Вие сте тук:Начало»Архив»Избори 2023 - Община Троян - Димитър Калински
Димитър Калински

Димитър Калински

Четвъртък, 11 Септември 2014 17:28

Решение № 826-НС / 03.09.2014 на ЦИК

ОТНОСНО: опаковане и предаване на бюлетините, избирателните списъци, протоколите на СИК за отчитане на изборните резултати и другите книжа и материали от изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. от СИК/ПСИК на РИК и от СИК/ПСИК на общинските администрации и съхранение на книжата и материалите до следващите избори за народни представители

На основание чл. 57, ал. 1, т. 2, чл. 100, ал. 1, т. 4 и 5, чл. 284, чл. 285, чл. 287, ал. 7 и 8, § 10 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

А. ОПАКОВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ, ПРОТОКОЛИТЕ, БЮЛЕТИНИТЕ И ДРУГИТЕ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ГЛАСУВАНЕТО

I. Пликове, които СИК/ПСИК не поставят в торбата, и тяхното съдържание

1. В плик с надпис „Списъци на СИК № ........" се поставят:

1.1.) избирателният списък;

1.2.) декларации и удостоверения (приложения към избирателния списък);

1.3.) списъкът на заличените лица (Приложение № 9-НС);

1.4.) списъкът за допълнително вписване на придружителите (Приложение № 73-НС).

Пликът НЕ СЕ ЗАПЕЧАТВА и НЕ СЕ ПОСТАВЯ в торбата!

Върху плика се изписва пълният номер на секцията - АА ВВ СС ХХХ1).

2. В плик с надпис „Протокол на СИК № ....... с резултатите от гласуването" се поставят:

2.1.) попълненият и подписан протокол на СИК/ПСИК с резултатите от гласуването (Приложение № 87-НС-х);

2.2.) протоколът/е с решението/ята на СИК/ПСИК при оспорване действителността или недействителността на някой глас;

2.3.) особеното/ите мнение/я на член на СИК/ПСИК, който не е съгласен с отразеното в протокола с резултатите от гласуването;

2.4.) попълненият и подписан протокол (Приложение № 87-НС-ЕМГ) с резултатите от експерименталното машинно гласуване (за СИК, провели ЕМГ) и разпечатката от машината с данните от машинното гласуване.

Протоколът/ите по т. 2.1. и 2.4. НЕ СЕ РАЗПЛАСТЯВА/Т.

Пликът НЕ СЕ ЗАПЕЧАТВА и НЕ СЕ ПОСТАВЯ в торбата!

Върху плика се изписва пълният номер на секцията.

3. В плик с надпис „Други протоколи на СИК № ......." се поставят:

3.1.) неизползваният (непопълнен) протокол (Приложение № 87-НС-х). Протоколът се поставя без да се изважда от плика, в който се намира;

3.2.) сгрешеният протокол (ако има такъв) - (Приложение № 87-НС-х);

3.3.) протоколът за предаване и приемане на изборните книжа и материали, съставен в деня преди изборния ден (Приложение № 77-НС, съответно Приложение № 78-НС за ПСИК);

3.4.) протоколът за предаване на сгрешен/и формуляр/и и приемане на нов формуляр на протокол на СИК/ПСИК (ако е съставен такъв при сгрешени протоколи) - (Приложение № 83-НС).

Пликът НЕ СЕ ЗАПЕЧАТВА и НЕ СЕ ПОСТАВЯ в торбата!

Върху плика се изписва пълният номер на секцията.

Забележка: След въвеждане на данните от гласуването в Изчислителния пункт към РИК и приемане на протокола на СИК/ПСИК от РИК в този плик се поставя и екземплярът на протокола на СИК/ПСИК за общинската администрация (третият индигиран екземпляр).

Контролната памет (флаш памет) с данните от експерименталното машинно гласуване не се поставя в торбата (само за СИК, където е проведено ЕМГ).

II. Изборни книжа и материали които се поставят в торбата

4. След попълване и подписване на протокола с резултатите от гласуването, копирането и подпечатването му СИК/ПСИК поставят в торбата опаковани в отделни пакети и надписани, както следва:

4.1. пакет с надпис „Неизползвани бюлетини";

4.2. пакет с надпис „Недействителни бюлетини по чл. 227, 228 и 265 от ИК и сгрешени бюлетини по чл. 267 от ИК";

4.3. пакет с надпис „Действителни бюлетини";

4.4. пакет с надпис „Бюлетини с недействителни гласове";

4.5. унищожени от СИК/ПСИК бюлетини за таблата пред изборното помещение, повредени при откъсване от кочана или по друг начин;

4.6. черновите на протокола на СИК/ПСИК;

4.7. бланките - чернови за отразяване на предпочитанията (преференциите);

4.8. пакет с надпис „Кочани от бюлетините", с които е гласувано;

4.9. опаковани в плик отрязъци с номерата на бюлетините;

4.10. протокола за маркиране на печата на СИК/ПСИК (Приложение № 82-НС);

4.11. приемо-предавателния протокол за избирателния списък (Приложение № 75-НС);

4.12. списъкът за вписване на лицата, получили копие от протокола на СИК/ПСИК (Приложение № 85-НС);

4.13. постъпилите жалби и сигнали и протоколите с решенията по тях;

4.14. други протоколи на СИК/ПСИК, извън посочените в т. 2 и 3;

4.15. неизползвани декларации;

4.16. пакет с разписките от експерименталното машинно гласуване (за СИК провели ЕМГ).

4.17. печата на СИК/ПСИК. Печатът се поставя в отделен плик, който се запечатва, след като се приключи с копирането, подписването и подпечатването на протоколите!

5. Изборните книжа и материали по т. 4 се опаковат поотделно и запечатват с хартиена лента, която се подпечатва с печата на СИК/ПСИК и подписва от членовете на комисията.

6. Другите помощни материали и технически материали, получени от общинската администрация, като неизползвани хартиени ленти, лепило, линийки, химикали, торби и др., не се поставят в торбата, а се опаковат отделно и се предават на общинската администрация.

7. Торбата с книжата по т. 4 се завързва, около възела се залепва хартиена лента с пълния номер на секцията (ААВВССХХХ), върху която всички членове на СИК/ПСИК изписват името и фамилията си и се подписват. При залепването на хартиената лента да не се използва тиксо. Върху торбата се залепва хартиен етикет с надпис „Избори за народни представители на 05.10.2014 г." и пълният номер на секцията (ААВВССХХХ). При невъзможност да бъде залепен хартиен етикет, надписът може да бъде изписан и с маркер.

8. Копие от подписания протокол на СИК, подписан на всеки лист от председателя, заместник-председателя и секретаря и подпечатан с печата на комисията, се поставя на видно място пред сградата където се помещава секцията.

Транспортът и охраната до съответната РИК се осигуряват от съответната общинска администрация и органите на МВР.

Б. ПРЕДАВАНЕ НА КНИЖАТА И ТОРБАТА ОТ СИК/ПСИК НА РИК И НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

I. Предаване на протокола с резултатите от гласуването и другите книжа от СИК/ПСИК на РИК

9. Председателят или заместник-председателят, секретарят и един член на СИК/ПСИК, предложени от различни партии или коалиции, предават на РИК:

9.1. Пликът по А. I. т. 2 с надпис „Протокол на СИК № ....... с резултатите от гласуването";

9.2. Пликът по А. I. т. 1 с надпис „Списъци на СИК № ........";

9.3. Пликът по А. I. т. 3 с надпис „Други протоколи на СИК № .......";

Пликовете се предават, без да се запечатват, надписани и съдържащи книжата, посочени в раздел А.I. т. 1, т. 2 и 3 по-горе.

9.4. Записващото техническо устройство от експерименталното машинно гласуване (само от СИК, където е проведено експерименталното машинно гласуване).

10. Районната избирателна комисия проверява секционния протокол и сверява фабричния му номер с номера, вписан в протокола за предаване и приемане на изборните книжа.

Районната избирателна комисия проверява и протокола от експерименталното машинно гласуване и разпечатката с данните от гласуването, за съответствие и издава разписка (само за СИК, където е проведено ЕМГ).

11. При приемане на секционния протокол РИК издава на СИК подписана разписка, която СИК поставя до копието на секционния протокол.

12. Районната избирателна комисия сверява фабричните номера на протоколите в плика по раздел А.I., т. 3 и връща на СИК/ПСИК:

- втория формуляр на протокол на СИК/ПСИК (непопълнен или сгрешен);

- протокола за предаване и приемане на изборните книжа и материали, съставен в деня преди изборния ден;

- протокола за предаване на сгрешен/и формуляр/и и приемане на нов формуляр на протокол на СИК/ПСИК (ако е съставен при сгрешени протоколи).

Тези протоколи се поставят отново в плика по т. 3 („Други протоколи на СИК № ......."). В същия плик СИК/ПСИК поставя и протокола с решението на СИК/ПСИК при оспорване действителността или недействителността на някой глас и особеното мнение на член на СИК/ПСИК, който не е съгласен с отразеното в протокола с резултатите от гласуването, ако има такива.

След проверката по т. 10 РИК разпластява попълнения и подписан протокол (Приложение № 87-НС-ЕМГ) с резултатите от експерименталното машинно гласуване (за СИК, провели ЕМГ) и поставя втория екземпляр заедно с разпечатката от машината с данните от машинното гласуване в плика по т. 3 (само за СИК, където е проведено ЕМГ).

13. Протоколът с резултатите от гласуването се разпластява от РИК, като двата екземпляра от него, предназначени за РИК и ЦИК, остават в РИК, а третият екземпляр се връща на СИК/ПСИК и се поставя в плика по т. 3 („Други протоколи на СИК № .......").

14. Пликовете по т. 1 („Списъци на СИК № ........") и по т. 2 („Протокол на СИК № ....... с резултатите от гласуването") остават в РИК, а пликът по т. 3 („Други протоколи на СИК № ......."), съдържащ книжата по т. 12 и 13 се предава на СИК/ПСИК, за предаване на общинската администрация.

II. Предаване на торбата с книжата, пликът по раздел А.I. т. 3 и останалите книжа и материали от СИК/ПСИК на общинската администрация

15. Членовете на СИК/ПСИК по т. 9 предават на общинската администрация, на комисия, определена със заповед на кмета на общината, включваща длъжностни лица от общинската администрация:

- запечатаната торба с бюлетините и останалите книжа и материали;

- плика по т. 3.

16. За предаването на торбата и плика по т. 3 между членовете на СИК/ПСИК и комисията по чл. 287, ал. 7 от ИК се съставя протокол по образец (Приложение № 84-НС от изборните книжа). Пликът по т. 3 се запечатва, след като се установи, че книжата по т. 12 и 13 се намират в него.

17. При предаването на торбите комисията по чл. 287, ал. 7 от ИК проверява тяхната цялост. Торба с нарушена цялост се опакова отново от членовете на СИК/ПСИК по т. 9, завързва се по начина, указан в т. 7, като състоянието й и намиращите се в нея изборни книжа се описват в протокол по Приложение към настоящото решение. Опакованите от СИК/ПСИК бюлетини и пликове не се отварят или разкъсват!

18. СИК/ПСИК предава изборните книжа и материали не по-късно от 24 часа от приключване на гласуването.

19. До 9 октомври 2014 г. РИК предава с протокол на териториалното звено на ГД „ГРАО" плика по т. 1 за извършване на проверка. След извършване на проверката ТЗ на ГД „ГРАО" предава списъците и другите книжа на длъжности лица от общинската администрация, определени със заповед на кмета на общината, за поставяне в помещенията по т. 20, в които се съхраняват изборните книжа и материали от изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., за което се съставя протокол.

В. СЪХРАНЯВАНЕ НА ТОРБИТЕ С БЮЛЕТИНИТЕ И ОСТАНАЛИТЕ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ

20. Бюлетините, екземплярът от протокола, предназначен за общинската администрация, и останалите книжа и материали се съхраняват до следващите избори за народни представители. Помещенията, в които се съхраняват, се определят от областния управител и се запечатват с хартиени ленти, подписани от членовете на комисията по чл. 287, ал. 7 от ИК и подпечатани с печата по Решение № 766-НС от 21 август 2014 г. на ЦИК.

21. Съхраняването на бюлетините, на екземпляра на протокола, предназначен за общинската администрация, и на останалите книжа и материали, както и достъпът до помещенията се определят с решение на ЦИК. По изключение, в случай на обективна невъзможност книжата да бъдат поместени в едно от разполагаемите помещения, могат да бъдат определени и повече от едно помещение. Помещението следва да е охраняемо и обособено по начин, позволяващ отделното съхранение на изборните книжа и материали от изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. В случай, че в помещението се съхраняват изборни книжа и материали, чийто срок на съхранение не е изтекъл, новите книжа и материали от насрочените на 5 октомври 2014 г. избори за народни представители следва да се поставят на обособено в помещението място, непозволяващо смесването или по друг начин объркването, или изгубването на изборните книжа и материали.

22. Помещението/ята по т. 20 се определя/т със заповед на областния управител не по-късно от 1 октомври 2014 г. Копие от заповедта се изпраща на съответната РИК.

23. След приемане на изборните книжа и материали от всички СИК/ПСИК от съответната община и след поставяне в помещението/ята на торбите с бюлетините и другите книжа и материали и екземплярите от протоколите по настоящото решение, предназначени за общинската администрация, комисията по чл. 287, ал. 7 от ИК, определена със заповед на кмета на общината, заключва помещението/ята и го/ги запечатва с хартиени ленти, подпечатани с печата по т. 20. Върху лентите се подписват всички членове на комисията.

24. Достъпът до запечатаните изборни книжа и материали и до помещенията, където те се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК в присъствието на определени със заповед на кмета длъжностни лица. След всяко отваряне на помещението/ята то/те отново задължително се запечатва/т с хартиена лента, подписана от тях, и се подпечатва/т с печата по т. 20.

25. За всяко отваряне на помещението/ята и развързване на торби или разпечатване на пликове, съхранявани в него/тях, се съставя протокол, в който се вписват основанието за разпечатването, органът, който е разрешил разпечатването, имената на лицата, които присъстват при разпечатването, състоянието, в което са открити торбите/пликовете (дали хартиените ленти са в цялост, съответно дали пликовете са залепени), документите, които се изваждат/съответно прибират в торбите/пликовете и имената и длъжността на лицето, на което се предават. Протоколът се подписва от определените със заповед на кмета длъжностни лица.

26. След връщане от ГД „ГРАО" при МРР на избирателните списъци от проверка за двойно гласуване, както и за това, дали дадено лице е било придружител на повече от двама избиратели, определени със заповед на кмета длъжностни лица следва да разпечатат незабавно помещението за съхранение на книжата, да поставят избирателните списъци и декларациите, и удостоверения към тях, списъците на заличените лица и допълнително вписване на придружителите и да запечатат помещението по реда на т. 24 и 25. За разпечатването на помещението за прибиране на избирателните списъци и декларациите и удостоверенията към тях, и на списъците на заличените лица и допълнително вписване на придружителите, не е необходимо допълнително решение на ЦИК.

27. Кметът на общината носи отговорност за съхраняването на торбите с изборните книжа и материали, включително и печата по т. 20, в състоянието, в което те са поставени в помещението.

Решението да бъде изпратено на Администрацията на Министерския съвет, на областните управители и на кметовете на общини/райони.

Копие от решението да се осигури от общинските/районните администрации за всяка СИК/ПСИК и да се предостави от РИК на СИК/ПСИК в предизборния ден при предаване на изборните книжа и материали.

ЗАМ-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Маргарита Златарева

СЕКРЕТАР: Севинч Солакова

Четвъртък, 11 Септември 2014 17:27

Решение № 881-НС / 08.09.2014 на ЦИК

ОТНОСНО: секция за гласуване с подвижна избирателна кутия

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, 2 и чл. 8, ал. 2, чл. 37, чл. 89, ал. 2, чл. 90 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. Право да гласуват с подвижна избирателна кутия имат избирателите, които са с трайни увреждания, непозволяващи им да упражнят правото си на глас в изборно помещение.

2. Секция за гласуване с подвижна избирателна кутия се образува на територията на всяко населено място не по-късно от 14 септември 2014 г. (20 дни преди изборния ден), ако има подадени не по-малко от 10 заявления (Приложение № 17-НС от изборните книжа) от лица с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборно помещение, но желаят да гласуват, и постоянният им адрес, съответно настоящ адрес (в случаите, когато са подали заявление и са били вписани в избирателния списък по настоящия им адрес преди подаване на заявлението Приложение № 17-НС от изборните книжа), е на територията на съответното населено място.

3. Заявленията за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия (Приложение № 17-НС от изборните книжа) се подават до кмета на общината/района/кметството/кметския наместник, като към тях се прилага копие от документи от ТЕЛК/НЕЛК.

4. Когато са подадени поне 10 заявления, които отговарят на изискванията на ИК, кметът на общината не по-късно от 14 септември 2014 г. издава заповед за образуване на секция за гласуване с подвижна избирателна кутия и насрочва (определя дата, място и час) консултации за състава на СИК, която ще обслужва подвижната избирателна кутия, не по-късно от 16 септември 2014 г. (18 дни преди изборния ден).

Кметът на общината определя броя на секциите, обслужвани с подвижна избирателна кутия, които следва да се образуват на територията на съответната община, така че да се създаде възможност да гласуват всички лица, заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия и включени в избирателните списъци за гласуване с подвижна избирателна кутия и утвърждава тяхната номерация.

Една секция за гласуване с подвижна избирателна кутия може да обхваща територията на повече от едно населено място.

Заповедта се оповестява публично - на видно място в сградата на общината, и се публикува на сайта на общината.

5. Предложението на кмета за състав на ПСИК, която ще обслужва подвижната избирателна кутия, се прави до РИК не по-късно от 19 септември 2014 г. (15 дни преди изборния ден).

Районната избирателна комисия назначава ПСИК, която ще обслужва подвижната избирателна кутия не по-късно от 24 септември 2014 г. (10 дни преди изборния ден).

Ако не е направил предложение, кметът на общината изпраща на РИК протокола от консултациите и всички книжа, посочени в Решение № 672-НС от 13 август 2014 г. т. 22. Назначаването се извършва въз основа на предложенията на партиите и коалициите при спазване изискванията на чл. 92, ал. 3 от ИК.

6. Когато има създадена секция за гласуване с подвижна избирателна кутия и е назначена СИК, избирател с трайни увреждания, които не му позволяват да гласува в изборно помещение и желае да гласува, но не е подал заявление за това в срока по т. 1, може да подаде заявление (Приложение № 17-НС от изборните книжа) до кмета на общината/района/кметството/кметския наместник не по-късно от 29 септември 2014 г. (5 дни преди изборния ден) и се включва в избирателния списък за гласуване с подвижната избирателна кутия.

7. Избирателят по чл. 37, ал. 1 от ИК може да бъде вписан в избирателния списък за гласуване с подвижна избирателна кутия в населеното място по настоящия си адрес, ако в срока до 20 септември 2014 г. е подал заявление - Приложение № 17-НС от изборните книжа, и преди това е бил включен в списъка по настоящия си адрес.

8. Когато на територията на една община има няколко населени места, отделна секция за гласуване с подвижна избирателна кутия се създава за всяко едно от населените места, ако има подадени поне 10 заявления от избиратели с постоянен адрес на територията на това населено място или с настоящ адрес в случаите, когато са включени в избирателен списък по настоящ адрес.

9. Когато на територията на общината има повече от едно населено място и са подадени повече от 10 заявления, но недостатъчно за образуване на ПСИК, за всяко едно от населените места се създава една обща ПСИК за територията на общината.

10. На територията на градовете с районно деление секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия се образуват със заповед на кмета на общината.

Когато на територията на някой от административните райони на градовете с районно деление има открита секция за гласуване с подвижна избирателна кутия, в нейния избирателен списък могат да бъдат включени и избиратели от съседен (граничещ с него) административен район (ако на неговата територия не е открита такава секция), когато е в рамките на същия изборен район, със заповед на кмета на общината.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: Севинч Солакова

Сряда, 03 Септември 2014 15:08

Заповед 857 / 03.09.2014 на Община Троян

ОТНОСНО: Определяне на местата за поставяне на агитационни материали на територията на община Троян по време на предизборната агитация в изборите за народни представители на 05.10.2014 г.

Относно определяне на местата за обявяване на местата за избирателните списъци за изборите на 15.09.2014 г.

Вторник, 19 Август 2014 00:46

Решение № 722-НС / 15.08.2014 на ЦИК

ОТНОСНО: условията и реда за провеждане на предизборна агитация в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, т. 22, 23 и 24, чл. 58, чл. 175 - 201, § 1, т. 15, 16 и 17 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

І. Общи правила относно условията и реда за провеждане на предизборната кампания

1. Предизборната кампания в изборите за народни представители в изборите на 5 октомври 2014 г. се открива на 05.09.2014 година (30 дни преди изборния ден) и приключва в 24,00 ч. на 3 октомври 2014 г.

2. Предизборната кампания се води на български език.

3. Гражданите, партиите, коалициите, инициативните комитети, кандидатите и застъпниците имат свобода на изразяване и на предизборна агитация в устна и писмена форма на предизборни събрания, както и чрез доставчиците на медийни услуги.

4. Кандидатите за народни представители и партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, имат право на еднакъв достъп до източниците на информация, която им е необходима за целите на предизборната кампания.

5. Предизборните събрания са публични. За реда при провеждането им отговарят организаторите и органите на Министерството на вътрешните работи. Събранията се организират съгласно Закона за събранията, митингите и манифестациите.

При произвеждане на избори за народни представители на 5 октомври 2014 г. разпоредбата на чл. 76, ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи не се прилага.

6. „Предизборна агитация" е призив за подкрепа или за неподкрепа на кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет при участие в избори.

Наименованието и символите на партия и коалиция, поставени върху предмети, в които не се съдържа призив за подкрепа, не се смятат за агитация по смисъла на кодекса.

7. „Медийна услуга" е създаването и разпространението на информация и съдържание, предназначени за значителна част от аудиторията и с ясно въздействие върху нея, независимо от средствата и технологията, използвани за предаването им. Медийни услуги са:

а) печатните медии - вестници, списания и други периодични издания;

б) медиите, разпространявани чрез електронни съобщителни мрежи, като:

аа) обществените и търговските електронни медии - лицензираните или регистрираните обществени или търговски доставчици на аудио-визуални медийни услуги или радиоуслуги;

бб) онлайн новинарските услуги - електронните издания на вестници, списания, информационни агенции и други електронни издания.

8. Не са медийни услуги социалните мрежи - фейсбук, туитър и други подобни, и личните блогове.

9. „Доставчик на медийна услуга" е физическо лице - едноличен търговец, или юридическо лице, което носи редакционна отговорност за избора на съдържанието на медийната услуга и определя начина, по който тя е организирана. Редакционна отговорност е упражняването на ефективен контрол върху съдържанието, програмните схеми и каталога на предоставяните услуги.

10. Доставчиците на медийни услуги са длъжни да обявяват на интернет страниците си информация за договорите, сключени с партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, и/или с друг възложител във връзка с предизборната кампания, включително ако договорът е сключен с посредник.

11. Информацията по т.10, обявявана от доставчиците на електронните медии, съдържа данни за:

А) партията, коалицията или инициативния комитет;

Б) предмета на договора;

В) срока на договора;

Г)програмата, по която ще се излъчват договорените форми;

Д)общата стойност в лева без ДДС.

12. Информацията по т. 10, обявявана от печатните медии (вестници, списания и други периодични издания) и онлайн новинарски услуги (електронни издания на вестници, списания, информационни агенции и други електронни издания), съдържа данни за:

А) партията, коалицията или инициативния комитет;

Б) предмета на договора;

В) срока на договора;

Г) печатните медии и онлайн новинарските услуги, в които ще се разпространяват договорените форми;

Д) общата стойност в лева без ДДС.

13. Информацията по т. 12 и 13 се публикува на интернет страниците на доставчиците на медийни услуги в тридневен срок от подписването на съответния договор и се премахва не по-рано от обявяване на резултатите от изборите.

14. При излъчване, публикуване и разпространение на платени форми на отразяване на предизборната кампания доставчиците на медийни услуги ги отделят чрез визуални, звукови или пространствени средства и указват по подходящ начин, че материалът е платен.

15. Забранява се:

15.1. унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по определения в Изборния кодекс ред, до края на изборния ден;

15.2. публикуването и излъчването на анонимни материали, свързани с предизборната кампания;

15.3. използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението;

15.4. използването на агитационни материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите;

15.5. използването на държавния и общинския транспорт за предизборна агитация;

15.6. провеждането на предизборна агитация в държавни и общински учреждения, институции, държавни и общински предприятия и в търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала;

15.7. провеждането на предизборна агитация на работните места от лица на изборна длъжност в синдикалните и работодателските организации;

15.8. предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден;

15.9. поставянето на агитационни материали на партии, коалиции и инициативни комитети в изборните помещения, както и на разстояние, по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, през изборния ден и до края на гласуването;

15.10. в търговска реклама да се отправят политически внушения в полза или във вреда на една или друга партия, коалиция или инициативен комитет или кандидат.

ІІ. Специални правила относно агитационните материали

16. По време на предизборната кампания кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети могат да изготвят и разпространяват плакати, обръщения и други агитационни материали.

17. На всеки агитационен материал задължително се отбелязва от чие име се издава.

18. Всеки агитационен материал съдържа информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление, като информацията заема не по-малко от 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал и е разположена в обособено поле. В аудио- и аудио-визуалните материали тази информация се съдържа като недвусмислено и разбираемо послание.

19. Агитационните материали се поставят на определени от кмета на общината/района/кметството места.

Заповедта на кмета се оповестява публично и се изпраща на районната избирателна комисия. В правомощията на районните избирателни комисии е да се произнасят по жалби за неправилно поставени агитационни материали по време на предизборната кампания.

20. Агитационни материали могат да се поставят на сгради, огради и витрини само след разрешение на собственика или управителя на имота.

21. Извън времето за провеждане на предизборната кампания (от датата на насрочване на изборите за народни представители - 05.08.2014 г. до началото на предизборната кампания - 05.09.2014 г.) се забранява поставянето на предизборни агитационни материали. Сигналите за така поставените предизборни агитационни материали се подават до областния управител, съответно кмета на общината, района или кметството.

Заповедта за премахване на предизборните агитационни материали се издава незабавно от областния управител, съответно от кмета на общината, района или кметството и се връчва на лицето, в чиято полза е материалът.

В случай че лицето, в чиято полза е предизборният агитационен материал, не го отстрани в тридневен срок от издаването на заповедта, материалът се премахва от областния управител, кмета на съответната община, район или кметство, като при необходимост може да се поиска съдействие от органите на Министерството на вътрешните работи.

22. По решение на районната избирателна комисия кметът на общината, района или кметството или кметският наместник премахва или изземва поставените и разпространени в нарушение агитационни материали. При необходимост премахването и изземването става със съдействие на органите на Министерството на вътрешните работи.

В изборния ден премахването и изземването на такива материали може да става и по решение на секционните избирателни комисии.

23. Когато през изборния ден и до края на гласуването секционната избирателна комисия установи наличие на агитационни материали, поставени в изборните помещения или на разстояние, по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, тя незабавно ги отстранява.

При необходимост отстраняването на тези агитационни материали се извършва със съдействието на кмета или кметския наместник и на органите на Министерството на вътрешните работи по решение на секционните избирателни комисии.

24. По решение на Централната избирателна комисия се премахват или изземват поставените и разпространени в нарушение агитационни материали, когато засягат територията на повече от един район или които се отнасят за повече от един район. Премахването и изземването се извършват по заповед на областния управител и при необходимост със съдействието на органите на Министерството на вътрешните работи.

25. В срок до 7 дни след изборния ден (12 октомври 2014 г.) партиите, коалициите от партии и инициативните комитети премахват поставените от тях агитационни материали по повод на вече приключилите избори.

ІІІ. Специални правила относно отразяване на предизборната кампания от доставчиците на печатните медии и онлайн новинарски услуги

26. Доставчиците на печатните медии и онлайн новинарските услуги предоставят едни и същи условия и цени на всички партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати, които обявяват на интернет страницата си до 25.08.2014 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден) и се изпращат незабавно на Сметната палата и на Централната избирателна комисия. Заплащането се извършва предварително.

27. Доставчик на печатна медия (вестници, списания, други периодични издания) или онлайн новинарски услуги (електронни издания на вестници, списания, информационни агенции и други електронни издания), публикувал материал, накърняващ правата и доброто име на кандидат или на лице, което представлява партия, коалиция или инициативен комитет, е длъжен незабавно след получаването на отговор да го публикува. Публикуването на отговора става на същото място, със същия размер, вид и формат шрифт и без коментар.

28. Отговорът се публикува безплатно до обема на материала, на който отговаря.

ІV. Специални правила относно отразяване на предизборната кампания от обществените и търговските електронни медии

29. Българската национална телевизия и Българското национално радио отразяват обективно и справедливо проявите на кандидатите, регистрирани от партиите, коалициите и инициативните комитети, при зачитане на тяхната равнопоставеност и значимост въз основа на правила, които ще бъдат приети от Централната избирателна комисия с нарочно решение.

30. Генералният директор на Българската национална телевизия, съответно на Българското национално радио въз основа на правилата по т. 29 предлага на упълномощени представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, споразумение за формите, темите на предизборната кампания, форматите и екипите.

Споразумението се одобрява от Централната избирателна комисия не по-късно от 31 дни преди изборния ден (03.09.2014 г.) и се изпраща незабавно на Сметната палата.

31. Предизборната кампания се отразява в програмите на Българската национална телевизия и Българското национално радио под формата на клипове, диспути и други форми, в определено за тази цел време.

32. Не се разрешава използването на програмите на Българската национална телевизия и Българското национално радио за целите на предизборната кампания извън определеното за тази цел време.

33. Редът за представяне на кандидатите, регистрирани от партиите, коалициите и инициативните комитети, в различните форми на предизборната кампания се определя от Централната избирателна комисия чрез жребий.

Жребият се провежда в присъствие на упълномощени представители на партиите, коалициите и инициативните комитети и на представители на Българската национална телевизия и Българското национално радио.

Централната избирателна комисия обявява определения ред не по-късно от 31 дни преди изборния ден (03.09.2014 г.).

34. Предизборната кампания в програмите на Българската национална телевизия и Българското национално радио се открива и закрива с клипове на партиите, коалициите и инициативните комитети с продължителност до 40 секунди, които се излъчват безплатно.

35. Времето на излъчване на клиповете се определя по споразумение между генералния директор на Българската национална телевизия, съответно на Българското национално радио, и упълномощени представители на партиите, коалициите и инициативните комитети.

36. Българската национална телевизия и Българското национално радио предоставят на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, телевизионно и радиовреме за безплатни диспути по предварително съгласувани теми с времетраене общо не по-малко от 240 минути.

Редът за участие в диспутите се определя в споразумението по т. 30. Времето на участниците се разпределя поравно.

37. Предизборните предавания по Българската национална телевизия и Българското национално радио и техните регионални центрове се заплащат от партиите, коалициите и инициативните комитети по тарифа, приета от Министерския съвет не по-късно от 40 дни преди изборния ден (25.08.2014 г.). Заплащането се извършва преди излъчване на предаването.

Тарифата, приета от Министерския съвет, се изпраща незабавно на Сметната палата и на Централната избирателна комисия.

38. Предаванията на регионалните телевизионни центрове и програмите на регионалните радиоцентрове се използват от партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, в периода на предизборните излъчвания по реда, предвиден за Българската национална телевизия и Българското национално радио.

39. Българската национална телевизия и Българското национално радио предоставят общо не по-малко от 60 минути радио- и телевизионно време в програмите, съответно в предаванията на регионалните радио- и телевизионни центрове, за безплатни диспути между представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати.

40. Редът за участие в диспутите се определя от районните избирателни комисии чрез жребий не по-късно от 31 дни преди изборния ден (03.09.2014 г.). Формите, темите на предизборната кампания, форматите и екипите се определят от ръководителите на регионалните радио- и телевизионни центрове и упълномощени представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, или в споразумението по т. 30.

41. Във времето на предизборната кампания може да се използват и платени форми с цел популяризация на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, и агитация към гласуване за техните кандидати.

42. Времетраенето на платените форми, времето и броят на тяхното излъчване се определят по споразумение между генералния директор на Българската национална телевизия, съответно на Българското национално радио, и упълномощени представители на партиите, коалициите и инициативните комитети.

43. Аудио- и аудио-визуалните материали, включени в платените форми, се предоставят от упълномощени представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, или се изработват от екипи на Българската национална телевизия и Българското национално радио при едни и същи условия и цени, определени от техните ръководства.

Условията и цените се изпращат незабавно на Сметната палата и на Централната избирателна комисия.

44. Във връзка с предизборната кампания електронните медии, с изключение на Българската национална телевизия и Българското национално радио и техните регионални центрове, могат да използват платени и безплатни форми на отразяване на предизборната кампания на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати за изборите за народни представители на 05.10.2014 година. Времето, предоставено от медиите за платени форми на отразяване на предизборната кампания, не се включва в ограничението по чл. 89, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията.

45. Търговските електронни медии могат да предоставят време за платено отразяване на предизборната кампания на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, при едни и същи условия и цени.

Условията и редът за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания, както и тарифите се обявяват на интернет страницата на съответната медия не по-късно от 40 дни преди изборния ден (25.08.2014 г.). Заплащането се извършва предварително.

46. Условията, редът и тарифите на търговските електронни медии се изпращат на Сметната палата, не по-късно от откриване на предизборната кампания (05.09.2014 г.).

47. Условията, редът и тарифите на търговските електронни медии с национален обхват се предоставят на Централната избирателна комисия, не по-късно от откриване на предизборната кампания (05.09.2014 г.).

48. Условията, редът и тарифите на търговските електронни медии с регионален и местен обхват се предоставят на районните избирателни комисии, не по-късно от откриване на предизборната кампания (05.09.2014 г.).

49. Когато е излъчено предаване, накърняващо правата и доброто име на кандидат или на лице, което представлява партията, коалицията или инициативния комитет, то има право на отговор при условията на чл. 18 от Закона за радиото и телевизията. Искането до съответния радио- или телевизионен оператор може да се направи в срок до 24 часа след излъчване на предаването. Отговорът се излъчва без коментар.

50. Забранява се в търговска реклама да се отправят политически внушения в полза или във вреда на една или друга партия, коалиция или инициативен комитет или кандидат.

51. При нарушаване на реда за провеждане на предизборната кампания от доставчиците на медийни услуги партиите, коалициите и инициативните комитети - чрез лицата, които ги представляват, или чрез упълномощени от тях лица могат да подадат жалба в срок до 24 часа след излъчване на съответното предаване.

52. Жалбата се подава до:

52.1 Централната избирателна комисия за доставчик с лицензия или регистрация с национален обхват, както и когато нарушението е извършено в повече от един район или засяга повече от един район;

52.2. Районната избирателна комисия по седалището на доставчика, когато доставчикът има лицензия или регистрация с регионален или местен обхват.

52.3. Когато жалбата е подадена до комисия, която не е компетентна, тя незабавно я изпраща на компетентната комисия, като уведомява жалбоподателя.

53. Компетентната избирателна комисия разглежда жалбата в срок до 24 часа от получаването й, а в изборния ден незабавно, и постановява решение.

54. При нарушаване на реда за провеждане на предизборната кампания от доставчиците на медийни услуги компетентната избирателна комисия може да предприема действия срещу нарушителите и по своя инициатива.

55. Решението на районната избирателна комисия може да се оспорва пред Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от обявяването му.

56. Централната избирателна комисия разглежда жалбата и се произнася с решение в срок до 24 часа от получаването й с решение, което подлежи на обжалване пред Върховния административен съд по реда на чл. 58 ИК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: Севинч Солакова

Вторник, 19 Август 2014 00:46

Решение № 721-НС / 15.08.2014 на ЦИК

ОТНОСНО: условията и реда за финансиране на предизборната кампания в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 22, чл. 162 - 174, § 1, т. 16 и 18 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс и § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за политическите партии Централната избирателна комисия

Р Е Ш И :

1. Предизборната кампания се финансира със средства на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрираните от тях кандидати, както и със средства на физически лица.

2. Държавата предоставя средства за медийни пакети на партиите, коалициите и инициативните комитети по реда и при условията на чл. 178 и следващите от Изборния кодекс, които ред и условия ще бъдат определени с нарочно решение на ЦИК.

3. Партиите, регистрирали кандидати, могат да финансират предизборната си кампании със:

- собствени средства на партията;

- средства на кандидатите;

- дарения от физически лица.

4. Коалициите, регистрирали кандидати, могат да финансират предизборната си кампания със:

- собствени средства на партиите, които участват в тях;

- средства на кандидатите;

- дарения от физически лица, направени на една от партиите в коалицията, която е определена да отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията, свързани с предизборната и кампания.

5. Инициативни комитети, регистрирали кандидати, могат да финансират предизборната си кампания със:

- средства на членовете на инициативния комитет;

- средства на кандидатите;

- дарения от физически лица, направени на лицето или лицата, които са определени да отговарят за приходите, разходите и счетоводната им отчетност, свързани с предизборната кампания.

6. Централната избирателна комисия в 5-дневен срок от регистрацията на партиите и коалициите за участие в изборите за народни представители на 05.10.2014 година предоставя на Сметната палата данните за банковата им сметка, предназначена за обслужването на предизборната им кампания, и имената и длъжностите на определените лица, съответно информация за партиите, които отговарят за приходите, разходите и счетоводната им отчетност, свързани с предизборната кампания. При промяна на лицата партията или коалицията представя пред Сметната палата имената и длъжностите на новите лица в тридневен срок от извършване на промяната.

7. Районните избирателни комисии в срок до 5 дни от регистрацията на инициативните комитети за участие в изборите за народни представители на 05.10.2014 година предоставят на Сметната палата данните за банковата им сметка, предназначена за обслужването на предизборната им кампания, и имената и длъжностите на определените лица, които отговарят за приходите, разходите и счетоводната им отчетност, свързани с предизборната кампания. При промяна на лицата инициативният комитет представя пред Сметната палата имената и длъжностите на новите лица в тридневен срок от извършване на промяната.

8. Общият размер на финансирането на предизборната кампания на партиите, коалициите и инициативните комитети в изборите за народни представители насрочени на 05.10.2014 година не може да надхвърля:

- 3 000 000 лв. за партия и за коалиция;

- 200 000 лв. за инициативен комитет.

9. В общия размер на средствата, които партиите, коалициите и инициативните комитети имат право да разходват за предизборната кампания, се включват всички източници, посочени в точки 3, 4 и 5.

10. Финансирането и подпомагането на предизборната кампания от физическо лице се извършва чрез:

А) Финансиране от физически лица чрез дарение:

- дарението от едно физическо лице за една партия или коалиция не може да надхвърля повече от 10 000 лв. за една календарна година.

- дарението от едно физическо лице за един инициативен комитет и регистрирания от него кандидат, съответно кандидати, не може да надхвърля повече от 10 000 лв.

Б) Подпомагане от физически лица чрез:

- предоставяне за безвъзмездно ползване на партия, коалиция или инициативен комитет само на собствени движими и недвижими вещи.

- предоставяне на партия, коалиция или инициативен комитет безвъзмездни услуги, извършени само с личен труд.

11. Забранява се получаването от партии, коалиции или инициативни комитети във връзка с предизборната им кампания на:

А) анонимни дарения под каквато и да е форма

По смисъла на § 1, т. 1 от Закона за политическите партии „анонимни дарения" са даренията, при които самоличността или фирмата на дарителя са запазени в тайна по отношение на трети лица;

Б) средства от юридически лица и от еднолични търговци;

В) средства от чуждестранни физически лица;

Г) средства от религиозни институции;

Д) средства от чужди правителства или от чуждестранни държавни предприятия, чуждестранни търговски дружества или чуждестранни организации с идеална цел.

11.1. Субектите по букви „Б", „В", „Г" и „Д" нямат право да предоставят във връзка с предизборната кампания движими и недвижими вещи за безвъзмездно ползване, както и безвъзмездни услуги под каквато и да е форма.

11.2. Забранява се безплатното използване на публичен административен ресурс във връзка с провеждането на предизборната кампания. „Публичен административен ресурс" по смисъла на § 1, т. 18 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс са бюджетни средства, помещения, автомобили, самолети и други транспортни средства, оборудване и други движими и недвижими вещи - държавна или общинска собственост, предоставени на администрацията, държавните и местните органи, и държавните и общинските предприятия.

12. В случай че общият размер на дарението от едно физическо лице надхвърли една минимална работна заплата, дарителят представя декларация по образец за произхода на дарените средства.

13. Когато общият размер на средствата, предоставени от кандидат или член на инициативен комитет, надхвърли една минимална работна заплата, той представя декларация по образец за произхода на средствата.

14. При предоставяне за безвъзмездно ползване от физическо лице на негови движими или недвижими вещи за предизборната кампания се представя декларация от лицето по образец за собствеността на тези вещи.

15. Финансирането на приходите и разходите, свързани с предизборната кампания, на стойност над 1000 лв., се извършва по банков път.

16. Когато размерът на дарените или предоставени средства е над 1000 лв., Сметната палата извършва проверка за съответствие между размера на дарените или предоставени за предизборната кампания средства и размера на доходите на лицето. Проверката обхваща периода от произвеждането на предходните избори от същия вид до деня на подаване на съответната декларация по т. 12 или т. 13.

16.1. За извършване на проверката председателят на Сметната палата изисква информация от Националната агенция за приходите и други компетентни органи и институции. Въпросните органи и институции са длъжни в едномесечен срок от получаване на искането да предоставят на Сметната палата необходимата информация.

16.2. Длъжностните лица, извършващи проверката, имат право на пряк достъп до електронната база данни на тези органи и институции. Предоставянето на достъп не освобождава органите и институциите от задължението да изпратят в писмена форма поисканата от Сметната палата информация.

16.3. Сметната палата обявява резултатите от проверката чрез регистъра по т. 17.

17. В Сметната палата се създава единен публичен регистър на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 05.10.2014 година, който се поддържа от откриването на предизборната кампания до следващите избори от същия вид.

В регистъра се публикуват:

А) обстоятелствата по чл. 17 от Закона за политическите партии, а именно:

1. наименованието на политическата партия;

2. седалището и адресът на управление;

3. уставът на политическата партия;

4. имената на членовете на ръководните и контролните органи на политическата партия;

5. имената на лицата, които съгласно устава представляват политическата партия;

6. прекратяването на политическата партия;

7. имената, съответно наименованието и адресът на ликвидаторите;

8. настъпилите промени в обстоятелствата по т. 1 - 7.

Б) наименованието на коалицията и наименованието на инициативния комитет и имената на лицата, които ги представляват;

В) наименованието на партията, която е определена от коалицията да отговаря за приходите, разходите и счетоводната й отчетност;

Г) имената на лицето или лицата, които отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност;

Д) имената на дарителите, видът, целта, размерът или стойността на направените дарения;

Е) имената на кандидатите и на членовете на инициативните комитети, които са предоставили средства, и размерът на средствата;

Ж) имената на физическите лица, предоставили за безвъзмездно ползване вещи или услуги за предизборната кампания, срокът на ползването, видът и описанието на предоставените за ползване вещи и видът на услугите;

З) декларациите за произхода на дарените средства, декларациите за произхода на средствата на кандидатите и на членовете на инициативните комитети и декларациите на физическите лица за собственост на предоставените за безвъзмездно ползване вещи;

И) наименованията на социологическите агенции и на рекламните агенции, както и на агенциите за осъществяване на връзки с обществеността, с които партиите, коалициите и инициативните комитети работят.

17.1. Партиите, коалициите и инициативните комитети се задължават в 5-дневен срок от откриване на предизборната кампания (до 09.09.2014 г. включително) да изпратят на Сметната палата подлежащата на публикуване и обявяване информация на хартиен и електронен носител за включване в регистъра.

17.2. По време на предизборната кампания партиите, коалициите и инициативните комитети изпращат на Сметната палата в 7-дневен срок новопостъпилата информация, подлежаща на публикуване и обявяване в единния публичен регистър към Сметната палата, на хартиен и електронен носител за включване в регистъра.

17.3. Сметната палата определя условията и реда за въвеждане в регистъра на информацията, подлежаща на публикуване, както и условията и реда за отстраняване на неточности и непълноти, и ги обявява на интернет страницата си.

17.4. След произвеждане на изборите в регистъра се публикуват отчетите по т. 17.

18. В 30-дневен срок след изборния ден (04.11.2014 г.) лицето, което представлява партията или инициативния комитет, и лицата, които представляват коалицията, представят пред Сметната палата на хартиен и електронен носител отчет за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания, придружен с извлечение от банковата им сметка. Към отчета се прилагат декларациите по т. 12 и т. 13.

18.1. Отчетът по предходния параграф се изготвя и представя по образец, утвърден от Сметната палата. Отчет, който не отговаря на изискванията относно формата, съдържанието и начина на представяне, се смята за неподаден. Сметната палата определя условията и реда за отстраняване на неточности и непълноти.

19. В 30-дневен срок след изборния ден (04.11.2014 г.) доставчиците на медийни услуги, социологическите и рекламните агенции, както и агенциите за осъществяване на връзки с обществеността представят в Сметната палата на хартиен и електронен носител информация за предоставените услуги на партиите, коалициите и инициативните комитети. Информацията се предоставя по образец, утвърден от Сметната палата, и се публикува на интернет страницата й.

20. Средствата на кандидата или на член на инициативния комитет за предизборната кампания се отчитат в отчета на партията, коалицията или инициативния комитет по т. 17. Към отчета се прилагат декларациите по т. 13.

21. Сметната палата публикува на интернет страницата си отчетите на партиите, коалициите и инициативните комитети по т. 17 в 15-дневен срок от изтичането на срока за представянето им.

22. Когато декларираните приходи и извършените разходи във връзка с предизборната кампания са над 1000 лв., Сметната палата извършва одит за съответствие.

23. Образците за всички необходими декларации във връзка с финансирането на предизборната кампания се утвърждават от Сметната палата не по-късно от 50 дни преди изборния ден и се обявяват на интернет страницата й.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: Севинч Солакова

Вторник, 19 Август 2014 00:45

Решение № 715-НС / 14.08.2014 на ЦИК

ОТНОСНО: критериите за определяне на секции за машинно гласуване

На основание § 10, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. Определя 500 секции в страната за експериментално машинно гласуване при произвеждане на изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

2. Секциите за машинно гласуване да са в десет изборни района и в населени места с различна численост на населението:

- над 100 000 жители;

- от 50 000 до 99 999 жители;

- от 10 000 до 49 999 жители;

- до 10 000 жители.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: Севинч Солакова

Вторник, 19 Август 2014 00:44

Решение № 700-НС / 14.08.2014 на ЦИК

ОТНОСНО: определяне на вида, цвета и размера на торбите, в които се поставят за съхранение изборните книжа и материали, и вида и размера на кутиите за поставяне на отрязъците с номерата на бюлетините при гласуването за произвеждане на изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 100, ал. 1, т. 5, чл. 287, ал. 1, т. 7 и чл. 265, ал. 4, изречение последно от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. Торбите, в които се поставят за съхранение изборните книжа и материали при произвеждане на изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., трябва да притежават следните характеристики:

- цвят - бял;

- вид - тъкана торба (чувал) от полипропилен с вътрешна полиетиленова торба;

- товароподемност - минимум 25 кг;

- размери 60/90 см. с възможни отклонения ±10 см.

2. Кутиите, в които се поставят откъснатите отрязъци с номерата от бюлетините при гласуването с хартиени бюлетини при произвеждането на изборите за народни представители, трябва да притежават следните характеристики:

- непрозрачни, картонени от велпапе с размери, както следва:

дължина - 25 см;
ширина - 14 см;
височина - 9 см.,
с възможност за отклонение от посочените размери до 20 %.

Кутиите трябва да бъдат с капак с прорез. Прорезът на капака да е с размери, позволяващи свободното поставяне на отрязъците с номерата от бюлетините, с размери 10 см/0,5 см с възможни отклонения ± 3 мм.

Кутиите да бъдат обозначени с надпис „Кутия за отрязъци".

3. В случай че администрациите съхраняват кутии с размери, утвърдени с Решение № 180 от 16 април 2014 г. на ЦИК, същите могат да бъдат използвани в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: Севинч Солакова

Вторник, 19 Август 2014 00:44

Решение № 685-НС / 13.08.2014 на ЦИК

ОТНОСНО: условията и реда за участие на наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14 и чл. 111 - 116 вкл. от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И :

1. Наблюдатели по смисъла на ИК са правоспособни физически лица, български или чуждестранни граждани, представители на организациите, визирани в чл. 112, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ИК и регистрирани от ЦИК по реда, предвиден в закона.

2. Централната избирателна комисия регистрира до изборния ден наблюдателите:

2.1. изрично упълномощени представители на регистрираните български неправителствени организации;

2.2. чуждестранни представители на Европейския парламент, на чуждестранни парламенти, на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа и други парламентарни асамблеи, на чуждестранни партии и движения, както и лица, които не са български граждани и са посочени от партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати.

3. Централната избирателна комисия публикува на интернет страницата си регистър на наблюдателите (Приложение № 32-НС от изборните книжа), който съдържа организациите и упълномощените представители, регистрирани като наблюдатели. Достъпът до личните данни в регистъра се осъществява при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.

4. Централната избирателна комисия регистрира българските неправителствени организации, които желаят да участват с изрично упълномощени представители като наблюдатели в изборите, въз основа на заявление (Приложение № 28-НС от изборните книжа), подписано от лицето, представляващо организацията съгласно актуалната й съдебна регистрация или от изрично упълномощено от него лице.

4.1. Към заявлението по т. 4 се прилагат:

4.1.1. удостоверение за актуално правно състояние;

4.1.2. изрично пълномощно от лицето, представляващо организацията, когато документите се подават от упълномощено лице;

4.1.3. списък, подписан от представляващия съответната организация или от изрично упълномощено от него лице, съдържащ имената и единния граждански номер, съответно друг идентифициращ номер за лицата, които не са български граждани, на изрично упълномощените представители на организацията, които да бъдат регистрирани като наблюдатели. Списъкът се представя на хартиен носител и в електронен вид на технически носител.

4.1.4. пълномощни на изрично упълномощените представители на организацията, които да бъдат регистрирани като наблюдатели; представителите на неправителствената организация може да бъдат упълномощени с общо пълномощно.

4.2. В случаите, при които след регистрацията й организацията прави предложения за промени или допълнения в списъка на регистрираните наблюдатели, представя в ЦИК заявление (Приложение № 29-НС от изборните книжа).

5. Министерството на външните работи отправя покана към организациите по т. 2.2., както и към лицата, посочени от партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати, или от чуждестранни партии и движения.

6. Централната избирателна комисия регистрира наблюдателите по т. 5 въз основа на искане от Министерството на външните работи (Приложение № 30-НС от изборните книжа), към което се прилага списък с имената, изпращащата организация, партия или движение и държавата по произход на предложените за регистрация наблюдатели.

7. Централната избирателна комисия регистрира наблюдателите въз основа на списъка по т. 4.1.3. при спазване на изискването на т. 4 и 4.1.

8. Централната избирателна комисия издава удостоверения (приложения № 33-НС или № 34-НС от изборните книжа) на регистрираните наблюдатели в тридневен срок от подаване на заявлението или искането.

9. Организациите по т. 2.1. и 2.2. могат да правят промени в списъка на регистрираните наблюдатели.

10. Наблюдателите осъществяват дейността си от регистрирането им до насрочването на следващите избори от същия вид.

11. Общият брой на наблюдателите, регистрирани от една неправителствена организация, не може да надвишава броя на избирателните секции в страната.

12. Общият брой на наблюдателите извън страната, регистрирани от една неправителствена организация, не може да надвишава броя на избирателните секции извън страната.

13. Наблюдателите имат право да:

13.1. присъстват на заседанията на избирателните комисии;

13.2. присъстват при отпечатването и доставката на хартиените бюлетини;

13.3. присъстват при получаването на изборните книжа и материали и подготовката на помещенията за гласуване;

13.4. присъстват в изборното помещение при откриването и закриването на изборния ден;

13.5. присъстват в изборното помещение по време на гласуването;

13.6. присъстват в изборното помещение при отварянето на избирателните кутии и при установяване на резултатите от гласуването, за което им се осигурява пряка видимост;

13.7. присъстват при предаване на бюлетините, останалите книжа и материали на комисиите по чл. 287, ал. 7 от ИК;

13.8. присъстват при въвеждането и повторното въвеждане в избирателните комисии и изчислителните пунктове на данните от протоколите с резултатите от гласуването на секционните избирателни комисии; при въвеждането на данните може да присъства само един наблюдател от една и съща организация;

13.9. получат срещу подпис копие от протокола за съответния вид избор с резултатите от гласуването в избирателната секция, както и с резултатите от гласуването в района;

13.10. подават жалби и сигнали за нарушения на изборния процес;

13.11. извършват одит и проверка на системата за машинно гласуване;

12.12. присъстват на всички останали етапи от изборния процес.

14. В една избирателна секция може да присъстват най-много двама наблюдатели от една и съща организация, като в изборното помещение може да присъства само един от тях. Наблюдателите не са обвързани с конкретна избирателна секция.

15. Наблюдателите имат право да гласуват с удостоверение за гласуване на друго място, издадено по реда на чл. 34 от ИК (Приложение № 20-НС от изборните книжа).

16. Държавните и местните органи и техните администрации и избирателните комисии са длъжни да оказват съдействие на наблюдателите и да им предоставят при поискване сведения и документи във връзка с изпълнение на правомощията им.

17. През всички етапи от изборния процес наблюдателят се легитимира с издаденото му удостоверение. Удостоверението се издава в един екземпляр.

18. В изборния ден наблюдателите са длъжни да носят само отличителни знаци по образец, утвърден от Централната избирателна комисия (приложение към Решение № 662-НС на ЦИК от 07.08.2014 г.). Наблюдателите, които носят отличителни знаци извън утвърдените от Централната избирателна комисия или не носят отличителни знаци, се отстраняват от избирателната секция с решение на секционната избирателна комисия. Решението може да се оспорва пред Районната избирателна комисия или пред Централната избирателна комисия, когато се оспорва решение на секционна комисия извън страната. РИК и ЦИК се произнасят незабавно. Решението не подлежи на обжалване.

19. Едно лице не може да бъде едновременно наблюдател и анкетьор.

20. Наблюдателят не може да бъде придружител.

21. За дейността си наблюдателите не може да получават възнаграждение от партии, коалиции, инициативни комитети и техните кандидати.

22. Наблюдателите осъществяват дейността си добросъвестно, като спазват законите на Република България, съответно на страната, в която се намират при осъществяване на дейността си и имат както правата и задълженията, изброени по-горе, така и други такива, произтичащи пряко или непряко от приложимия закон.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: Севинч Солакова


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/troyanbg/izbori/templates/t3_bs3_blank/html/com_k2/default/user.php on line 260

Внимание!!!

В момента разглеждате архив на приключили избори!!!

Архив на приключили избори