Вие сте тук:Начало»Архив»Избори 2023 - Община Троян - Димитър Калински
Димитър Калински

Димитър Калински

Вторник, 19 Август 2014 00:43

Решение № 684-НС / 13.08.2014 на ЦИК

ОТНОСНО: начина на приемане на решения и обявяването им от районните и секционните избирателни комисии в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 70, чл. 72, ал. 2, чл. 99 и чл. 110 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

I. Районни избирателни комисии

1. Заседанията на районната избирателна комисия (РИК) се свикват от нейния председател или по искане на една трета от членовете й. Проектът за дневен ред се публикува на интернет страницата на комисията преди заседанието.

2. Заседанията на РИК са законни, когато на тях присъстват повече от половината от членовете й. Заседанията се ръководят от председателя на комисията, а в негово отсъствие - от определен от него заместник-председател.

3. Районната избирателна комисия приема решенията си с мнозинство две трети от присъстващите членове. Когато РИК при приемане на решенията си не е постигнала необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове, е налице решение за отхвърляне по смисъла на чл. 70, ал. 4, изречение второ от ИК. В този случай в мотивите на решенията се изписва съдържанието на предложения проект, присъствалите членове и поименно начина на гласуването им, а в диспозитива се посочва, че е налице решение за отхвърляне по смисъла на чл. 70, ал. 4, изр. второ от ИК. Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

4. Гласуването е явно и поименно. Гласува се „за" или „против". Не се допуска гласуване „въздържал се".

5. Членовете на РИК могат да подписват протоколи и да гласуват решения с „особено мнение", като в този случай изрично отбелязват дали гласуват „за" или „против" конкретното решение и в какво се изразява особеното мнение.

6. За заседанията на РИК се съставя протокол, който се подписва от председателя и секретаря.

7. Решенията, удостоверенията и текущата кореспонденция на РИК се подписват от председателя и секретаря.

8. Когато председателят, съответно секретарят, отсъства, решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция се подписват от секретаря, съответно от председателя, и от заместник-председател.

9. Когато едновременно отсъстват и председателят и секретарят, решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция се подписват от заместник-председател и определен с решение на комисията член, предложени от различни партии и коалиции.

10. Решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция на РИК се подпечатват с печата им.

II. Секционни избирателни комисии

1. Заседанията на секционната избирателна комисия (СИК) са законни, когато на тях присъстват повече от половината от членовете й. Заседанията на СИК се ръководят от председателя на комисията, а в негово отсъствие - от заместник-председателя.

2. За приемането на решения, гласуването, подписването на решения, протоколи и удостоверения и подпечатването им се прилага редът и раздел I, точки от 3 до 10 от настоящото решение. Когато СИК при приемане на решенията си не е постигнала необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове, е налице решение за отхвърляне по смисъла на чл. 99, ал. 3, изречение второ от ИК. В този случай в мотивите на решенията се изписва съдържанието на предложения проект, присъствалите членове и поименно начина на гласуването им, а в диспозитива се посочва, че е налице решение за отхвърляне по смисъла на чл. 99, ал. 4, изр. второ от ИК. Решението на СИК подлежи на оспорване пред РИК.

3. Попълването и подписването на протоколите и решенията на СИК във връзка с установяването на резултатите от гласуването в изборния ден се уреждат в Методическите указания за СИК.

III. Обявяване на решения

1. Районната избирателна комисия обявява решенията си незабавно след приемането им чрез поставяне на общодостъпно място в сградата, в която се помещава и чрез публикуване на интернет страницата си. Мястото за обявяване на решенията се определя с решение на РИК незабавно след назначаването й и се оформя по начин, показващ предназначението му. На екземплярите от решенията, които се обявяват, се отбелязват датата и часът на поставянето им на общодостъпното място и се подписва от двама членове на комисията. Екземплярите от обявените решения се свалят не по-рано от три дни (72 часа) от поставянето им на общодостъпното място и се съхраняват в архива на комисията. Върху екземпляра се отбелязват датата и часът на свалянето и той се подписва от двама членове на комисията от различни партии и коалиции.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: Севинч Солакова

Вторник, 19 Август 2014 00:42

Решение № 680-НС / 13.08.2014 на ЦИК

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Единадесети изборен район – Ловешки, за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Ловеч изх. № ИР-17-56/11.08.2014 г., заведено в ЦИК с вх. № НС-05-30 от 11.08.2014 г. на ЦИК. Към писмото е представено писмено предложение на областния управител за състав на Районната избирателна комисия в Единадесети изборен район - Ловешки, заедно с всички изискуеми документи по чл. 60, ал. 3, 4 и 7 от ИК и протокол от 08.08.2014 г. за проведените консултации за състав на РИК между партиите и коалициите, посочени в ИК.

При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава на Районна избирателна комисия в Единадесети изборен район - Ловешки.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 10 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4, 5 и 6 от ИК и Решение № 652-НС от 6 август 2014 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Единадесети изборен район - Ловешки, в състав от 15 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валентина Стефанова Недялкова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Десислав Стефанов Гецов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стойо Иванов Ковачев
СЕКРЕТАР Фатме Юсеинова Моллова
ЧЛЕНОВЕ: Петър Цолов Николов
Илица Тодорова Петрова
Ана Борисова Николова
Павлина Минкова Комитова
Станислава Гечева Стайкова-Давидова
Йорданка Владимирова Минчева
Христо Бончев Христов
Елка Иванова Ангелова
Алие Мутова Хасанова
Симона Василева Иванова
Валентин Николов Узунов

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 15 август 2014 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: Севинч Солакова

Вторник, 19 Август 2014 00:41

Решение № 673-НС / 13.08.2014 на ЦИК

ОТНОСНО: жребий при попълване съставите на СИК

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 92, ал. 9 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. В случай че парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени, не са направили поименни предложения за полагащия им се брой членове съгласно Решение № 672 от 13 август 2014 г. на ЦИК или са направили предложения за по-малък от полагащия им се брой членове, се провеждат допълнителни консултации за попълване на незаетите места между всички участвали в консултациите партии и коалиции.

Ако при допълнителните консултации не се постигне споразумение, незаетите места се попълват по предложение на други партии и коалиции, участвали в консултациите при кмета на съответната община чрез жребий.

2. За проведения жребий се съставя протокол, който се подписва от участвалите в консултациите партии и коалиции и от кмета на общината или определеното с негова заповед длъжностно лице, което провежда консултациите.

3. Под други партии и коалиции следва да се разбира участвалите в консултациите партии и коалиции, които нямат избрани свои представители в Народното събрание или в Европейския парламент. Ако в консултациите не са участвали други партии и коалиции, жребият се провежда между участвалите на консултациите партии и коалиции.

4. Ред за провеждане на жребий:

4.1. партиите и коалициите, които нямат представители в Народното събрание или в Европейския парламент и са участвали в консултациите при кмета на общината, правят предложение за член на СИК, но не повече от 2% от общия брой на членовете на СИК на територията на съответната община;

4.2. ако предложенията са повече от броя на незаетите места, се провежда жребий между партиите и коалициите по т. 3;

4.3. в отделни празни и непрозрачни пликове се поставя лист с изписано наименованието на всяка една от партиите и коалициите по т. 3, направили предложение;

4.4. кметът на общината или длъжностното лице, определено със заповед на кмета на общината, което провежда консултациите, разбърква пликовете по т. 4.3., след което поканва участващо в консултациите лице да изтегля последователно пликове до изчерпване на броя на незаетите места;

4.5. след изтеглянето на всеки от пликовете, пликът се отваря и в протокола се вписва наименованието на партията или коалицията и имената на предложения от нея кандидат. Процедурата се повтаря до запълване на всички незаети места.

5. Когато в консултациите са участвали само парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат свой представител в Европейския парламент, както и когато при проведения жребий по т. 4 са останали незаети места, предложения за попълване на съставите на СИК се правят от участвалите в консултациите партии и коалиции. В тези случаи жребият се провежда по реда на т. 4.3. - 4.5. от настоящото решение между участвалите в консултациите партии и коалиции при спазване на разпоредбата на чл. 61, ал. 3 от ИК.

6. При преразпределението на незаетите места в СИК и техните ръководства следва да се спазват изискванията на чл. 92, ал. 6 от ИК - никоя партия или коалиция не може да има повече от половината от членовете във всяка една СИК и председателят, заместник-председателят и секретарят трябва да са предложени от различни партии и коалиции.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: Севинч Солакова

Вторник, 19 Август 2014 00:40

Решение № 672-НС / 13.08.2014 на ЦИК

ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК в страната в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 51, ал. 2, чл. 66, чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, чл. 90, чл. 91, чл. 95, чл. 96, § 1, т. 10 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. Районните избирателни комисии (РИК) назначават съставите на секционните избирателни комисии в страната в изборите за народни представители не по-късно от 25 дни преди изборния ден - 9 септември 2014 г., и съставите на ПСИК не по-късно от 10 дни преди изборния ден - 24 септември 2014 г., и утвърждават списъка на резервните членове.

2. След влизане в сила на заповедта на кмета за определяне броя на секциите на територията на съответната община РИК със свое решение определя броя на членовете на всяка СИК съобразно броя на избирателите в съответната секция.

Консултации при кметовете

3. Не по-късно от 35 дни преди изборния ден - 30 август 2014 г., при кметовете на общини се провеждат консултации за формиране съставите на СИК. Консултациите за ПСИК се провеждат не по-късно от 18 дни преди изборния ден - 16 септември 2014 г.

4. Консултациите са публични.

5. Денят, часът и мястото на провеждане на консултациите се оповестяват публично не по-късно от три дни преди провеждането им и се публикуват на интернет страницата на съответната общинската администрация.

6. В консултациите участват партиите и коалициите, които са участвали в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. и имат парламентарна група в Народното събрание към датата на насрочване на изборите за народни представители 5 август 2014 г.

Парламентарно представени партии и коалиции са партиите и коалициите, които имат парламентарна група в Народното събрание към датата на насрочване на изборите - 5 август 2014 г. - партия „ГЕРБ", коалиция „Коалиция за България", партия „Движение за права и свободи" (ДПС) и партия „Атака".

а) партия „ГЕРБ" е с парламентарна група от 94 народни представители.

б) коалиция „Коалиция за България" е с парламентарна група от 83 народни представители;

в) партия „ДПС" е с парламентарна група от 36 народни представители; и

г) партия „Атака" е с парламентарна група от 21 народни представители.

Общият брой на депутатите, обхванати от парламентарни групи, е 234.

7. В консултациите участват още и коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА, ВМРО-БНД, ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН" и коалиция „Реформаторски блок", които не са парламентарно представени, но с техните листи имат избрани представители (членове) на Европейския парламент от Република България.

В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени и нямат свои членове в Европейския парламент.

8. При консултациите участващите партии и коалиции представят:

а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:

- имената и ЕГН на предложените лица;

- длъжността в комисията, за която се предлагат;

- образование, специалност;

- партия или коалиция, която ги предлага;

- телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 5 август 2014 г.; или копие от решението за образуване на коалицията. С тях се удостоверяват пълномощията на лицето/лицата, представляващи партията или коалицията;

в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя и пълномощно, подписано от представляващия партията/коалицията или заверено копие от такова пълномощно;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК.

9. За проведените консултации се съставя протокол, в който се вписват имената на участвалите лица и в какво качество участват; направените предложения, възражения, особени мнения, становището по предложенията на другите участници, постигнатото съгласие или ако такова не е налице, в какво се изразява съгласието между участвалите лица в консултациите.

10. Протоколът се подписва от участвалите в консултациите лица.

11. Към протокола се прилагат постъпилите писмени възражения, особените мнения, когато протоколът се подписва с особено мнение; мотивите за отказ да бъде подписан протоколът, а също така:

- поканите до партиите и коалициите за участие в консултациите;

- копия от удостоверенията за актуално състояние на партиите, заверено от участвалото/ите в консултациите лице/а, съответно копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 42-то НС през 2013 г., съответно за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г.;

- пълномощните от лицето/а, представляващо/и партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица;

- предложенията на партиите и коалициите за съставите на СИК и за резервни членове на СИК.

Състави на СИК

12. Секционните избирателни комисии се състоят от председател, заместник-председател, секретар и членове.

Броят на членовете на СИК, в това число председател, заместник-председател и секретар, е:

а) до 7 членове, но не по-малко от 5 - за секции с до 500 избиратели и за СИК, обслужваща подвижна избирателна кутия;

б) до 9, но не по-малко от 5 членове - за секции с над 500 избиратели.

13. При определяне на състава и ръководствата на СИК в рамките на общината се запазва съотношението между партиите и коалициите, представени в РИК - партия „ГЕРБ", коалиция „Коалиция за България", партия „Движение за права и свободи" и партия „Атака", а именно:

40,17 % за партия „ГЕРБ";

35,47 % за коалиция „Коалиция за България";

15,39 % за партия „Движение за права и свободи";

8,97 % за партия „Атака".

14. Партиите и коалициите, които имат избрани с тяхната листа членове в Европейския парламент, но не са парламентарно представени, имат право на не повече от по 2% от членовете на СИК на територията на съответната община.

15. Местата в ръководствата на СИК и местата за членовете се разпределят поотделно по методика, която е приложение към настоящото решение.

16. Представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в СИК. Председателят, заместник-председателят и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция.

17. За членове на СИК се назначават български граждани, които могат да гласуват съгласно разпоредбата на чл. 243 от ИК и владеят български език.

Несъвместимости с качеството член на СИК

18. Членовете на СИК не могат да бъдат помежду си съпрузи или във фактическо съжителство, да са братя и сестри или роднини по права линия.

19. Членовете на СИК не могат да бъдат:

- кандидати за народни представители, съпрузи на кандидати или да се намират във фактическо съжителство с кандидат;

- на изборна длъжност в държавен или местен орган;

- орган на изпълнителната власт;

- заместник-министри, главен секретар на президента на републиката, на Народното събрание или на Министерския съвет, на министерство или на областна администрация, секретар на община, район, кметство;

- съдия в Конституционния съд, във Върховния административен съд или в Административен съд;

- прокурор или следовател;

- заместник-областен управител или заместник-кмет;

- военнослужещ във Въоръжените сили, служител в МВР, в Националната разузнавателна служба, в Национална служба „Охрана", в Държавна агенция „Технически операции" или в Държавна агенция „Национална сигурност".

20. Секционната избирателна комисия се представлява от своя председател, а в отделни случаи - от заместник-председател, секретар или определен с решение на комисията неин член.

21. В случай че парламентарно представените партии и коалиции, и коалициите, които имат избрани с техни листи членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, са направили предложения за по-малко от полагащите им се места в СИК, незаетите места се попълват по предложение на други партии и коалиции, участвали в консултациите чрез жребий, условията и редът за който се определят с отделно решение на ЦИК.

Изпращане на предложенията в РИК

22. Когато партиите и коалициите постигнат съгласие, кметът на общината изпраща на РИК:

а) писмено предложение за съставите на СИК, което съдържа имената, ЕГН, длъжност в комисията, образование, специалност, партията/коалицията, която ги предлага и телефон за връзка;

б) списък на резервните членове със същото съдържание;

в) предложенията на партиите и коалициите, представени при консултациите;

г) копията от удостоверенията за актуално правно състояние на партиите и решенията за създаване на коалициите за участие в изборите за 42-ро Народно събрание през 2013 г. или в изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г.;

д) пълномощните на лицата, участвали в преговорите, когато партиите и коалициите са се представлявали от пълномощник;

е) представените при консултациите списъци на резервните членове на СИК;

ж) протокола/ите от консултациите и приложените към тях възражения; особени мнения и мотиви за отказ да бъде подписан протоколът;

з) копие от съобщението за провеждане на консултациите.

23. Когато между участвалите в консултациите не е постигнато съгласие, кметът на общината изпраща незабавно на РИК, но не по-късно от 30 дни преди изборния ден - 4 септември 2014 г., документите по т. 22, букви „в" - „з" включително.

24. Районната избирателна комисия назначава съставите на СИК веднага след получаване на документите по т. 22 или т. 23, но не по-късно от 25 дни преди изборния ден - 9 септември 2014 г.

а) при постигнато съгласие:

аа) по предложението на кмета по т. 22;

бб) ако кметът не е направил предложение - въз основа на отразеното в протокола от консултациите разпределение на местата в СИК и предложенията на партиите и коалициите, приложени към протокола;

б) когато не е постигнато съгласие - въз основа на предложенията на партиите и коалициите при спазване изискванията на т. 16 и Методиката по т. 15, но не по-късно от 25 дни преди изборния ден - 9 септември 2014 г.

25. Когато РИК не вземе решение за разпределение на местата в СИК и не е назначила СИК до 9 септември 2014 г., тя изпраща незабавно в ЦИК, но не по-късно от 25 дни преди изборния ден - 9 септември 2014 г. цялата документация, която назначава съставите на СИК.

26. Районната избирателна комисия взема отделно решение за назначаване съставите на СИК за всяка отделна община на територията на изборния район. Освен разпределението на местата в ръководството на СИК и броя на членовете на СИК от всяка партия и коалиция, решението съдържа и имената на назначените членове във всяка отделна СИК.

27. С решението за назначаване на съставите на СИК се утвърждават и списъците на резервните членове.

28. Решението на РИК по т. 24 подлежи на оспорване пред ЦИК, а решението на ЦИК по т. 25 подлежи на обжалване пред ВАС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: Севинч Солакова

Вторник, 19 Август 2014 00:37

Решение № 666-НС / 11.08.2014 на ЦИК

ОТНОСНО: процедура за възлагане на дейности във връзка с провеждането на разяснителна кампания за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Съгласно чл. 57, ал. 1, т. 32 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия следва да предоставя информация, организира и провежда чрез средствата за масово осведомяване разяснителна кампания относно правата и задълженията на гражданите в подготовката и произвеждането на изборите, включително и относно машинното гласуване. С протоколно решение от 7 август 2014 г. ЦИК реши за провеждането на кампанията да възложи изработване на аудио-визуални произведения (клипове) и изработване, отпечатване и разпространение на печатни материали (брошури, листовки и др.).

Дейностите, свързани с провеждането на разяснителната кампания, не попадат в обхвата на §3 от ДР на Изборния кодекс, съгласно който разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) за сроковете за провеждане на процедурите не се прилагат. Поради това обстоятелство сключването на договори за услуга попада в приложното поле на общите правила по ЗОП.

Прогнозната стойност на видовете дейности, определена съгласно чл. 15, ал. 2, т. 3 от ЗОП, предполага прилагането на открита или ограничена процедура или договаряне с обявление, които процедури съдържат срокове, в които е невъзможно ЦИК да проведе навременна разяснителна кампания. Това налага да се приложи процедурата на договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП, поради възникване на необходимост от предприемане на неотложни действия, поради настъпване на изключителни обстоятелства, последиците от които не могат да бъдат преодолени при спазване на сроковете за провеждане на открита или ограничена процедура или на процедура на договаряне с обявление.

Насрочването на предсрочните избори за народни представители на 5 октомври 2014 г. с Указ № 201 от 5 август 2014 г. на президента на републиката представлява изключително обстоятелство по смисъла на т. 8 от ДР на ЗОП. Централната избирателна комисия в качеството си на възложител не е имала възможност да предвиди кога ще бъдат насрочени изборите, за да предприеме действия по изпълнение на своите правомощия, за които следва да е налице основание, каквото представлява указът на президента. Кратките законови срокове, в които се организира произвеждането на избори, не позволяват прилагането на сроковете в отделните процедури по ЗОП, тъй като това може съществено да затрудни или да наруши нормалното изпълнение на нормативно установени дейности на възложителя. Такава дейност безспорно представлява провеждането на разяснителна кампания, която започва не по-късно от 15 дни преди изтичането на съответния срок, от който произтичат права и задължения за гражданите във връзка с изборите.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 32 от Изборния кодекс, чл. 90, ал. 1, т. 4 и чл. 91 от Закона за обществените поръчки Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ПРИЕМА за възлагане на дейности за изработване на аудио-визуални произведения (клипове) и изработване, отпечатване и разпространение на печатни материали (брошури, листовки и др.) във връзка с провеждане на разяснителната кампания на ЦИК за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. да се приложи процедурата „Договаряне без обявление" по реда на чл.90 и сл. от Закона за обществените поръчки.

ОДОБРЯВА покана за участие в процедурата „Договаряне без обявление" съгласно Приложение №1 , неразделна част от настоящото решение.

Решението да се изпрати на Агенцията за обществени поръчки.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: Севинч Солакова

Вторник, 19 Август 2014 00:37

Решение № 664-НС / 08.08.2014 на ЦИК

ОТНОСНО: реквизити и начин на защита на печатите на районните, секционните и подвижните секционни избирателни комисии

На основание чл. 57, ал. 1, т. 8, чл. 64 и чл. 94, чл. 215, ал. 1, т. 11 и чл. 230, ал. 4 от Изборния кодекс, Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

І. Районна избирателна комисия (РИК)

1. Печатът на районните избирателни комисии е кръгъл с един пръстен. Във вътрешния кръг се изписва текстът „РИК", № и наименованието на района. Във външния пръстен се изписва текстът „Избори за НС 2014".

2. Броят на печатите за районната избирателна комисия е до 3 (три).

3. Председателят на районната избирателна комисия и определен с решение на комисията член на свое заседание след получаване на печатите ги маркират по уникален начин.

За маркирането се съставя протокол, подписан от членовете на комисията, съдържащ най-малко 3 (три) отпечатъка от всеки от маркираните печати.

ІІ. Секционна избирателна комисия (СИК)/Подвижна секционна избирателна комисия (ПСИК)

1. Печатът на секционните избирателни комисии е правоъгълен. На отделни редове отгоре надолу се изписват надписи: „СИК", „Избори за НС 2014" и уникален петцифрен номер.

2. Броят на печатите за секционните избирателни комисии е с 10 % по-голям от общия брой на секциите.

3. Печатът на подвижните секционни избирателни комисии е кръгъл с един пръстен. Във външния пръстен се изписва текстът „Избори за НС 2014". Във вътрешния кръг се изписва уникален петцифрен номер.

За всяка подвижна секционна избирателна комисия се изработва по един резервен печат.

4. Председателят на секционната избирателна комисия/подвижната секционна избирателна комисия и определен от комисията член при откриване на изборния ден маркират по уникален начин печата на СИК/ПСИК, с който се подпечатват бюлетините и изборните книжа.

За маркирането се съставя протокол (Приложение № 82 от изборните книжа), подписан от членовете на комисията, съдържащ най-малко 3 (три) отпечатъка от маркирания печат.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: Севинч Солакова

Петък, 08 Август 2014 13:24

Заповед №777 / 07.08.2014 г.

ОТНОСНО: Образуване на избирателни секции на територията на Община Троян и утвърждаване на тяхната номерация, обхват и адрес.

Прикачен *.DOC файл!!!

Във връзка с насрочените на 05 октомври 2014 г. избори за Народно събрание в Центъра за административно обслужване, намиращ се на първи етаж в сградата на Община Троян ще се падават заявления, правят справки, корекции и промени в избирателните списъци в съответствие с разпоредбите на Изборния кодекс, както следва:

1. До 14.09.2014 г. избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия подават писмено заявление по образец в общинската администрация по постоянен или настоящ адрес / когато е направено искане по чл. 36 от ИК – искане за гласуване по настоящ адрес/.
Заявлението ( Приложение № 17- НС ) трябва да е саморъчно подписано и подадено чрез писмо, факс или електронна форма, като се приложи копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК. / чл. 37, ал. 1 от ИК/. Електронното заявление може да бъде изтеглено от интернет страницата на община Троян /www.troyan.bg/ и изпратено на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или факс 0670 6 80 60.

2. До 20.09.2014 г. избиратели, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, могат да поискат да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден. Искането се прави писмено до кмета на общината, кметството или кметския наместник собственоръчно. Искането може да бъде направено и чрез електронно заявление през интернет страницата на съответната община по настоящ адрес. ( Приложение № 14 - НС) /чл. 36, ал. 1 от ИК/.

3. До 20.09.2014 г. лицата служебно заети в произвеждане на изборите за Народно събрание (кандидати за членове на Народното събрание , член на ЦИК/РИК/наблюдатели) могат да подадат заявление ( Приложение № 19 - НС ) за издаване на удостоверение за гласуване на друго място ( чл. 34, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ИК).

4. До 27.09.2014 г. всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци с писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник по образец (Приложение № 10-НС) / чл. 43, ал.1, изр. Първо от ИК/.

5. До 29.09.2014 г. избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срок до 20.09.2014 г., могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявявт това не по – късно от 5 дни преди изборния ден и при условие, че на територията на община Троян е назначена подвижна избирателна комисия. / чл. 37, ал. 2 от ИК/.
Заявлението ( Приложение № 17 - НС ) трябва да е саморъчно подписано и подадено чрез писмо, факс или електронна форма, като се приложи копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК. / чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от ИК/. Електронното заявление може да бъде изтеглено от интернет страницата на община Троян /www.troyan.bg/ и изпратено на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или факс 0670 6 80 60

6. Срок 03.10.2014 г. включително в избирателните списъци могат да се дописват имената на гражданите, които имат право да гласуват, но са пропуснати, както и тези, за които е отпаднало основанието, на което са били заличени. Вписването се извършва по искане на избирателя от общинска администрация, като гражданите подават заявление по образец /Приложение № 11 - НС/ / чл. 27, ал. 3, ал. 4 от ИК/.

7. В срок до 03.10.2014 г. включително в избирателните списъци могат да се дописват имената на гражданите, които живеят извън Република България, но в дена на изборите са в страната и могат да гласуват по постоянния си адрес. Вписването се извършва по декларация образец /Приложение № 13 – НС/ / чл. 252, ал. 2 във връзка с чл. 39 от ИК/. Електронното заявление може да бъде изтеглено от интернет страницата на община Троян /www.troyan.bg/ и изпратено на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или факс 0670 6 80 60

8. В срок до 03.10.2014 г. включително в избирателните списъци могат да се дописват имената на гражданите, които са вписани в забранителния списък, но имат право да гласуват и поискат да се запознаят с основанието за заличаване от избирателния списък , могат да бъдат изключени от списъка на заличените лица с писмано заявление / Приложение № 12 – НС/ до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник / чл. 39, ал. 2 от ИК/. Електронното заявление може да бъде изтеглено от интернет страницата на община Троян /www.troyan.bg/ и изпратено на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или факс 0670 6 80 60

9. В изборния ден – Избирател, който в изборния ден, установи, че е вписан в списъка на заличените лица, има право да гласува, ако представи удостоверение, че е отпаднало основанието или е налице основание за вписването му в списъка или ако се яви в избирателната секция по постоянен адрес. Исканията се правят до кмета на община Троян, кметктвото или кметския наместник / Приложение № 15 - НС/ /чл. 40, във връзка с чл. 38, ал. 2, т.1,2,3 и 7 от ИК/.
Удостоверението се издава от кмета на общината, кметството или кметския наместник в изборния ден по образец /Приложение № 18 - НС/, въз основа на доказателства и документи, които удостоверяват, че лицето има право да гласува.

 

Изготвил: Анита Маринова

Четвъртък, 07 Август 2014 17:10

Решение № 650-НС / 06.08.2014 на ЦИК

ОТНОСНО: определяне на структурата и съдържанието на единната номерация на избирателните секции в Република България и извън страната за произвеждане на изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 16 и т. 18 във връзка с чл. 8, чл. 9, чл. 12, чл. 14 и чл. 15 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. Единният номер на всяка избирателна секция се състои от девет цифри, групирани във вида: АА ВВ СС ХХХ, където:

1.1. За избирателните секции в страната:

АА е номерът (от 01 до 31) на изборния район в страната съгласно Указ № 202 от 5 август 2014 г. на Президента на Република България (обн., ДВ, бр. 65 от 6 август 2014 г.);

ВВ е номерът на общината в изборния район съгласно ЕКАТТЕ;

СС е номерът на административния район за градовете София, Пловдив и Варна съгласно ЕКАТТЕ, а за всички други секции се изписват нули;

ХХХ е номерът на секцията в общината (за София, Пловдив и Варна номерът на секцията в административния район).

1.2. За избирателните секции извън страната, където е предвидено да се гласува на изборите за народни представители:

АА е числото 32;

ВВ e номерът на страната, в която ще се гласува съгласно взето решение от Централната избирателна комисия по т. 6 във връзка с чл. 12 от ИК;

СС се изписват нули;

ХХХ е номерът на секцията извън страната в съответната държава и съответното място, определено с решението на ЦИК по т. 6 във връзка с чл. 12 от ИК.

2. Кметовете на общини образуват със заповед избирателни секции на територията на общината и утвърждават тяхната номерация, обхват и адрес не по-късно от 15 август 2014 г. (50 дни преди изборния ден).

3. Заповедта на кмета за образуване на избирателни секции се обявява публично. Тя може да се оспорва в тридневен срок от обявяването й пред районната избирателна комисия, която се произнася в срок до три дни с решение, което се обявява публично. Решението на районната избирателна комисия може да се оспорва в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 73.

4. Кметовете на общини изпращат копие на заповедта до 15 август 2014 г. (не по-късно от 50 дни преди изборния ден) на териториалните звена на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие в съответната област и уведомяват районната избирателна комисия.

5. Районната избирателна комисия не по-късно 30 август 2014 г. (35 дни преди изборния ден) формира единните номера на избирателните секции в изборния район съобразно единната номерация на секциите, определена с настоящото решение на Централната избирателна комисия.

6. Централната избирателна комисия не по-късно от 13 септември 2014 г. (21 дни преди изборния ден) определя държавите и местата, в които ще се образуват избирателни секции.

7. Централната избирателна комисия формира и утвърждава номерата на избирателните секции извън страната.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: Севинч Солакова


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/troyanbg/izbori/templates/t3_bs3_blank/html/com_k2/default/user.php on line 260

Внимание!!!

В момента разглеждате архив на приключили избори!!!

Архив на приключили избори