Вие сте тук:Начало»Архив»Избори 2023 - Община Троян - Анна Белперчинова
Анна Белперчинова

Анна Белперчинова

Държавен вестник, брой 77 от 16.IX 

УКАЗ № 245 ОТ 14.09.2021 Г. ЗА РАЗПУСКАНЕ НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 16 СЕПТЕМВРИ 2021 Г. И НАСРОЧВАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 14 НОЕМВРИ 2021 Г. 

 

Обн. ДВ. бр.77 от 16 Септември 2021г.

На основание чл. 99, ал. 5 от Конституцията на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


1. Разпускам Четиридесет и шестото Народно събрание на 16 септември 2021 г.

2. Насрочвам избори за Народно събрание на 14 ноември 2021 г.

Издаден в София на 14 септември 2021 г.

Подпечатан с държавния печат.

РЕШЕНИЕ


за насрочване на избори за президент и вицепрезидент чл.84, т.4, чл.86, ал.1, чл.93, ал.5 и чл.94 от Конституцията на Република България и чл.4, ал.4 от Изборния кодекс


РЕШИ:


Насрочва избори за президент и вицепрезидент на Република България на 14 ноември 2021 г. (неделя).
Решението е прието от 46-ото Народно събрание на 2 септември 2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.


Ива Митева
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
/П/

ОБЩИНА ТРОЯН

 

З А П О В Е Д

№ 729

гр.Троян 28.05. 2021 г.

           

На основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 183, ал. 3 от Изборния кодекс, т. 19 от Решение № 97-НС от 22 май 2021 г. на Централна избирателна комисия и във връзка с Указ № 130 от 10 май 2021 г., /обн. в ДВ бр. 39 от 12 май 2021 г./ на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

  

ОПРЕДЕЛЯМ:

  1. Места за поставяне на агитационни материали на територията на Община Троян, определени в Приложение 1, което е неразделна част от настоящата Заповед.
  2. Агитационните материали да се поставят само на определените в настоящата Заповед места, а на сгради, огради и витрини - с разрешение на собственика или управителя на имота.
  3. Извън времето за провеждане на предизборната кампания ( от датата на насрочване на изборите за Народно събрание – 12.05.2021 г. до началото на предизборната кампания – 10 юни 2021 г.) се забранява поставянето на предизборни агитационни материали.

НАРЕЖДАМ:

 В срок до 7 дни след изборния ден (18 юли 2021 г.), партиите, коалициите и инициативните комитети да премахнат поставените от тях агитационни материали по повод на вече приключилите избори.

  1. ОП ”Комунални услуги” след изтичане на срока по т. 1 (18 юли 2021 г.), при условията на водене на чужда работа без пълномощия да премахне останали агитационни материали за сметка на съответните партии, коалиции от партии и инициативни комитети.

Контрол по изпълнението на заповедта за град Троян, възлагам на Главен експерт "Сигурност на информацията, ОМП и материално-техническо обслужване" – Румен Варчев, а за населените места на територията на Община Троян – кметове на кметства и кметски наместници.

Копие от настоящата заповед да се връчи на Главен експерт "Сигурност на информацията, ОМП и материално-техническо обслужване" – Румен Варчев, Директора на ОП „Комунални услуги“ град Троян, Кметовете на кметства и Кметските наместници за сведение и изпълнение.

Копие от настоящата заповед да се изпрати на Районна избирателна комисия - Ловеч, РУ „Полиция“ Троян и на лицето, което представлява партията, коалицията или инициативния комитет за сведение.

Копие от настоящата заповед да се постави на информационното табло на входа в общината, в населените места, да се публикува на интернет страницата на Община Троян.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на община Троян

*На основание чл. 6, параграф 1, б. д), предл. второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

СЪОБЩЕНИЕ

 

Във връзка с произвеждане на избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г.,

 

„СИЕЛА НОРМА“ АД

 

Ще проведе дистанционно обучение на всички членове на секционни избирателни комисии на територията на община Троян, във връзка с гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване, както следва:

 

03.07.2021 г. /събота/ - 10,30 ч.

06.07.2021 г. /вторник/ - 18,30 ч.

 

Линкове за всяко обучение ще бъдат публикувани на интернет страницата на РИК – Ловеч, преди началния час за започването им.

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ТРОЯН

 


Съгласно Решение № 350-НС от 30 юни 2021 г. на ЦИК, ще се извършва гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Срокът за приемане на заявления е до 8 юли 2021 г.

Заявлението може да изтеглите от тук.

С целия текст на  Решение № 350-НС може да се запознаете тук.

О Б Щ И Н А  -  Т Р О Я Н 

З А П О В Е Д 

 878

гр. Троян 30.06.2021 г. 

 

На основание чл. 44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 18, ал.1 от Изборния кодекс, Указ № 130 от 10 май 2021 г., /обн. в ДВ бр. 39 от 12 май 2021 г./ на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Я  М:

 

  1. Работни групи и маршрути на 10 юли 2021 година за предаване на бюлетини и изборни книжа и материали на СИК за произвеждане на избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г., както следва:

 

І . ПО НАПРАВЛЕНИЕ: гр. Троян – с. Балабанско – с. Терзийско – с. Шипково – с. Горно Трапе – с. Бели Осъм – с. Чифлик – с. Балканец – гр. Троян

Тръгване от град Троян – Община Троян, пл. „Възраждане“ № 1 – 13,00 ч.

секция 113400037 с. Балабанско – 13,15 – 13,20 ч.

секция 113400041 с. Терзийско – 13,30 ч. – 13,35 ч.

секция 113400048 с. Шипково – 13,45 ч. – 13,50 ч.

секция 113400035 с. Горно Трапе – 14,05 ч. – 14,10 ч.

секция 113400045 с. Бели Осъм – Хотел „Острова“, Конферентна зала – 14,20 ч. – 14,25 ч.

секция 113400044 с. Бели Осъм – читалището – 14,35 ч. – 14,40 ч.

секция 113400039 с. Чифлик – 14,50 ч. – 14,55 ч.

секции 113400032 с. Балканец – 15,05 ч. – 15,10 ч.

пристигане в Троян 15,25 ч.

Отг: Светлина Дончева – старши експерт „Гражданско състояние“

Автобус „СИТРОЕН”, с регистрационен номер ОВ 5319 АХ с водач Ценко Кацаров

Охрана - Автомобил „Шкода Рапид“ с рег. № СВ 4031 НР с младши инспектор Йордан Николов – РУ „Полиция“ - Троян.

 

ІІ.  ПО НАПРАВЛЕНИЕ: гр.Троян – с. Белиш - с. Калейца – с. Ломец – с. Дълбок Дол – с. Борима – с. Старо село – с. Голяма Желязна –  Троян

Тръгване от град Троян – Община Троян, пл. „Възраждане“ № 1 – 13,30 ч.

секция 113400038 с. Белиш – 13,45 ч. – 13,50 ч.

секция 113400033 с. Калейца – 14,00 ч. – 14,05 ч.

секция 113400063 с. Ломец – 14,20 ч. – 14,25 ч.

секция 113400062 с. Дълбок Дол – 14,40 ч. – 14,45 ч.

секция 113400065 с. Борима – 14,55 ч. – 15,00 ч.

секция 113400066 с. Старо село – 15,10 ч. – 15,15 ч.

секция 113400067 с. Голяма Желязна – 15,25 ч. – 15,30 ч.

пристигане в Троян 15,50 ч.

Отг: Катя Раева  – старши експерт „ЕСГРАОН“

Автомобил „Опел Зафира”, с регистрационен номер ОВ 3117 ВА, с водач Веселин Василев.

Охрана – Автомобил „Шкода Рапид“ с рег. № СВ 2465 НР с младши експерт Тихомир Гърбовски – РУ „Полиция“ - Троян.

 

ІІІ. ПО НАПРАВЛЕНИЕ: гр. Троян – с. Добродан – с. Врабево – с. Дебнево – с. Гумощник – с. Патрешко – с. Орешак – с. Черни Осъм – гр. Троян

Тръгване от град Троян – Община Троян, пл. „Възраждане“ № 1 – 16,00 ч.

секция 113400061 с. Добродан – 16,15 ч. – 16,20 ч.

секции 113400059 с. Врабево – 16,30 ч. – 16,35 ч.

секция 113400055 с. Дебнево – 16,45 ч. – 16,50 ч.

секция 113400058 с. Гумощник – 17,05 ч. – 17,10 ч.

секция 113400054 с. Патрешко – 17,25 ч. – 17,30 ч

секция 113400051 с. Орешак – Детска градина – 17,40 ч. – 17,45 ч.

секция 113400050 с. Орешак – Клуб на пенсионера – 17,55 ч. – 18,00 ч.

секция 113400052 с. Черни Осъм – 18,10 ч. – 18,15 ч.

пристигане в Троян 18,30 ч.

Отг: Катя Раева  – старши експерт „ЕСГРАОН“

Автомобил „Опел Зафира”, с регистрационен номер ОВ 3117 ВА, с водач Веселин Василев.

Охрана – Автомобил „Шкода Рапид“ с рег. № СВ 2465 НР с младши експерт Тихомир Гърбовски – РУ „Полиция“ - Троян.

 

IV. ПОЛУЧАВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ ОТ СИК В СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ТРОЯН, гр. Троян, пл. „Възраждане“ № 1

секция 113400027 кв. „Балкан“ – 15,30 ч.

секция 113400001 ул. „Генерал Карцов“ № 259 – Столова на Хлебопроизводство и сладкарство“ ЕООД – 15,35 ч.

секция 113400002 ул. „Генерал Карцов“ № 207, ет. 1 - Читалище „Борци за свобода 1946 г.“ – 15,40 ч.

секция 113400076 ул. „Генерал Карцов“ № 207, ет. 2 – Читалище „Борци за свобода 1946 г.“ – 15,40 ч.

секции 113400004, 113400005, 113400071 - НУ „Христо Ботев“ – Троян – от 15,45 ч. до 15,55 ч.

секции 113400003, 113400030, 113400069, 113400070, 113400075 - СУ „Св. Климент Охридски“ – от 15,55 ч. до 16,15 ч.

секция 113400026 кв. „Попишка“ – Клуб на ловна дружина – 16,15 ч.

 

ВСИЧКИ СЕКЦИИ СЛЕД ПРИЕМАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ ТРЪГВАТ С АВТОБУС „OTOYOL“ с регистрационен номер ОВ 4840 ВМ, ПО МАРШРУТ:

гр. Троян, пл. „Възраждане“ № 1 – 16,20 ч.

секция 113400027 кв. „Балкан“ – 16,30 ч.

секция 113400001 ул. „Генерал Карцов“ № 259 – Столова на Хлебопроизводство и сладкарство“ ЕООД – 16,40  ч.

секция 113400002 ул. „Генерал Карцов“ № 207, ет. 1 - Читалище „Борци за свобода 1946 г.“– 16,45 ч.

секция 113400076 ул. „Генерал Карцов“ № 207, ет. 2 – Читалище „Борци за свобода 1946 г.“– 16,45 ч.

секции 113400003, 113400030, 113400069, 113400070, 113400075 - СУ „Св. Климент Охридски“ – 16,50 ч.

секции 113400004, 113400005, 113400071 - НУ „Христо Ботев“ – Троян – 16,55 ч.

секция 113400026 кв. „Попишка“ – Клуб на ловна дружина – 17,05 ч.

Автобус „OTOYOL”, с регистрационен номер ОВ 4840 ВМ с водач Румен Колев.

Охрана - Автомобил „Шкода Рапид“ с рег. № СВ 4031 НР с младши инспектор Йордан Николов – РУ „Полиция“ - Троян.

 Отг: Цветелина Калчева – Секретар на Община Троян, Анита Маринова – Началник отдел „Услуги на гражданите“, Мария Ковачева – главен специалист „ЖСБКС“, Светлина Дончева – старши експерт „Гражданско състояние“, Слави Стойчев – инспектор „Екология, Тодор Комитов - Главен експерт "Младежки дейности и спорт" и Марин Павлов - специалист „ОПУ и КОР“.

Начален час: 12,45 ч.

 

V. ПОЛУЧАВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ ОТ СИК В СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ТРОЯН, гр. Троян, пл. „Възраждане“ № 1

секции 113400010, 113400011, 113400012 - СОУ „Васил Левски“ гр. Троян – от 16,20 ч. до 16,30 ч.

секции 113400015, 113400016, 113400017, 113400018, 113400019 - НУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – от 16,30 ч. до 16,50 ч.

секции 113400022, 113400023, 113400073, 113400074 - ДГ „Буковец“ – от 16,50 ч. до 17,10 ч.

ВСИЧКИ СЕКЦИИ СЛЕД ПРИЕМАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ ТРЪГВАТ С АВТОБУС „OTOYOL“ с регистрационен номер ОВ 4840 ВМ , ПО МАРШРУТ:

гр. Троян – пл. Възраждане № 1 - 17,15 ч.

секции 113400010, 113400011, 113400012 - СОУ „Васил Левски“ гр. Троян – пристига в 17,20 ч.

секции 113400015, 113400016, 113400017, 113400018, 113400019 НУ - „Св. Св. Кирил и Методий“ – пристига в 17,30 ч.

секции 113400022, 113400023, 113400073, 113400074 - ДГ „Буковец“ – пристига в 17,40 ч.

Автобус „OTOYOL”, с регистрационен номер ОВ 4840 ВМ с водач Румен Колев.

Охрана - Автомобил „Шкода Рапид“ с рег. № СВ 4031 НР с младши инспектор Йордан Николов – РУ „Полиция“ - Троян.

Отг: Цветелина Калчева – Секретар на Община Троян, Анита Маринова – Началник отдел „Услуги на гражданите“, Мария Ковачева – главен специалист „ЖСБКС“, Светлина Дончева – старши експерт „Гражданско състояние“, Слави Стойчев – инспектор „Екология, Тодор Комитов - Главен експерт "Младежки дейности и спорт" и Марин Павлов - специалист „ОПУ и КОР“.

 

VI. ПОЛУЧАВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ ОТ СИК В СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ТРОЯН, гр. Троян, пл. „Възраждане“ № 1

секция 113400020 ДГ „Здравец“ - Троян – 17,20 ч.

секция 113400072 ДГ „Здравец“ - Троян – 17,20 ч.

секция 113400077 МБАЛ – Троян  – 17,30 ч.

секция № 113400082 – в Ковид отделение в МБАЛ – Троян – 17,30 ч.

секция 113400078 СБАЛББ – 17,40 ч.

секция № 113400083 – Фтизиатрично отделение в  „СБАЛББ – Троян“ ЕООД – 17,40 ч.

секция 113400021 ж.к. „Младост“ – Клуб – 17,50 ч.

секция 113400024 кв. „Велчевски“ – Читалище „Просвета 1920 г.“ – 17,55 ч.

секция 113400025 кв. „Ливадето“ № 35 – фирма „Нови лес“ – 18,00 ч.

ВСИЧКИ СЕКЦИИ СЛЕД ПРИЕМАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ ТРЪГВАТ С АВТОБУС „OTOYOL“ с регистрационен номер ОВ 4840 ВМ , ПО МАРШРУТ:

гр. Троян – пл. Възраждане № 1 - 18,05 ч.

секция 113400020 ДГ „Здравец“ - Троян – 18,10 ч.

секция 113400072 ДГ „Здравец“ - Троян – 18,10 ч.

секция 113400077 МБАЛ – Троян  – 18,15 ч.

секция № 113400082 – в Ковид отделение в МБАЛ – Троян – 18,15 ч.

секция 113400078 СБАЛББ – 18,25 ч.

секция № 113400083 – Фтизиатрично отделение в  „СБАЛББ – Троян“ ЕООД – 18,25 ч.

секция 113400021 ж.к. „Младост“ – Клуб – 18,35 ч.

секция 113400024 кв. „Велчевски“ – Читалище „Просвета 1920 г.“ – 18,40 ч.

секция 113400025 кв. „Ливадето“ № 35 – фирма „Нови лес“ – 18,50 ч.

Автобус „OTOYOL”, с регистрационен номер ОВ 4840 ВМ с водач Румен Колев.

Охрана - Автомобил „Шкода Рапид“ с рег. № СВ 4031 НР с младши инспектор Йордан Николов – РУ „Полиция“ - Троян.

Отг: Цветелина Калчева – Секретар на Община Троян, Анита Маринова – Началник отдел „Услуги на гражданите“, Мария Ковачева – главен специалист „ЖСБКС“, Светлина Дончева – старши експерт „Гражданско състояние“, Слави Стойчев – инспектор „Екология, Тодор Комитов - Главен експерт "Младежки дейности и спорт" и Марин Павлов - специалист „ОПУ и КОР“.

 

VII. ПОЛУЧАВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ ОТ СИК В СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ТРОЯН, гр. Троян, пл. „Възраждане“ № 1

секции 113400006, 113400007, 113400008, 113400009, 113400013, 113400014 - ОУ „Иван Хаджийски“ – от 18,00 ч. до 18,15 ч.

ПСИК № 113700079 – 18,20 ч. – след приемане на материалите остават в сградата на Община Троян в стая № 36.

ПСИК № 113700080 – 18,20 ч. – след приемане на материалите остават в сградата на Община Троян в стая № 35.

ПСИК № 113700081 – 18,30 ч. – след приемане на материалите остават в сградата на Община Троян в стая № 34.

Секции, които след приемане на материалите тръгват към ОУ „Иван Хаджийски“ Троян с охрана младши експерт Александър Костов – РУ „Полиция“ – Троян.

секции 113400006, 113400007, 113400008, 113400009, 113400013, 113400014 - ОУ „Иван Хаджийски“ – пристигат 18,20 ч.

Отг: Цветелина Калчева – Секретар на Община Троян, Анита Маринова – Началник отдел „Услуги на гражданите“, Мария Ковачева – главен специалист „ЖСБКС“, Светлина Дончева – старши експерт „Гражданско състояние“, Слави Стойчев – инспектор „Екология, Тодор Комитов - Главен експерт "Младежки дейности и спорт" и Марин Павлов - специалист „ОПУ и КОР“.

Охрана в сградата на Общината по време на предаването на изборните книжа и материали: младши експерт Александър Костов – РУ „Полиция“ – Троян от 12,45 ч. до 19,00 ч.

За ръководство и контрол по предаване на СИК изборни книжа и технически материали определям Цветелина Калчева – Секретар на Община Троян, а за отговорник по транспорта в предизборния ден определям Румен Варчев – главен експерт „Сигурност на информацията, ОМП и МТО”.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на горепосочените лица за сведение и изпълнение.

Заповедта да се изпрати на РИК – Ловеч и на РУ „Полиция“ - Троян.

 

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на община Троян

*На основание чл. 6, параграф 1, б. д), предл. второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

 

 

Във връзка с произвеждане на избори за Народно събрание на 11.07.2021 г.

С Решение № 341-НС от 28 юни 2021 г., ЦИК реши:

Приема Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. при гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване, съгласно приложението.

С Решение № 342-НС от 28 юни 2021 г., ЦИК реши:
Приема Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. при гласуване с хартиени бюлетини, съгласно приложението.

 

 

 

Във връзка с произвеждане на избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г., Решение № 75-НС от 28.06.2021 г. на РИК Ловеч Районна избирателна комисия  - Ловеч ще проведе обучение на всички членове на секционни избирателни комисии на територията на община Троян на 05.07.2021 г. / понеделник / в 10,00 Ч. в салона на народно читалище „Наука – 1870“ Троян

 

 

 

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/troyanbg/izbori/templates/t3_bs3_blank/html/com_k2/default/user.php on line 260

Внимание!!!

В момента разглеждате архив на приключили избори!!!

Архив на приключили избори