Вие сте тук:Начало»Архив»Избори 2023 - Община Троян - Димитър Калински
Димитър Калински

Димитър Калински

Четвъртък, 07 Август 2014 17:04

Решение № 649-НС / 06.08.2014 на ЦИК

ОТНОСНО: определяне броя на мандатите в многомандатните изборни райони в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

На основание чл. 247, т. 1 от Изборния кодекс и Указ № 202 от 5 август 2014 г. на Президента на Република България Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Определя броя на мандатите за всеки многомандатен изборен район въз основа на единна норма на представителство за цялата страна в зависимост от броя на населението по данни, предоставени от Националния статистически институт с писмо № 37-00-19 от 6.08.2014 г. (вх. № НС-23-8 от 6.08.2014 г.) и приложението към него, съдържащо данните от преброяването на населението от 1 февруари 2011 г., и въз основа на раздел IІ от Методиката за определяне на резултатите от гласуването и разпределянето на мандатите при избори за народни представители (Приложение №1 към чл. 248 от ИК), както следва:

 

Изборен район МИР № Брой мандати
Първи Благоевградски 01 11 мандата
Втори Бургаски 02 14 мандата
Трети Варненски 03 15 мандата
Четвърти Великотърновски 04 8 мандата
Пети Видински 05 4 мандата
Шести Врачански 06 6 мандата
Седми Габровски 07 4 мандата
Осми Добрички 08 6 мандата
Девети Кърджалийски 09 5 мандата
Десети Кюстендилски 10 4 мандата
Единадесети Ловешки 11 5 мандата
Дванадесети Монтана 12 5 мандата
Тринадесети Пазарджишки 13 9 мандата
Четиринадесети Пернишки 14 4 мандата
Петнадесети Плевенски 15 9 мандата
Шестнадесети Пловдив 16 11 мандата
Седемнадесети Пловдивски 17 11 мандата
Осемнадесети Разградски 18 4 мандата
Деветнадесети Русенски 19 8 мандата
Двадесети Силистренски 20 4 мандата
Двадесет и първи Сливенски 21 6 мандата
Двадесет и втори Смолянски 22 4 мандата
Двадесет и трети София 23 16 мандата
Двадесет и четвърти София 24 12 мандата
Двадесет и пети София 25 14 мандата
Двадесет и шести Софийски 26 8 мандата
Двадесет и седми Старозагорски 27 11 мандата
Двадесет и осми Търговищки 28 4 мандата
Двадесет и девети Хасковски 29 8 мандата
Тридесети Шуменски 30 6 мандата
Тридесет и първи Ямболски 31 4 мандата

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: Севинч Солакова

Четвъртък, 07 Август 2014 17:02

Решение № 648-НС / 06.08.2014 на ЦИК

ОТНОСНО: приемане на хронограма за изборите за народни представители в 43-то Народно събрание на 5 октомври 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Приема хронограма за изборите за народни представители в 43-то Народно събрание на 5 октомври 2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: Севинч Солакова

Четвъртък, 07 Август 2014 15:15

Решение № 632-НС / 15.07.2014 на ЦИК

ОТНОСНО: утвърждаване образците на изборните книжа за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание

На основание чл. 6, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Утвърждава образците на изборните книжа за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание - 99 на брой, с номера от 1-НС до 96-НС, приложени към настоящото решение и представляващи неразделна част от него.

Решението се обнародва в „Държавен вестник".

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: Севинч Солакова


 

ПРИЛОЖЕНИЯТА МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУК:

Четвъртък, 07 Август 2014 15:15

Решение № 647 / 05.08.2014 на ЦИК

ОТНОСНО: датата на насрочване на изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

На основание чл. 4, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Приема за „дата на насрочване на изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г." по смисъла на чл. 4, ал. 1 от Изборния кодекс датата 5 август 2014 г. - датата на издаване на Указ № 201 от 5 август 2014 г. на Президента на Република България за насрочване на избори за народни представители.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: Севинч Солакова

Четвъртък, 07 Август 2014 15:12

Решение № 634 / 22.07.2014 на ЦИК

ОТНОСНО: относно преброяване на преференции (предпочитания) при произвеждане на избори с преференциално гласуване за народни представители и за общински съветници

С Решение № 9426 от 07.07.2014 г. по адм.д. № 8820/2014 г. на ВАС - Четвърто отделение, е отменено Решение № 616 от 27 юни 2014 г., допълнено с Решение № 619-НС/МИ от 1 юли 2014 г. на ЦИК, в частта му по т. 2, буква „в", т. 3, т. 5 и т. 8 и преписката по обжалваното решение е върната на Централната избирателна комисия със задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона - ИК. Извършената от ВАС отмяна на части от Решение № 616 от 27 юни 2014 г. касае и уредбата, предвидена в т. 2, т. 4 и т. 7 от същото решение, които не са отменени от ВАС, тъй като не са били обжалвани. Частичното изменение и допълнение на Решение № 616 от 27 юни 2014 г. на ЦИК ще направи трудно и неясно прилагането му от страна на секционните избирателни комисии още повече, че решението е и допълвано с Решение № 619-НС/МИ от 1 юли 2014 г.

Изложеното води до извода, че решения № 616 от 27 юни 2014 г. и № 619-НС/МИ от 1 юли 2014 г. на ЦИК следва да бъдат отменени и вместо тях да бъде прието едно ново решение при спазване на указанията на Върховния административен съд - Четвърто отделение, дадени с Решение № 9426 от 07.07.2014 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1-3, чл. 215, ал. 1, т. 8, чл. 281, ал. 2, чл. 378 и чл. 440, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

І. ОТМЕНЯ Решение № 616 от 27 юни 2014 г. и Решение № 619-НС/МИ от 1 юли 2014 г. на ЦИК.

ІІ. Приема правила за преброяване на преференциите (предпочитанията) при произвеждане на избори за народни представители и за общински съветници.

1. След установяване броя на действителните гласове и вписването им в протокола на СИК с резултатите от гласуването, подадени за всяка листа, се пристъпва към преброяване на преференциите (предпочитанията) за всеки един от кандидатите по листи.

За целта се използват бланки-чернови за отразяване на резултатите от преброяването на преференциите (предпочитанията) съгласно приложението.

2. Преброяването на предпочитанията (преференциите) се извършва последователно по листи на партии и коалиции по реда на отпечатване в бюлетината. Председателят или член на СИК, определен с нейно решение, взема бюлетина от купчинката с действителни гласове за съответната партия или коалиция, показва я и обявява поредния номер на кандидата, както и:

а) отбелязаната преференция (предпочитание) или

б) че няма отбелязана преференция (предпочитание) или

в) че е отбелязана преференция (предпочитание) в повече от едно кръгче със знак „Х" или „V" с химикал, пишещ със син цвят.

3. При наличието на преференция (предпочитание) членът на СИК, определен с нейно решение, отбелязва една чертичка срещу името на кандидата, за когото е преференцията (предпочитанието), в бланката - чернова за отчитане на преференции. Във всяка кутийка в бланката - чернова за отчитане на преференциите (предпочитанията) се нанасят последователно пет чертички - четирите вертикални, петата хоризонтална върху тях. Кутийките се запълват последователно.

4. При липса на преференция (предпочитание) или при наличие на отбелязване в бюлетината знак „Х" или „V" с химикал, пишещ със син цвят, в повече от едно кръгче, в бланката чернова се отбелязва чертичка на реда, озаглавен „Действителни гласове без преференции". Чертичките се групират по начина, определен в т. 3, изречение второ.

Под „действителни гласове без преференции" се разбира бюлетина, намерена в кутията за гласуване, върху която вотът на избирателя е отразен със знак „Х" или „V" само върху едно от квадратчетата за гласуване, бюлетината отговаря на всички останали изисквания за действителност, в нито едно от кръгчетата няма отбелязан знак „Х" или „V" с химикал, пишещ със син цвят или в повече от едно кръгче е поставен знак „Х" или „V" с химикал, пишещ със син цвят.

5. След установяване на начина на гласуване с преференции (предпочитания) се преброяват чертичките, отразени срещу името на всеки един от кандидатите, както и чертичките, отразени на реда, озаглавен „Действителни гласове без преференции". Получените числа се вписват в бланката-чернова за отчитане на преференциите (предпочитанията) в колона „Общо".

6. След преброяването на всички подадени преференции за всеки от кандидатите от всички листи под номера на всеки кандидат от съответната листа в - т. 10 на лист 2 от протокола на СИК се вписват получените за него преференции.

7. Преди пренасяне на броя на преференциите (предпочитанията) от бланката-чернова за преброяване на преференциите (предпочитанията) в протокола на СИК - т. 10 на лист 2, се извършва проверка дали общият брой на разпределените по кандидати преференции (предпочитания) съответства на броя на действителните гласове за съответната кандидатска листа съгласно отбелязването по т. 9, колона „Действителни гласове" на лист 1 от черновата на протокола на СИК.

Контролата се извършва, като се сумират броят на преференциите (предпочитанията) за всеки един от кандидатите в колона „Общо" с броя на действителните гласове без преференции (предпочитания) - колона „Общо" от бланката чернова.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: Севинч Солакова

ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ № 001

се премества от училище „Отец Паисий" в кафе „Ива", находящо се в град Троян, ул. „Генерал Карцов" № 317

ОБЩИНА ТРОЯН


ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ № 002

се премества от детска градина кв. „Василевско" в Читалище кв. „Василевско"

ОБЩИНА ТРОЯН


ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ № 076

се премества от детска градина кв. „Василевско" на ул. „Генерал Карцов" № 241 /бившо кафе „Силви"/

ОБЩИНА ТРОЯН


ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ № 025

се премества от детска градина в кв. „Ливадето" в заведение за бързо хранене кв. „Ливадето"

ОБЩИНА ТРОЯН


ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ № 027

се премества от механа „Комитите" в клуб кв. „Балкан"

ОБЩИНА ТРОЯН

ОТНОСНО: относно опаковане на отрязъците от бюлетините за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 287, ал. 7 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

След приключване на гласуването и преди установяване на резултатите СИК/ПСИК изваждат от непрозрачната кутия отрязъците от бюлетините, поставят ги в непрозрачен плик, който се запечатва и върху него се полагат подписите на присъстващите членове на СИК/ПСИК и се подпечатва с печата на комисията. В случай че подписите не могат да бъдат положени върху плика, върху него се залепва лента с положени подписи на членовете на СИК/ПСИК и печата на комисията.

Пликът с отрязъците от бюлетините, с които е гласувано, се поставя в торбата с изборни книжа и материали, а непрозрачната кутия заедно с избирателната кутия се предават за съхранение в общината.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

ОТНОСНО: начина на сгъване на бюлетината и откъсване на отрязъка с номера

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1-3 и чл. 265, ал. 1, т. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

  1. Членът на СИК, който откъсва бюлетина от кочана, я показва на избирателя, за да се увери, че е празна, и поставя печат на едно от местата на гърба на бюлетината. Сгъва я пред избирателя, като полето в горната част на бюлетината опира в сивата черта под последната листа така, че да се вижда номерът на бюлетината в долния десен ъгъл и перфорацията вляво от нея.
  2. Комисията указва на избирателя, след като отбележи вота си върху бюлетината, да я сгъне по този начин.
  3. Преди да излезе от кабината за гласуване, избирателят сгъва бюлетината по указания в т. 1 начин, като може да я сгъне още веднъж по дължина, така че да се виждат местата за двата печата, черната линия на гърба и номерът на бюлетината в долния десен ъгъл.
  4. Преди поставяне на втори печат член на секционната избирателна комисия сверява номера на бюлетината с кочана. Ако този номер съответства на номер от кочана, членът на секционната избирателна комисия откъсва отрязъка с номера и го пуска в непрозрачна кутия.
  5. Членът на секционната избирателна комисия поставя втори печат върху бюлетината и я подава на избирателя за пускане.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

ОТНОСНО: Забрана за продажба и употреба на спиртни напитки във връзка с предстоящите избори за Европейски парламент на 25 май 2014 година.

За повече информация изтеглете прикаченият файл!!!

Понеделник, 19 Май 2014 13:58

Заповед № 456 / 16.05.2014 година

ОТНОСНО: Работни групи и маршрути на 24.05.2014 година за предаване изборни книжа и технически пособия на СИК за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/troyanbg/izbori/templates/t3_bs3_blank/html/com_k2/default/user.php on line 260

Внимание!!!

В момента разглеждате архив на приключили избори!!!

Архив на приключили избори