзка с Указ № 292 от 17.12.2020 г. на Президента на Република България, обн. в ДВ бр. 108 от 22.12.2020 г., за насрочване на Частичен избор за Кмет на кметство с. Калейца, община Троян на 28.02.2021 г.

                                         

ЗАПОВЯДВАМ:

 1.  Предизборната кампания се открива 20 дни преди изборния ден.
 2. Определям места за поставяне на агитационни материали на територията на Кметство с. Калейца, Община Троян, определени в Приложение 1, което е неразделна част от настоящата Заповед.
 3. Агитационните материали се поставят на определените в настоящата Заповед места, а на сгради, огради и витрини - с разрешение на собственика или управителя на имота.
 4. Забранява се използването на държавния и общинския транспорт за предизборна агитация, поставянето на агитационни материали на автобусни спирки и електриченски стълбове.
 5. Забранява се използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението, както и на материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите.
 6. Забранява се унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по определения в Изборния кодекс ред, до края на изборния ден.
 7. Забранява се поставянето на предизборни агитационни материали извън предизборната кампания по републиканската пътна мрежа и общинските пътища.
 8. Забранява се поставянето на агитационни материали на партии, коалиции от партии и инициативни комитети в изборните помещения, както и на разстояние, по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, през изборния ден и до края на гласуването.
 9. Забранява се поставянето на предизборни агитационни материали извън предизборната кампания.
 10. Партиите, коалициите от партии и инициативните комитети в срок до седем дни след изборния ден премахват поставените от тях материали.

 

УКАЗВАМ:

На партиите, коалициите от партии и инициативните комитети, че:

 1. При неизпълнение на задължението по т. 10 на лицето, което представлява партията или инициативния комитет, или на лицата, които представляват коалицията, се налага глоба от 1000 до 5000 лв., по реда на чл. 472, ал. 1 от Изборния кодекс.
 2. При неизпълнение на задължението по т. 9 от Заповедта на лицето, което наруши забраната за поставяне на агитационни материали извън предизборната кампания се налага глоба или имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв. Когато норушението е извършено повторно, глобата или имуществената санкция е в размер от 3000 до 10 000 лв., по реда на чл. 473, ал. 2 от Изборния кодекс

НАРЕЖДАМ:

 1. В срок до 7 дни след изборния ден (28 февруари 2021 г..), а когато на територията на кметство с. Калейца се провежда втори тур - в срок до седем дни от датата на произвеждането му, партиите, коалициите и инициативните комитети премахват поставените от тях агитационни материали по повод на вече приключилите избори.
 2. ОП ”Комунални услуги” след изтичане на срока по т. 13 при условията на водене на чужда работа без пълномощия да премахне останали агитационни материали за сметка на съответните партии, коалиции от партии и инициативни комитети.

Контрол по изпълнението заповедта възлагам на Главен експерт "Сигурност на информацията, ОМП и материално-техническо обслужване".

Копие от настоящата заповед да се връчи Главен експерт "Сигурност на информацията, ОМП и материално-техническо обслужване" и Вр.И.Д.Кмета на кметство с. Калейца, за сведение и изпълнение.

Копие от настоящата заповед да се изпрати на ОИК, РУ на МВР Троян, Директора на ОП „Комунални услуги” и на лицето, което представлява партията или инициативния комитет, или на лицата, които представляват коалицията от партии за сведение.

Копие от настоящата заповед да се постави на информационното табло на кметство с. Калейца, да се публикува на интернет страницата на Община Троян.

 

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на Община Троян

*На основание чл. 6, параграф 1, б. д), предл. второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одобрил:                                                                                                     Приложение 1

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на община Троян

*На основание чл. 6, параграф 1, б. д), предл. второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

 

 

 

 

Места за поставяне на агитационни материали на територията на кметство с. Калейца, община Троян

                                             

 

с. Калейца:

- ул. „Христо Ботев” № 24 А /До автобусна спирка и магазин „Яница”/

- ул. „Христо Ботев” № 80 / Здравна служба и ПОЩА/

- ул. „Христо Ботев” № 109 / До автобусна спирка, сграда РПК/

- ул. „Христо Ботев” № 145 / Паметник на Дамян Банчев/

- ул. „Христо Ботев” № 155 /До автобусна спирка до СДГ Калейца/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА ТРОЯН

 

З А П О В Е Д

92

Гр. Троян, 26.01.2021 г.

                                              

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал.3 във връзка с чл. 464, т.13 от Изборния кодекс и Указ № 292 от 17.12.2020 г. на Президента на Република България, обн. в ДВ бр. 108 от 22.12.2020 г., за насрочване на Частичен избор за Кмет на кметство с. Калейца, община Троян на 28.02.2021 г.

О П Р Е Д Е Л Я М:

Място за обявяване на избирателния списък за произвеждане на частичен избор за Кмет на кметство с. Калейца, Община Троян на 28.02.2021 г., както следва:

Секция №

Място на гласуване

 Място за обявяване

113400033

Ул. „Селски дол” № 1 – Народно читалище „Искра-1898“

с. Калейца, ул. „Христо Ботев” № 109 – бивша сграда РПК

           

Настоящата Заповед да се изпрати на Общинска избирателна комисия.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Цветелина Калчева – Секретар на Община Троян.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на Община Троян

*На основание чл. 6, параграф 1, б. д), предл. второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

ОБЩИНА ТРОЯН 

ЗАПОВЕД № 59 

Гр. Троян, 18.01.2021 г.

 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 2 във вр. с чл. 464, т.7 от Изборния кодекс и Указ № 292 от 17.12.2020 г. на Президента на Република България, обн. в ДВ бр. 108 от 22.12.2020 г., за насрочване на Частичен избор за Кмет на кметство с. Калейца, община Троян на 28.02.2021 г.

ОБРАЗУВАМ:

Избирателна секция на територията на с. Калейца, Община Троян

и

УТВЪРЖДАВАМ:

нейната номерация, обхват и адрес, както следва:

 

№ по ред

Код

Обхват на СИК

Нечетни №

Четни №

Адрес и място на СИК

СЕКЦИЯ № 113400033 – КАЛЕЙЦА

1.

00062

Ул. „Анска”

1-27

2-6

Ул. „Селски дол” № 1 – Народно читалище „Искра-1898“

2.

00028

Ул. „Васил Ватев”

1-95

2-138

Ул. „Селски дол” № 1 – Народно читалище „Искра-1898“

3.

00076

Ул. „Дамян Банчев”

1-17

2-8

Ул. „Селски дол” № 1 – Народно читалище „Искра-1898“

4.

15730

Ул. „Дочо Чакъров”

1-41

2-36

Ул. „Селски дол” № 1 – Народно читалище „Искра-1898“

5.

00084

Ул. „Керимска”

1-55

2-32

Ул. „Селски дол” № 1 – Народно читалище „Искра-1898“

6.

00031

Ул. „Ламар”

1-31

2-46

Ул. „Селски дол” № 1 – Народно читалище „Искра-1898“

7.

00045

Ул. „Селски дол”

1-15

2-22

Ул. „Селски дол” № 1 – Народно читалище „Искра-1898“

8.

56318

Ул. „Терзийска”

1-25

2-22

Ул. „Селски дол” № 1 – Народно читалище „Искра-1898“

9.

62685

Ул. „Христо Ботев”

1-193

2-192

Ул. „Селски дол” № 1 – Народно читалище „Искра-1898“

 

 

Настоящата заповед да са изпрати на ТЗ на ГД «ГРАО» Ловеч, Областен управител - Ловеч и ОИК – Троян, да бъде публикувана на интернет страницата на Община Троян и обявена на информационното табло в Центъра за административно обслужване в общинската администрация, както и на информационното табло в кметство с. Калейца, община Троян на 23.01.2021 г.

Заповедта може да се оспорва в тридневен срок от обявяването й пред общинската избирателна комисия.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Цветелина Калчева – Секретар на Община Троян.

 

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на Община Троян

*На основание чл. 6, параграф 1, б. д), предл. второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

СЪОБЩЕНИЕ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СЪСТАВА НА СИК, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО С. КАЛЕЙЦА, ОБЩИНА ТРОЯН

28 ФЕВРУАРИ 2021 Г.

 

ДО

ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ В 44-ТО НС

ДО

КОАЛИЦИЯТА, КОЯТО ИМА ИЗБРАНИ С НЕЙНА ЛИСТА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ Р БЪЛГАРИЯ, НО НЕ СА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ

ДО

ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ,

КОИТО НЕ СА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с произвеждането на частичен избор за Кмет на кметство с. Калейца, Община Троян на 28.02.2021 г. насрочен с Указ № 292 от 17.12.2020 г., обнародван в ДВ, бр. 108 от 22.12.2020  г. на Президента на Република България, на основание чл. 91, ал. 1 изр. второ във връзка с чл. 464, т. 13 от Изборния кодекс, Ви каня на 28.01.2021 г. /четвъртък/ в 11,00 ч. в салона на Община Троян, за провеждане на консултации за определяне състава на СИК за територията на кметство с. Калейца, Община Троян.

 

С уважение,

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на Община Троян

*На основание чл. 6, параграф 1, б. д), предл. второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ЗА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ В ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО С. КАЛЕЙЦА, ОБЩИНА ТРОЯН

НА 28 ФЕВРУАРИ 2021 г.
 

 

     Във връзка с насрочения на 28 февруари 2021 г. частичен избор за Кмет на кметство с. Калейца, община Троян по електронен път и в Центъра за административно обслужване, намиращ се на първи етаж  в сградата на Община Троян, както и в кметство с. Калейца, община Троян, ще се подават заявления, правят справки, корекции и промени в избирателните списъци в съответствие с разпоредбите на Изборния кодекс,  както следва:

1. До 28.01.2021 г., включително гражданин на друга държана – членка на ЕС, който отговаря на условията по чл. 396, ал. 2 от Изборния кодекс и желае да бъде вписан в избирателният списък за частичен избор за Кмет на кметство с. Калейца и не е бил вписан в избирателният списък – част ІІ, в изборите на 27 октомври 2019 г., представя декларация по образец (Приложение № 8-МИ-НЧ), чл. 408, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 396, ал. 2 от Изборния кодекс, в общинската администрация по адреса на пребиваване на територията на съответното населено място. Вписаните в избирателните списъци – част ІІ, подават нова декларация само при промяна на някои от декларираните обстоятелства.

2. В периода от 07.02. 2021 г. г. до 13.02.2021 г., включително избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец (Приложение 17-МИ-НЧ), чл. 37, ал. 1 от Изборния кодекс, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронна поща на общинската администрация по постоянен или настоящ адрес, когато е направено искане по чл. 36 от ИК – искане за гласуване по настоящ адрес.

Електронното заявление може да бъде изтеглено от интернет страницата на община Троян https://www.izbori.troyan.bg и изпратено на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или на факс 0670 6 80 60.

3. В периода от 07.02.2016 г. до 13.02.2021 г., включително избиратели, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, могат да поискат да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден. Заявлението (Приложение № 13-МИ-НЧ), чл. 36, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс, се прави писмено до Кмета на кметството собственоръчно подписано. Заявлението може да бъде изпратено и по електронна поща, подписано с универсален електронен подпис.

Електронното заявление може да бъде изтеглено от интернет страницата на община Троян https://www.izbori.troyan.bg и изпратено на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  или на факс 0670 6 80 60.

4. В периода от 07.02.2021 г. до 20.02.2021 г. , включително всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателният списък, допуснати спрямо него, с писмено заявление до Кмета на кметството по образец (Приложение № 7-МИ-НЧ) /, чл. 43, ал.1 и ал. 2 от Изборния кодекс. Заявлението може да бъде изпратено и по електронна поща, подписано с универсален електронен подпис.

Електронното заявление може да бъде изтеглено от интернет страницата на община Троян https://www.izbori.troyan.bg и изпратено на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  или на факс 0670 6 80 60.

5. До 22.02.2021 г. включително избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срок до 13.02.2021 г., могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявявт това не по – късно от 5 дни преди изборния ден и при условие, че на територията на кметство с. Калейца, община Троян е назначена подвижна избирателна комисия. /чл. 37, ал. 2 от ИК/.

Заявлението (Приложение 17-МИ-НЧ), чл. 37, ал. 1 от Изборния кодекс, е необходимо да бъде подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронна поща на общинската администрация по постоянен или настоящ адрес, когато е направено искане по чл. 36 от ИК – искане за гласуване по настоящ адрес, като същото е подписано с универсален електронен подпис.

Електронното заявление може да бъде изтеглено от интернет страницата на община Троян https://www.izbori.troyan.bg и изпратено на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или на факс 0670 6 80 60.

6. В изборния ден – избирател, който в изборния ден, установи, че е вписан в списъка на заличените лица, има право да гласува, ако представи удостоверение, че е отпаднало основанието или е налице основание за вписването му в списъка или ако се яви в избирателната секция по постоянен адрес. Исканията се правят до кмета на кметството /Приложение № 12-МИ-НЧ/ /чл. 40, във връзка с чл. 38, ал. 2, т.1,2,3 и 8 от ИК/.

Удостоверението се издава от кмета на кметството в изборния ден по образец /Приложение № 14-МИ-НЧ/, въз основа на доказателства и документи, които удостоверяват, че лицето има право да гласува.

Избирателят попълва и декларация по образец /Приложение № 15-МИ-НЧ/, че не е гласувал и няма да гласува на друго място.

 

 

Изготвил:

Анита Маринова

Началник отдел „Услуги на гражданите“

 

 

 

 

 

 

З А П О В Е Д

№ 309

от 20.03.2017 г.

на Кмета на Община Троян

 

 

Относно забраната за продажба, сервиране и консумация на алкохолни напитки в търговските обекти и заведенията за хранене на територията на община Троян, считано от 22:00 часа на 25.03.2017 г. /събота/ до 24:00 часа на 26.03.2017 г. /неделя/, с изключение на тези, в които се провеждат сватбени тържества, организаторите на които са длъжни предварително да уведомят кмета на Община Троян или кмета/кметския наместник на съответното населено място.

 

 

 

Заповед за обявяване на заличените лица за произвеждане на избори за народно събрание на 26 март 2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 

Във връзка с произвеждане на избори за Народно събрание на 26 март 2017 г., Решение № 180-НС от 09 март 2017 г. на РИК Ловеч

 

 

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  - ЛОВЕЧ

 

 

ЩЕ ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЕ НА ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРОЯН

 

НА 20.03.2017 г. / ПОНЕДЕЛНИК/ в 10,00 Ч.

В САЛОНА НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАУКА – 1870“ ТРОЯН

 

 

В приложения файл може да разгледате програмата за обучението на СИК. 

За предоставяне на графици за провеждане на предизборните събрания на открито на територията, най-малко 48 часа преди провеждането им

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

Във връзка с произвеждане на избори за народно събрание на 26 март 2017 г., Ви уведомяваме, че на територията на Община Троян е образувана подвижна избирателна секция.

До 20.03.2017 г., 17,00 ч. включително избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец подписано собственоръчно до кмета на общината, кметството или кметския наместник по постоянния им адрес или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл. 36 от ИК за гласуване по настоящ адрес (Приложение № 14-НС), чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс, с приложено копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК/. Заявлението може да бъде изпратено и по електронна поща, подписано с универсален електронен подпис до общинската администрация по постоянен или настоящ адрес

Електронното заявление може да бъде изтеглено от интернет страницата на община Троян, секция „Избори за народни представители“ http://izbori.troyan.bg/saobshteniya1   и изпратено на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или факс 0670 6 80 60.

 

Община Троян

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/troyanbg/izbori/templates/t3_bs3_blank/html/com_k2/default/user.php on line 260

Архив на приключили избори