Вие сте тук:Начало»Архив»Избори 2023 - Община Троян - Анна Белперчинова
Анна Белперчинова

Анна Белперчинова

ОБЩИНА ТРОЯН

 

З А П О В Е Д

210

гр.Троян 17.02.2021 г.

           

На основание чл.44, ал.2 във вр. с ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 183, ал. 3 от Изборния кодекс и във връзка с Указ № 9 от 14.01.2021 г., /обн. в ДВ бр. 5 от 19.01.2021 г./ на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на 04 април 2021 г.

 

ОПРЕДЕЛЯМ:

 1. Места за поставяне на агитационни материали на територията на Община Троян, определени в Приложение 1 , което е неразделна част от настоящата Заповед.
 2. Агитационните материали да се поставят само на определените в настоящата Заповед места, а на сгради, огради и витрини - с разрешение на собственика или управителя на имота.
 3. Извън времето за провеждане на предизборната кампания ( от датата на насрочване на изборите за Народно събрание – 19.01.2021 г. до началото на предизборната кампания – 05 март 2021 г.) се забранява поставянето на предизборни агитационни материали.

НАРЕЖДАМ:

 

На ОП ”Комунални услуги” в срок до 7 дни след изборния ден (11 април 2021 г.), при условията на водене на чужда работа без пълномощия да премахне останали агитационни материали за сметка на съответните партии, коалиции от партии и инициативни комитети.

Контрол по изпълнението заповедта за град Троян, възлагам на Главен експерт "Сигурност на информацията, ОМП и материално-техническо обслужване" – Румен Варчев, а за населените места на територията на община Троян – кметове на кметства и кметски наместници.

Копие от настоящата заповед да се връчи на Директора на ОП „Комунални услуги“ град Троян, Кметовете на кметства и Кметските наместници за сведение и изпълнение.

Копие от настоящата заповед да се изпрати на Районна избирателна комисия - Ловеч, РУ „Полиция“ Троян и на лицето, което представлява партията, коалицията или инициативния комитет за сведение.

Копие от настоящата заповед да се постави на информационното табло на входа в общината, в населените места, да се публикува на интернет страницата на Община Троян.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на община Троян

*На основание чл. 6, параграф 1, б. д), предл. второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

 

 

 

  

СЪОБЩЕНИЕ

  

Във връзка с произвеждане на Частичен избор за Кмет на кметство с. Калейца, Община Троян на 28.02.2021г., Ви уведомяваме, че е създадена организация за придвижване и гласуване на избиратели с увреждане на опорно – двигателния апарат или на зрението.

Понеделник, 15 Февруари 2021 09:40

Заповед № 194 на Кмета на Община Троян

ОБЩИНА ТРОЯН

 

З А П О В Е Д

194

гр. Троян, 15.02.2021 г.

                                     

На основание чл. 41, ал.3 от Изборния кодекс, във връзка с Указ № 9 от 14.01.2021 г., /обн. в ДВ бр. 5 от 19.01.2021 г./ на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на 04 април 2021 г.

 

О П Р Е Д Е Л Я М:

Местата за обявяване на избирателните списъци за произвеждане на избори за Народно събрание на 04 април 2021 г., както следва:

 

Секция №

Място на гласуване

Място за обявяване

113400001   

гр. Троян, ул. „Генерал Карцов” 259, „Хлебопроизводство и сладкарство“ ЕООД - Столова

гр. Троян , ул. “Ген. Карцов” № 321 – Магазин за черно-бяла техника

113400002

гр. Троян, ул. „Генерал Карцов” 207, Читалище „Борци за свобода 1946 г.“, ет.1, кв. “Василевско”

гр. Троян, ул. „Генерал Карцов” № 207 – пред хранителен магазин до Читалището

113400003

гр. Троян, жк. „Лъгът”,  СУ "Св. Кл. Охридски" 

гр. Троян, ул. „Генерал Карцов”  № 212 - книжарница

113400004

гр. Троян, ул. „Мизия” № 11, НУ "Хр. Ботев"

гр. Троян, ул. “Ген. Карцов” № 138 калкан магазин „Универсалстрой“

113400005

гр. Троян, ул. „Мизия” № 11, НУ "Хр. Ботев"

гр. Троян, ул. „Македония” № 42 – пред хранителен магазин на ЕТ „Здравко Чоканов“

113400006

гр. Троян, ул. „Христо Ботев” № 210, ОУ "Ив. Хаджийски"

гр. Троян, ул. „Генерал Карцов” № 118 – аптека „Банка Славяни“

113400007

гр. Троян, ул. „Христо Ботев” № 210, ОУ "Ив. Хаджийски"

гр. Троян, ул. „Генерал Карцов” № 8 – магазин на кабелна телевизия  Троян

113400008

гр. Троян, ул. „Христо Ботев” № 210, ОУ "Ив. Хаджийски"

гр. Троян, ул. „Генерал Карцов” № 8 – магазин на кабелна телевизия  Троян

113400009

гр. Троян, ул. „Христо Ботев” № 210, ОУ "Ив. Хаджийски"

гр. Троян, ул. „Генерал Карцов” № 8 – магазин на кабелна телевизия Троян

113400010

гр. Троян,  ул. „34-ти Троянски полк” № 43, СУ "В. Левски"

гр.Троян, ул. “Симеон Велики” № 44 – магазин за зеленчуци

113400011

гр. Троян,  ул. „34-ти Троянски полк” № 43, СУ "В. Левски"

гр. Троян, ул. “Симеон Велики” № 44 – магазин за зеленчуци

113400012

 гр. Троян,  ул. „34-ти Троянски полк” № 43, СУ "В. Левски"

гр. Троян, ул. “Христо Ботев” № 113 – Център за хора с увреждания

113400013

гр. Троян, ул. „Христо Ботев” № 210, ОУ "Ив. Хаджийски"

гр. Троян, ул. „Генерал Карцов” № 8 – магазин на кабелна телевизия  Троян

113400014

гр. Троян, ул. „Христо Ботев” № 210, ОУ "Ив. Хаджийски"

гр. Троян, ул. „Генерал Карцов” № 8 – магазин на кабелна телевизия  Троян

113400015

гр. Троян, ул. ”Св.Св.Кирил и Методий”  №13, НУ" Св.св. Кирил и Методий"

гр. Троян, ул. „Христо Ботев” № 39, "Шах клуб" гр. Троян

113400016

гр. Троян, ул. ”Св.Св.Кирил и Методий”  №13, НУ" Св.св. Кирил и Методий"

гр. Троян, ул. „Христо Ботев” № 39, "Шах клуб" гр. Троян

113400017

гр. Троян, ул. ”Св.Св.Кирил и Методий”  №13, НУ "Св.св. Кирил и Методий"

гр. Троян, ул. „Христо Ботев” № 39, "Шах клуб" гр. Троян

113400018

гр. Троян, ул. ”Св.Св.Кирил и Методий”  №13, НУ "Св.св. Кирил и Методий"

гр. Троян, ул. „Христо Ботев” № 39, "Радио клуб" гр. Троян

113400019

гр. Троян, ул. ”Св.Св.Кирил и Методий”  №13, НУ "Св.св. Кирил и Методий"

гр. Троян, ул. „Христо Ботев” № 39, "Радио клуб" гр. Троян

113400020

гр. Троян, ул. „Власи Илиев” № 7, ДГ "Здравец"

гр. Троян, ул. „Христо Ботев” № 39, "Радио клуб" гр. Троян

113400021

гр. Троян, жк. "Младост", бл. 1, вх. Б, Клуб

гр. Троян, жк. "Младост", бл. 1, вх. Б – входна врата

113400022

гр. Троян, жк. „Буковец”,  ДГ "Буковец"

гр. Троян, жк. „Буковец”,  ДГ "Буковец"

113400023

гр. Троян, жк. „Буковец”,  ДГ "Буковец"

гр. Троян, жк. „Буковец”,  ДГ "Буковец"

113400024

Гр. Троян, ул. „Васил Левски” № 386 – Читалище „Просвета-1920 г.“, кв. „Велчевски”

гр. Троян , ул. „Васил Левски” № 386 - Читалище „Просвета-1920 г.“, кв. „Велчевски”

113400025

гр. Троян,  кв. "Ливадето" № 35, Столова на фирма „Нови лес“

гр. Троян,  кв. "Ливадето"№ 13, пенсионерски клуб

113400026

гр. Троян, кв. "Попишка" № 85А, Клуб на ловна дружинка

гр. Троян, ул. „Нейчо войвойвода” № 66 – хранителен магазин

113400027

гр. Троян, кв. "Балкан", Клуб

гр. Троян, кв. “Балкан”, Клуб

113400030

гр. Троян, жк. „Лъгът”,  СУ "Св. Кл. Охридски" 

гр. Троян, ул. „Генерал Карцов”  № 212 - книжарница

113400032

с. Балканец, Ул. „Христо Петков” № 111 – Клуб на пенсионера

с. Балканец, ул. "Христо Петков" № 111 – Клуб на пенсионера

113400033

с.. Калейца, Ул. „Селски дол” № 1 – Читалище „Искра 1898 г.“

с. Калейца, ул. „Христо Ботев” № 109 – бивша сграда РПК

113400035

с. Горно Трапе, ул. „Дочо Гадев“ № 3 – бивш ресторант

с. Горно Трапе, ул. „Дочо Гадев” № 3 – Информационно табло пред кметско наместничество с. Горно Трапе

113400037

с. Балабанско, ул. „Район центъра“ № 76, Кметско наместничество

с. Балабанско, ул. „Район центъра“ № 76, Кметско наместничество

113400038

с. Белиш, ул. „Стара планина“ № 152, Читалище

с. Белиш, ул. „Стара планина” № 152 – сграда на пощата

113400039

с. Чифлик, ул. „Тодор Каблешков“ № 1, Клуб на пенсионера

с. Чифлик, ул. „Тодор Каблешков“ № 1, Клуб на пенсионера

113400041

с. Терзийско, Ул. „Девети септември” № 102 – Читалище „Зора 1922 г.“

с. Терзийско, ул. „Девети Септември” № 44 – входна врата кметско наместничество

113400044

с. Бели Осъм, Ул. „Стоян Българенчето” № 206 – Читалище „Изгрев 1926 г.“

с. Бели Осъм, ул. „Стоян Българенчето” № 271 – хранителен магазин на Кооперация „БУК“

113400045

с. Бели Осъм, ул. „Балкан“ № 8, Конферетна зала хотел Острова

с. Бели Осъм, ул. „Стоян Българенчето” № 89 – магазин за ЕТ „Пенка Чолакова“

113400048

с. Шипково, Ул. „Георги Димитров” № 108 – Читалище „Светлина 1902 г.“

с. Шипково, ул. „Георги Димитров” № 108 – входна врата на Читалище „Светлина 1902 г.“

113400050

с. Орешак, ул. „Стара планина“ № 136, Клуб на пенсионера

с. Орешак, ул. „Стара планина” № 136 – входна врата на Читалище „Развитие“

113400051

с. Орешак, ул. „Иван Полендаков“ № 4, ДГ „Незабравка”

с. Орешак, ул. „Стара планина” № 136 – входна врата на Читалище „Развитие“

113400052

с. Черни Осъм, Ул. „Стара планина” № 83 – Читалище „Знание 1906 г.“

с. Черни Осъм, ул. „Стара планина” № 83 – входна врата Кметство

113400054

с. Патрешко, мест. „Далешка” № 1, Кметско наместничество

с. Патрешко, мест. „Далешка” № 1, кметско наместничество

113400055

с. Дебнево, Ул. „Девети септември” № 15 – Читалище „Просвета 1905 г.“

с. Дебнево, ул. „Девети септември № 13 - входна врата  Кметство

113400058

с. Гумощник, Ул. „Цанко Бляховски” № 21 – Читалище „Отец Паисий 1927 г.“

с. Гумощник, ул. „Чакърска“ № 1 - входна врата  Кметско наместничество

113400059

с. Врабево, Ул. „Георги Димитров” № 48 – Читалище „Христо Ботев 1911 г.“ – клуб на пенсионера

с. Врабево, ул. „Георги Димитров“ № 44 - входна врата  Кметство

113400061

с. Добродан, ул. „Св.Св.Кирил и Методий“ № 1, Клуб на пенсионера

с. Добродан, ул. „Девети септември“ № 8 - входна врата  кметско наместничество

113400062

с. Дълбок дол, ул. „Стойко Цочев“ № 1, Клуб на пенсионера

с. Дълбок дол - пл. „Дълбокдолска комуна” № 1 – хранителен магазин

113400063

с. Ломец, Ул. „Христо Начевски” № 2 – Читалище „Събуждане 1897 г.“

с. Ломец, пл. „Илия Маринов” № 1 – входна врата на кметско наместничество

113400065

с. Борима, ул. „Девети септември“ № 58, Клуб на пенсионера

с. Борима, ул. „Девети септември“ № 56 - входна врата  Кметство

113400066

с. Старо село, Ул. „Централна” № 60 – Читалище „Христо Ботев 1928 г.“

с. Старо село, ул. „Централна” № 60 – входна врата кметско наместничество

113400067

с. Голяма Желязна, Пл. „Девети септември” – Читалище „Развитие 1899 г.“

с. Голяма Желязна, пл. „Девети септември” № 1 – сградата на Кметството

113400069

гр.Троян, жк. „Лъгът”,  СУ "Св. Кл. Охридски" 

гр.Троян, ул. „Генерал Карцов” № 212 - книжарница

113400070

гр.Троян, жк. „Лъгът”,  СУ "Св. Кл. Охридски" 

гр.Троян, ул. „Генерал Карцов”  № 212 - книжарница

113400071

гр.Троян, ул. „Мизия” № 11, НУ "Хр. Ботев"

гр.Троян, ул. “Ген. Карцов” № 138 калкан магазин „Универсалстрой“

113400072

гр.Троян, ул. „Власи Илиев” № 7, ДГ "Здравец"

гр. Троян, ул. „Христо Ботев” № 39, "Радио клуб" гр. Троян

113400073

гр. Троян, жк. „Буковец”,  ДГ "Буковец"

гр. Троян, жк. „Буковец”,  ДГ "Буковец"

113400074

гр. Троян, жк. „Буковец”,  ДГ "Буковец"

гр. Троян, жк. „Буковец”,  ДГ "Буковец"

113400075

гр.Троян, жк. „Лъгът”,  СУ "Св. Кл. Охридски" 

гр.Троян, ул. „Генерал Карцов”  № 212 - книжарница

113400076

гр.Троян, ул. „Генерал Карцов”  № 207, Читалище „Борци за свобода 1946 г.“, ет. 2, кв. „Василевско“

гр.Троян, ул. „Генерал Карцов”  № 207 - пред хранителен магазин до Читалище кв. „Василевски“

           

Настоящата Заповед да се изпрати на Районна избирателна комисия - Ловеч.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Цветелина Калчева – Секретар.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на Община Троян

*На основание чл. 6, параграф 1, б. д), предл. второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ЗА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ В ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ

НА 04 АПРИЛ 2021 ГОДИНА
 

 

Във връзка с насрочените на 04 април 2021 г. избори за Народно събрание, по електронен път и в Центъра за административно обслужване, намиращ се на първи етаж  в сградата на Община Троян, или чрез портала за електронни административни услуги на Община Троян: www.auslugi.com , както и в кметствата и кметските наместничества от Община Троян, ще се подават заявления, правят справки, корекции и промени в избирателните списъци в съответствие с разпоредбите на Изборния кодекс,  както следва:

 1. В периода от 22.02.2021 г. до 20.03.2021 г. до 17,00 ч., включително кандидатите за народни представители, членовете на ЦИК, членовете на РИК и наблюдателите могат да подадат заявление-декларация за гласуване на друго място до общинската администрация по постоянния им адрес. Заявлението-декларация (Приложение № 18-НС), по чл. 34, ал. 1-3 от Изборния кодекс, се прави писмено до кмета на общината, кметството или кметския наместник собственоръчно подписано.

Заявлението-декларация може да бъде изтеглено от интернет страницата на Община Троян, секция „Актуално“ - „Избори“ https://www.izbori.troyan.bg/saobshteniya1 и подадено и получено лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно.

 1. В периода от 22.02.2021 г. до 20.03.2021 г., до 17,00 ч. включително избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия заявяват желанието си в писмена форма, чрез заявление по образец, подписано саморъчно. Заявлението може да бъде подадено и от упълномощено лице или изпратено по пощата или факс. Общината предоставя възможност за подаване на електронно заявление със същото съдържание на мейл, подписано с квалифициран електронен подпис или през интернет страницата на общината по постоянния адрес или по настоящия адрес на заявителя, когато е направено искане по чл. 36 от ИК и лицето е вписано в избирателния списък по настоящия му адрес (Приложение № 14-НС), чл. 37, ал. 1 от Изборния кодекс.

Заявлението може да бъде изтеглено от интернет страницата на Община Троян, секция „Актуално“ - „Избори“ https://www.izbori.troyan.bg/saobshteniya1 и изпратено на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или факс 0670 6 80 60.

 1. В периода от 22.02.2021 г. до 20.03.2021 г. до 17,00 ч., включително избиратели, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, могат да поискат да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден. Заявлението (Приложение № 12-НС), чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс, се прави писмено до кмета на общината, кметството или кметския наместник по настоящия адрес на заявителя и собственоръчно подписано. Заявлението може да бъде подадено и от упълномощено лице, електронно заявление със същото съдържание на мейл, подписано с квалифициран електронен подпис или през интернет страницата на общината, по настоящ адрес на заявителя.

Заявлението може да бъде изтеглено от интернет страницата на Община Троян, секция „Актуално“ - „Избори“ https://www.izbori.troyan.bg/saobshteniya1 и изпратено на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

 1. В периода от 22.02.2021 г. до 03.2021 г. , включително всеки избирател, спрямо когото са допуснати непълноти и грешки в избирателния списък подава заявление за отстраняването им до кмета на общината, кметството или кметския наместник по образец. Заявлението (Приложение № 8-НС), по чл. 43, ал. 2 от Изборния кодекс, се прави писмено до кмета на общината, кметството или кметския наместник собственоръчно подписано.

Заявлението може да бъде изтеглено от интернет страницата на Община Троян, секция „Актуално“ - „Избори“ https://www.izbori.troyan.bg/saobshteniya1

 1. От 20.03.2021 г. до 29.03.2021 г. включително избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срок до 20.03.2021 г., могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявявт това не по – късно от 5 дни преди изборния ден и при условие, че на населеното място е назначена подвижна избирателна комисия.

Заявлението (Приложение № 14-НС), чл. 37, ал. 2 от Изборния кодекс   може да бъде подадено и от упълномощено лице или изпратено по пощата или факс.  Общината предоставя възможност за подаване на електронно заявление със същото съдържание на мейл, подписано с квалифициран електронен подпис или през интернет страницата на общината по постоянния адрес или по настоящия адрес на заявителя, когато е направено искане по чл. 36 ИК и лицето е вписано в избирателния списък по настоящия му адрес и при условие че на територията на населеното място е назначена подвижна избирателна комисия.

 Заявлението може да бъде изтеглено от интернет страницата на Община Троян, секция „Актуално“ - „Избори“ https://www.izbori.troyan.bg/saobshteniya1 и изпратено на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или факс 0670 6 80 60.

Вторник, 09 Февруари 2021 14:57

Заповед № 175 на Кмета на Община Троян

ОБЩИНА ТРОЯН

 

ЗАПОВЕД № 175

гр. Троян, 09.02.2021 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 2 от Изборния кодекс и във връзка с Указ № 9 от 14.01.2021 г., /обн. в ДВ бр. 5 от 19.01.2021 г./ на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на 04 април 2021 г.

 

ОБРАЗУВАМ:

Избирателни секции на територията на Община Троян

и

УТВЪРЖДАВАМ:

тяхната номерация, обхват и адрес, както следва в приложения файл

 

Настоящата заповед да са изпрати на ТЗ на ГД «ГРАО» - Ловеч, Районна избирателна комисия – Ловеч и Областен управител - Ловеч.

На основание чл. 8, ал. 4 от Изборния кодекс заповедта да се обяви публично, не по-късно от 12 февруари 2021 г., чрез публикуване на Интернет страницата на Община Троян и чрез поставяне на информационното табло пред сградата на общинската администрация, както и на информационните табла в кметствата и кметските наместничества на територията на община Троян.

Заповедта подлежи на оспорване от заинтересованите лица в 3-дневен срок от обявяването й пред Областен управител – Ловеч.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Цветелина Калчева – Секретар.

 

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на Община Троян

*На основание чл. 6, параграф 1, б. д), предл. второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО С. КАЛЕЙЦА, ОБЩИНА ТРОЯН, ОБЛАСТ ЛОВЕЧ НА 28.02.2021 Г.

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – ТРОЯН УВЕДОМЯВА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 113400033 С. КАЛЕЙЦА,

ЧЕ НА 24 ФЕВРУАРИ 2021 Г. /СРЯДА/ ОТ 17,00 Ч. В САЛОНА НА ОБЩИНА ТРОЯН ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЕ.

 

 

 

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ТРОЯН

ОБЩИНА ТРОЯН 

З А П О В Е Д 

№ 95

Гр. Троян 26.01. 2021 г.

           

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 464, т. 10 и чл. 182 и сл. от раздел II, Глава Дванадесета от Изборния кодекс и във връзка с Указ № 292 от 17.12.2020 г. на Президента на Република България, обн. в ДВ бр. 108 от 22.12.2020 г., за насрочване на Частичен избор за Кмет на кметство с. Калейца, община Троян на 28.02.2021 г.

                                         

ЗАПОВЯДВАМ:

 1.  Предизборната кампания се открива 20 дни преди изборния ден.
 2. Определям места за поставяне на агитационни материали на територията на Кметство с. Калейца, Община Троян, определени в Приложение 1, което е неразделна част от настоящата Заповед.
 3. Агитационните материали се поставят на определените в настоящата Заповед места, а на сгради, огради и витрини - с разрешение на собственика или управителя на имота.
 4. Забранява се използването на държавния и общинския транспорт за предизборна агитация, поставянето на агитационни материали на автобусни спирки и електриченски стълбове.
 5. Забранява се използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението, както и на материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите.
 6. Забранява се унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по определения в Изборния кодекс ред, до края на изборния ден.
 7. Забранява се поставянето на предизборни агитационни материали извън предизборната кампания по републиканската пътна мрежа и общинските пътища.
 8. Забранява се поставянето на агитационни материали на партии, коалиции от партии и инициативни комитети в изборните помещения, както и на разстояние, по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, през изборния ден и до края на гласуването.
 9. Забранява се поставянето на предизборни агитационни материали извън предизборната кампания.
 10. Партиите, коалициите от партии и инициативните комитети в срок до седем дни след изборния ден премахват поставените от тях материали.

 

УКАЗВАМ:

На партиите, коалициите от партии и инициативните комитети, че:

 1. При неизпълнение на задължението по т. 10 на лицето, което представлява партията или инициативния комитет, или на лицата, които представляват коалицията, се налага глоба от 1000 до 5000 лв., по реда на чл. 472, ал. 1 от Изборния кодекс.
 2. При неизпълнение на задължението по т. 9 от Заповедта на лицето, което наруши забраната за поставяне на агитационни материали извън предизборната кампания се налага глоба или имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв. Когато норушението е извършено повторно, глобата или имуществената санкция е в размер от 3000 до 10 000 лв., по реда на чл. 473, ал. 2 от Изборния кодекс

НАРЕЖДАМ:

 1. В срок до 7 дни след изборния ден (28 февруари 2021 г..), а когато на територията на кметство с. Калейца се провежда втори тур - в срок до седем дни от датата на произвеждането му, партиите, коалициите и инициативните комитети премахват поставените от тях агитационни материали по повод на вече приключилите избори.
 2. ОП ”Комунални услуги” след изтичане на срока по т. 13 при условията на водене на чужда работа без пълномощия да премахне останали агитационни материали за сметка на съответните партии, коалиции от партии и инициативни комитети.

Контрол по изпълнението заповедта възлагам на Главен експерт "Сигурност на информацията, ОМП и материално-техническо обслужване".

Копие от настоящата заповед да се връчи Главен експерт "Сигурност на информацията, ОМП и материално-техническо обслужване" и Вр.И.Д.Кмета на кметство с. Калейца, за сведение и изпълнение.

Копие от настоящата заповед да се изпрати на ОИК, РУ на МВР Троян, Директора на ОП „Комунални услуги” и на лицето, което представлява партията или инициативния комитет, или на лицата, които представляват коалицията от партии за сведение.

Копие от настоящата заповед да се постави на информационното табло на кметство с. Калейца, да се публикува на интернет страницата на Община Троян.

 

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на Община Троян

*На основание чл. 6, параграф 1, б. д), предл. второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одобрил:                                                                                                     Приложение 1

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на община Троян

*На основание чл. 6, параграф 1, б. д), предл. второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

 

 

 

 

Места за поставяне на агитационни материали на територията на кметство с. Калейца, община Троян

                                             

 

с. Калейца:

- ул. „Христо Ботев” № 24 А /До автобусна спирка и магазин „Яница”/

- ул. „Христо Ботев” № 80 / Здравна служба и ПОЩА/

- ул. „Христо Ботев” № 109 / До автобусна спирка, сграда РПК/

- ул. „Христо Ботев” № 145 / Паметник на Дамян Банчев/

- ул. „Христо Ботев” № 155 /До автобусна спирка до СДГ Калейца/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА ТРОЯН

 

З А П О В Е Д

92

Гр. Троян, 26.01.2021 г.

                                              

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал.3 във връзка с чл. 464, т.13 от Изборния кодекс и Указ № 292 от 17.12.2020 г. на Президента на Република България, обн. в ДВ бр. 108 от 22.12.2020 г., за насрочване на Частичен избор за Кмет на кметство с. Калейца, община Троян на 28.02.2021 г.

О П Р Е Д Е Л Я М:

Място за обявяване на избирателния списък за произвеждане на частичен избор за Кмет на кметство с. Калейца, Община Троян на 28.02.2021 г., както следва:

Секция №

Място на гласуване

 Място за обявяване

113400033

Ул. „Селски дол” № 1 – Народно читалище „Искра-1898“

с. Калейца, ул. „Христо Ботев” № 109 – бивша сграда РПК

           

Настоящата Заповед да се изпрати на Общинска избирателна комисия.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Цветелина Калчева – Секретар на Община Троян.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на Община Троян

*На основание чл. 6, параграф 1, б. д), предл. второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

ОБЩИНА ТРОЯН 

ЗАПОВЕД № 59 

Гр. Троян, 18.01.2021 г.

 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 2 във вр. с чл. 464, т.7 от Изборния кодекс и Указ № 292 от 17.12.2020 г. на Президента на Република България, обн. в ДВ бр. 108 от 22.12.2020 г., за насрочване на Частичен избор за Кмет на кметство с. Калейца, община Троян на 28.02.2021 г.

ОБРАЗУВАМ:

Избирателна секция на територията на с. Калейца, Община Троян

и

УТВЪРЖДАВАМ:

нейната номерация, обхват и адрес, както следва:

 

№ по ред

Код

Обхват на СИК

Нечетни №

Четни №

Адрес и място на СИК

СЕКЦИЯ № 113400033 – КАЛЕЙЦА

1.

00062

Ул. „Анска”

1-27

2-6

Ул. „Селски дол” № 1 – Народно читалище „Искра-1898“

2.

00028

Ул. „Васил Ватев”

1-95

2-138

Ул. „Селски дол” № 1 – Народно читалище „Искра-1898“

3.

00076

Ул. „Дамян Банчев”

1-17

2-8

Ул. „Селски дол” № 1 – Народно читалище „Искра-1898“

4.

15730

Ул. „Дочо Чакъров”

1-41

2-36

Ул. „Селски дол” № 1 – Народно читалище „Искра-1898“

5.

00084

Ул. „Керимска”

1-55

2-32

Ул. „Селски дол” № 1 – Народно читалище „Искра-1898“

6.

00031

Ул. „Ламар”

1-31

2-46

Ул. „Селски дол” № 1 – Народно читалище „Искра-1898“

7.

00045

Ул. „Селски дол”

1-15

2-22

Ул. „Селски дол” № 1 – Народно читалище „Искра-1898“

8.

56318

Ул. „Терзийска”

1-25

2-22

Ул. „Селски дол” № 1 – Народно читалище „Искра-1898“

9.

62685

Ул. „Христо Ботев”

1-193

2-192

Ул. „Селски дол” № 1 – Народно читалище „Искра-1898“

 

 

Настоящата заповед да са изпрати на ТЗ на ГД «ГРАО» Ловеч, Областен управител - Ловеч и ОИК – Троян, да бъде публикувана на интернет страницата на Община Троян и обявена на информационното табло в Центъра за административно обслужване в общинската администрация, както и на информационното табло в кметство с. Калейца, община Троян на 23.01.2021 г.

Заповедта може да се оспорва в тридневен срок от обявяването й пред общинската избирателна комисия.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Цветелина Калчева – Секретар на Община Троян.

 

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на Община Троян

*На основание чл. 6, параграф 1, б. д), предл. второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

СЪОБЩЕНИЕ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СЪСТАВА НА СИК, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО С. КАЛЕЙЦА, ОБЩИНА ТРОЯН

28 ФЕВРУАРИ 2021 Г.

 

ДО

ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ В 44-ТО НС

ДО

КОАЛИЦИЯТА, КОЯТО ИМА ИЗБРАНИ С НЕЙНА ЛИСТА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ Р БЪЛГАРИЯ, НО НЕ СА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ

ДО

ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ,

КОИТО НЕ СА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с произвеждането на частичен избор за Кмет на кметство с. Калейца, Община Троян на 28.02.2021 г. насрочен с Указ № 292 от 17.12.2020 г., обнародван в ДВ, бр. 108 от 22.12.2020  г. на Президента на Република България, на основание чл. 91, ал. 1 изр. второ във връзка с чл. 464, т. 13 от Изборния кодекс, Ви каня на 28.01.2021 г. /четвъртък/ в 11,00 ч. в салона на Община Троян, за провеждане на консултации за определяне състава на СИК за територията на кметство с. Калейца, Община Троян.

 

С уважение,

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на Община Троян

*На основание чл. 6, параграф 1, б. д), предл. второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

 

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/troyanbg/izbori/templates/t3_bs3_blank/html/com_k2/default/user.php on line 260

Внимание!!!

В момента разглеждате архив на приключили избори!!!

Архив на приключили избори