Вие сте тук:Начало»Съобщения»Избори 2023 - Община Троян - Анна Белперчинова
Анна Белперчинова

Анна Белперчинова

З А П О В Е Д

 

№ 338

от 22.03.2023 г.

на Кмета на Община Троян

 

На основание чл. 44, ал. 1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 39, ал.1 от Изборния кодекс и Указ № 28 от 31 януари 2023 г., /обн. в ДВ бр. 11 от 02 февруари 2023 г./ на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на 02 април 2023 г.

ОБЯВЯВАМ:

Списъците на заличените лица за произвеждане на избори за Народно събрание на 02 април 2023 г.

НАРЕЖДАМ:

Списъците на заличените лица, съдържащи имената на лицето, номера и адреса на избирателната секция да се публикуват на интернет страницата на Община Троян.

Настоящата заповед заедно със списъците на заличените лица да бъдат обявени и публикувани на интернет страницата на Община Троян.

Копие от заповедта да се изпрати на Районна избирателна комисия Ловеч.

 

 

 

 

 

 

 

 • Инструкция за видеоизлъчване на преброяването на бюлетините и попълването на протокола в изборната секция

З А П О В Е Д

 

№ 332

от 20.03.2023 г.

на Кмета на Община Троян

 

На основание чл. 44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 18, ал.1 от Изборния кодекс и Указ № 28 от 31 януари 2023 г., /обн. в ДВ бр. 11 от 02 февруари 2023 г./ на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на 02 април 2023 г.

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Я  М:

Работни групи и маршрути на 01 април 2023 година за предаване на бюлетини и изборни книжа и материали на СИК за произвеждане на избори за Народно събрание на 02 април 2023 г., както следва.

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с произвеждане на избори за Народно събрание на 02 април 2023 г. 

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  - ЛОВЕЧ

 

ЩЕ ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЕ НА ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРОЯН

 

НА 28.03.2023 г. / ВТОРНИК/ в 17,00 Ч.

В САЛОНА НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАУКА – 1870“ ТРОЯН

 

 

 

 

Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 73-НС
Ловеч, 09.03.2023

ОТНОСНО: Определяне на секция на първия етаж (партер) в сгради с повече от един етаж, в които има секции и на горни етажи, за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в Община Троян в изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

Постъпило е Писмо с вх. № 86 от 08.03.2023 г. от г-жа Цветелина Калчева – Секретар на Община Троян. Уведомява, че на територията на общината са образувани избирателни секции в сгради с повече от един етаж, разположени на различни етажи, както следва: в сградата на ОУ „Иван Хаджийски“ гр. Троян избирателни секции на първи етаж с № 113400007; № 113400008 и № 113400009, като с най-малък брой избиратели по избирателен списък е последната, а на втори етаж в същата сграда са разположени избирателни секции с № 113400006,  № 113400013 и № 113400014.

В гр. Троян, в сградата на Народно читалище „Борци за свобода“, кв. „Василевски“ са разположени избирателни секции № 113400002 и № 113400076 като първата е разположена на първия етаж.

На основание чл. 72, ал. 1,  т. 1 във връзка с чл. 10, ал. 1 от Изборния кодекс и т. 1 от Решение № 1701-НС от 23.02.2023 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

ОПРЕДЕЛЯ секция на първия етаж (партер) в сгради с повече от един етаж, в които има секции и на горни етажи, за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на Община Троян в изборите за народни представители на 02 април 2023 г., както следва:

1. Избирателна секция с № 113400009, разположена в гр. Троян, ОУ „Иван Хаджийски", 1 етаж.

2. Избирателна секция с № 113400002, разположена в гр. Троян, в сградата на Народно читалище „Борци за свобода“, кв. „Василевски“-първи етаж.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Петко Георгиев Петков

Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 66-НС
Ловеч, 07.03.2023

ОТНОСНО: приемане на график за обучението на членовете на секционните избирателни комисии в изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

С оглед изискването на чл. 72, ал. 1, т. 3 от Изборния кодекс, РИК Ловеч следва да организира обучение на членовете на секционните избирателни комисии, за което да се приеме график. Получено е предложение от „Сиела Норма“ АД за провеждане на обучения за работа със специализирани устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ)

Поради изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 3 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

Определя дата и час за провеждане на дистанционни обучения в реално време през платформата Teams от „Сиела Норма“ АД на членовете на секционните избирателни комисии в Единадесети изборен район – Ловешки в изборите за народни представители на 02 април 2023 г., за работа със СУЕМГ както следва:

 • 20.03.2023 г. /понеделник/ от 18.00 часа
 • 22.03.2023 г. /сряда/ от 18.00 часа
 • 25.03.2023 г. /събота/ от 11.00 часа
 • 26.03.2023 г. /неделя/ от 11.00 часа

Решението подлежи на обжалване пред Централна избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Петко Георгиев Петков

З А П О В Е Д

№ 232

от 24.02.2023 г.

на Кмета на Община Троян

 

На основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 183, ал. 3 от Изборния кодекс, т. 19 от Решение № 1695-НС от 22 февруари 2023 г. на Централна избирателна комисия и във връзка с Указ № 28 от 31 януари 2023 г., /обн. в ДВ бр. 11 от 02 февруари 2023 г./ на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на 02 април 2023 г.

  ОПРЕДЕЛЯМ:

 Места за поставяне на агитационни материали на територията на Община Троян, определени в Приложение 1, което е неразделна част от настоящата Заповед.

 1. Агитационните материали да се поставят само на определените в настоящата Заповед места, а на сгради, огради и витрини - с разрешение на собственика или управителя на имота.
 2. Предизборната кампания в изборите за народни представители на 02 април 2023 г. се открива на 03 март 2023 г. (30 дни преди изборния ден) и приключва в 00,00 ч. на 31 март 2023 г.
 3. Извън времето за провеждане на предизборната кампания (от датата на насрочване на изборите за народни представители – 31 януари 2023 г. до началото на предизборната кампания – 03 март 2023 г.) се забранява поставянето на предизборни агитационни материали. Сигналите за така поставените предизборни агитационни материали се подават до областния управител, съответно кмета на общината, района или кметството.

НАРЕЖДАМ:

 1. В срок до 7 дни след изборния ден (02 април 2023 г.) партиите, коалициите и инициативните комитети да премахнат поставените от тях агитационни материали по повод на вече приключилите избори.
 2. ОП ”Комунални услуги” след изтичане на срока по т. 1, при условията на водене на чужда работа без пълномощия да премахне останали агитационни материали за сметка на съответните партии, коалиции от партии и инициативни комитети.

Контрол по изпълнението на заповедта за град Троян, възлагам на Главен експерт "Сигурност на информацията, ОМП и материално-техническо обслужване" – Румен Варчев, а за населените места на територията на Община Троян – кметове на кметства и кметски наместници.

Копие от настоящата заповед да се връчи на Главен експерт "Сигурност на информацията, ОМП и материално-техническо обслужване" – Румен Варчев, Директора на ОП „Комунални услуги“ град Троян, Кметовете на кметства и Кметските наместници за сведение и изпълнение.

Копие от настоящата заповед да се изпрати на Районна избирателна комисия - Ловеч, РУ „Полиция“ Троян и на лицето, което представлява партията, коалицията или инициативния комитет за сведение.

Копие от настоящата заповед да се постави на информационното табло на входа в общината, в населените места, да се публикува на интернет страницата на Община Троян.

Активна е възможността за проверка на избирателна секция чрез SMS, стационарен и мобилен телефон:

Чрез SMS

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (A1, Yettel и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

В сайта на Главна Дирекция "Гражданска Регистрация и Административно Обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, могат да бъдат направени справки в избирателните списъци.

Сайта може да бъде достъпен на адрес: http://www.grao.bg/elections/

Чрез сайта може:

 • Да подадете искане за гласуване по настоящ адрес по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена за общинските администрации.
 • Да подадете удостоверение за гласуване на друго място по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена за общинските администрации.
 • Да се информирате за секциите и местата на гласуване. Активиран е служебния достъп на сайта, откъдето общинските администрации могат да извършват:
 • Служебни справки в избирателните списъци;
 • Обработване на постъпили Заявления за гласуване по настоящ адрес;
 • Регистриране на издадено Удостоверение за гласуване на друго място.

Гражданите също така, могат да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес, ако населеното място на настоящия им адрес е различно от населеното място на постоянния им адрес, чрез страницата https://regna.grao.bg/.

 

 • Гражданите, подали заявление за гласуване по настоящ адрес, могат да направят справка за адреса на избирателната секция в данните от окончателните избирателни списъци за гласуване след 22.03.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СЪСТАВА НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ /СИК/ И ПОДВИЖНА СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ /ПСИК/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРОЯН ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ

ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 02 АПРИЛ 2023 Г.

 

  

ДО

ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ В 48-МО НС

 

ДО

ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ,

КОИТО НЕ СА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Във връзка с Указ № 28 от 31 януари 2023 г., /обн. в ДВ бр. 11 от 02 февруари 2023 г./ на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на 02 април 2023 г. и на основание чл. 91 от Изборния кодекс, Ви каня на 22.02.2023 г. /сряда/ в 14.00 ч. в Салона на Община Троян, за провеждане на консултации за определяне съставите на СИК и ПСИК на територията на община Троян.

 

 

С уважение,

 

 

Донка Михайлова

Кмет на Община Троян

*На основание чл. 6, параграф 1, б. д), предл. второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/troyanbg/izbori/templates/t3_bs3_blank/html/com_k2/default/user.php on line 260

Архив на приключили избори