Вие сте тук:Начало»Архив»Избори 2023 - Община Троян - Димитър Калински
Димитър Калински

Димитър Калински

Вторник, 30 Септември 2014 18:06

Решение № 86 - НС / 25.09.2014 на РИК

ОТНОСНО: определяне на секция на първия етаж (партер) в сгради с повече от един етаж, в които има секции и на горни етажи, за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в Община Троян

Постъпило е Писмо с вх. № 80/11.09.2014 г. на Кмета на Община Троян. Уведомява, че на територията на общината са образувани избирателни секции в сгради с повече от един етаж, разположени на различни етажи, както следва: на адрес гр. Троян, южна сграда на ОУ „Иван Хаджийски" са разположени избирателни секции № 113400006 на първи етаж и № 113400007 и № 113400008 на втори етаж, а в северна сграда на ОУ „Иван Хаджийски" на първия етаж е разположена избирателна секция № 113400009, а на втория етаж е разположена избирателна секция № 113400014.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 10, ал. 1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

ОПРЕДЕЛЯ секция на първия етаж (партер) в сгради с повече от един етаж, в които има секции и на горни етажи, за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на Община Троян, както следва:

1.Избирателна секция с № 113400006, разположена в гр. Троян, южна сграда на ОУ „Иван Хаджийски", 1 етаж.

2.Избирателна секция с № 113400009, разположена в гр. Троян, северна сграда на ОУ „Иван Хаджийски" , 1 етаж.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валентина Недялкова

СЕКРЕТАР: Фатме Моллова

Във връзка с произвеждане на избори за Народно събрание на 05 октомври 2014 г., Решение № 70-НС от 16 септември 2014 г. на РИК Ловеч

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ЛОВЕЧ

ЩЕ ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЕ НА ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРОЯН

НА 26.09.2014 г. / ПЕТЪК/ в 10,00 Ч. В САЛОНА НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАУКА – 1870" ТРОЯН

Във връзка с произвеждане на избори за Народно събрание на 05 октомври 2014 г., Ви уведомяваме, че на територията на Община Троян е създадена организация за придвижване и гласуване на избиратели с увреждане на опорно – двигателния апарат или на зрението. На разположение на гражданите, които желаят да упражнят своя глас е осигурен специализиран автомобил за транспортиране от дома им до изборната секция от 06,00 до 19,00 ч. в деня на произвеждане на изборите.
Заявки за извозване на гласоподаватели с увреждане на опорно – двигателния апарат или на зрението могат да бъдат подавани в „Център за административно обслужване" в сградата на Община Троян, пл. „Възраждане" № 1, както и на телефон 0670 6 80 41 и 0670 68042 от 08,00 ч. до 17,00 ч. всеки работен ден. В изборния ден от 06,00 ч. до 18,45 ч.

 

ОБЩИНА ТРОЯН

Сряда, 17 Септември 2014 10:20

Решение № 72-НС / 16.09.2014 на РИК

ОТНОСНО: промяна в състава на секционни избирателни комисии в Община Троян за произвеждането на избори за народни представители за Народно събрание, насрочени за 05 октомври 2014 г.

Постъпило е Предложение с вх. № 87/14.09.2014 г. от Илиян Тодоров Тодоров, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ" съгласно Пълномощно с № НС-4/18.08.2014 г. Иска се извършване на промяна в състава на СИК № 113400061 като на мястото на Събка Цочева Марковска - Член да бъде назначен Радион Минков Кисьов; в състава на СИК № 113400052 като на мястото на Милена Борисова Топалова - Член да бъде назначена Росица Георгиева Гаргова; в състава на СИК № 113400069 като на мястото на Цветомир Иванов Цолов - зам. председател да бъде назначена Бисерка Кънчева Дичевска; в състава на СИК № 113400030 като на мястото на Инна Стефанова Дочева - член да бъде назначена Елена Петрова Гурлевска.

Приложени са молби за освобождаване от Събка Цочева Марковска, Милена Борисова Топалова, Цветомир Иванов Цолов и Инна Стефанова Дочева.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 5 във вр. с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 672-НС от 13 август 2014 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия Ловеч

 

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като Член на СИК № 113400061 - с. Добродан - Събка Цочева Марковска, ЕГН *****.

НАЗНАЧАВА за Член на СИК № 113400061 - с. Добродан - Радион Минков Кисьов, ЕГН *****.

 

ОСВОБОЖДАВА като Член на СИК № 113400052 - с. Черни Осъм - Милена Борисова Топалова, ЕГН *****.

НАЗНАЧАВА за Член на СИК № 113400052 - с. Черни Осъм - Росица Георгиева Гаргова, ЕГН *****.

 

ОСВОБОЖДАВА като Зам. председател на СИК № 113400069 - гр. Троян - Цветомир Иванов Цолов, ЕГН *****.

НАЗНАЧАВА за Зам. председател на СИК № 113400069 - гр. Троян - Бисерка Кънчева Дичевска, ЕГН *****.

 

ОСВОБОЖДАВА като Член на СИК № 113400030 - гр. Троян - Инна Стефанова Дочева, ЕГН *****.

НАЗНАЧАВА за Член на СИК № 113400030 - гр. Троян - Елена Петрова Гурлевска, ЕГН *****.

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валентина Недялкова

СЕКРЕТАР: Фатме Моллова

Сряда, 17 Септември 2014 10:16

Решение № 71-НС / 16.09.2014 на РИК

ОТНОСНО: промяна в състава на секционни избирателни комисии в Община Троян за произвеждането на избори за народни представители за Народно събрание, насрочени за 05 октомври 2014 г.

Постъпило е Предложение с вх. № 86/14.09.2014 г. от Иванка Дянкова Ралчевска, упълномощен представител на Коалиция „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ". Иска се извършване на промяна в състава на СИК № 113400032 като на мястото на Радка Данкова Лалева - Член да бъде назначен Димитър Стоянов Добрев.

Приложена е молба за освобождаване от Радка Данкова Лалева.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 5 във вр. с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 672-НС от 13 август 2014 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като Член на СИК № 113400032 - с. Балканец, общ. Троян - Радка Данкова Лалева, ЕГН ***.

НАЗНАЧАВА за Член на СИК № 113400032 - с. Балканец, общ. Троян - Димитър Стоянов Добрев, ЕГН ***.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валентина Недялкова

СЕКРЕТАР: Фатме Моллова

Сряда, 17 Септември 2014 10:01

Решение № 70-НС / 16.09.2014 на РИК

ОТНОСНО: приемане на график и утвърждаване на програма за обучението на членовете на секционни избирателни комисии в изборите за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 г.

Във връзка със задължението на РИК Ловеч да извърши обучение на членовете на секционни избирателни комисии и на основание чл.72 ал.1, т. 1 и т. 3 от ИК, във връзка с раздел V, т. 2 от Приложение към Решение № 926-НС от 13.09.2014 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И:

1. ПРИЕМА график за провеждане на обучение на членовете на секционни избирателни комисии както следва:

Дата и час Град Членове на РИК Ловеч за провеждане на обучението
24.09.2014 г. - 10.00 ч. Ловеч /СИК села/ Валентина Недялкова
Петър Цолов
24.09.2014 г. - 10.00 ч. Тетевен Ана Николова
Десислав Гецов
24.09.2014 г. - 13.00 ч. Ловеч /СИК град/ Валентина Недялкова
Петър Цолов
24.09.2014 г. - 13.00 ч. Ябланица Ана Николова
Десислав Гецов
24.09.2014 г. - 17.00 ч. Летница Валентина Недялкова
Петър Цолов
26.09.2014 г. - 10.00 ч. Луковит Валентина Недялкова
Петър Цолов
26.09.2014 г. - 10.00 ч. Троян Ана Николова
Десислав Гецов
26.09.2014 г. - 13.00 ч. Угърчин Валентина Недялкова
Петър Цолов
26.09.2014 г. - 13.00 ч. Априлци Ана Николова
Десислав Гецов

 

2. УТВЪРЖДАВА програма за обучението на членовете на секционни избирателни комисии съгласно Приложение, представляващо неразделна част от настоящото решение.

Указва на кметовете на общините на територията на област Ловеч, че следва да осигурят залите и цялостна материално-техническа подготовка за провеждане на обучението.

Кметовете на всяка община на територията на област Ловеч следва да разгласят информация за провеждане на обученията на членовете на секционните избирателни комисии в съответната община като съобщението за дата, час и място на провеждане на обучението бъде поставено на видно място в сградата на общината, в сградата на кметството на всяко населено място, където има образувана избирателна секция, както и да бъде публикувано на сайта на всяка община. Съобщението да бъде изпратено от общинска администрация до местните представителства на всички политически партии и коалиции от партии, които имат представители в секционните избирателни комисии, като се укаже, че същите следва да уведомят членовете си.

Да се осигури информация на РИК Ловеч за участвалите в обучението членове на секционните избирателни комисии във всяка община.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валентина Недялкова

СЕКРЕТАР: Фатме Моллова

Вторник, 16 Септември 2014 08:42

Заповед № 863 / 08.09.2014 на Община Троян

Относно: Изменение адреса на секция № 113400045 от село Бели Осъм, улица "Стоян Българенчето" №91 /бивш ресторант на РПК/ на адрес село Бели Осъм, улица "Балкан" №8 /Конферентна зала в хотел "Острова"/.

Четвъртък, 11 Септември 2014 17:33

Решение № 842-НС / 04.09.2014 на ЦИК

ОТНОСНО: гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 10, чл. 234, чл. 235 и чл. 236 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. Когато в сграда с повече от един етаж има секции и на горни етажи, районните избирателни комисии с решение определят секция на първия етаж (партер), която е с най-малък брой избиратели по избирателен списък, за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването.

2. Пред секция по т. 1 се поставят табела (Приложение № 1) и други обозначителни знаци с минимални размери 20/30 см, на които се отбелязва и допълнителното й предназначение.

Табела и обозначителни знаци с размери 50/30 см се поставят и на входа на сградата, така че да насочват избирателите с увредeно зрение или със затруднения в придвижването към избирателната секция по т. 1.

3. Избирател с увредeно зрение или със затруднения в придвижването може да гласува и в избрана от него подходяща секция.

4. Избирател с увредeно зрение или със затруднения в придвижването, избрал да гласува в секция по т. 1 или т. 3, удостоверява пред СИК самоличността си с документ за самоличност. Секционната избирателна комисия вписва избирателя в допълнителната страница на избирателния списък, след като представи декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място (Приложение № 74-НС от изборните книжа). Декларацията се прилага към избирателния списък и е неразделна част от него. В допълнителната страница на избирателния списък се вписват всички данни на избирателя.

5. Когато избирателят е с увредeно зрение или със затруднения в придвижването, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването, председателят на комисията може да разреши гласуването да се извърши с помощта на придружител, посочен от избирателя. При оспорване на решението на председателя от член на комисията спорът се решава окончателно от секционната избирателна комисия.

6. Имената и единният граждански номер на придружителя се вписват в графа „Забележки" на избирателния списък срещу името на избирателя от член на комисията. Данните на придружителя се вписват и в списъка за допълнително вписване на придружителите (Приложение № 73-НС от изборните книжа), след което придружителят се подписва. Този списък се подписва и от председателя и секретаря.

7. Когато увреждането не позволява на избирателя да се подпише, в полето за подпис член на комисията отбелязва „гласувал" и се подписва. Това обстоятелство се отбелязва в графата „Забележки" и в протокола на секционната избирателна комисия.

8. Неграмотността не е основание за гласуване с придружител.

9. Едно лице не може да бъде придружител на повече от двама избиратели.

10. Член на секционна избирателна комисия, представител на партия, коалиция или инициативния комитет, застъпник или наблюдател не може да бъде придружител.

11. Секционните избирателни комисии съдействат за подреждане на изборното помещение и поставяне на кабините за гласуване така, че да се осигури достъп до гласуване на лица с увредeно зрение или със затруднения в придвижването.

13. Районните избирателни комисии следят за осигуряване на условия за глaсуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването, като за целта взаимодействат с областните и общинските администрации.

14. Не по-късно от 27 септември 2014 г. общинските администрации уведомяват районните избирателни комисии за предприетите от тях мерки, позволяващи на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването да се придвижват и да гласуват в изборния ден.

15. Не по-късно от 27 септември 2014 г. (7 дни преди изборния ден) районната избирателна комисия оповестява по подходящ начин чрез средствата за масова информация:

а) къде се намират избирателните секции, определени за гласуване на лица с увредeно зрение или със затруднения в придвижването;

б) телефони и адреси на организации, общински предприятия и други, на които могат да се правят заявки за помощ в изборния ден;

в) от коя дата и в кои часове се приемат заявките.

16. Районните избирателни комисии съвместно с кметовете на общини и кметовете на кметства определят мерките за осигуряване на достъпно място за паркиране на автомобилите на избиратели с увреждания до сградите по т. 1; за изграждане на тротоари и стълбищни рампи с наклон не повече от 5% (1:20), с двустранни бариери, предпазващи от изпадане (Приложение № 2); за изграждане на временни рампи от твърд материал; за изграждане на кабини за гласуване в секцията по т. 1 с размери не по-малко от 210/170 см, с вход не по-тесен от 90 см и плот не по-висок от 85 см.

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Маргарита Златарева

СЕКРЕТАР: Севинч Солакова

Четвъртък, 11 Септември 2014 17:32

Решение № 838-НС / 04.09.2014 на ЦИК

ОТНОСНО: утвърждаване на технически характеристики на бюлетините за произвеждане на изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 19, чл. 261 и чл. 262 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. Утвърждава технически характеристики и защитата на бюлетините за произвеждане на изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. за гласуване в страната съгласно приложение № 1 и за гласуване извън страната - приложение № 2.

2. При производството и отпечатването на бюлетините да се спазват следните изисквания:

2.1. Формат на бюлетината съгласно приложения № 1 и 2.

2.2. Бюлетините се слепват в кочани по 100 бр. заедно, съгласно Приложение № 94-НС от изборните книжа.

3. Приложенията не се публикуват.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Маргарита Златарева

СЕКРЕТАР: Севинч Солакова

Четвъртък, 11 Септември 2014 17:30

Решение № 831-НС / 03.09.2014 на ЦИК

ОТНОСНО: приемане на Методически указания за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 - 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ПРИЕМА Методически указания за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. съгласно приложението.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Маргарита Златарева

СЕКРЕТАР: Севинч Солакова


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/troyanbg/izbori/templates/t3_bs3_blank/html/com_k2/default/user.php on line 260

Внимание!!!

В момента разглеждате архив на приключили избори!!!

Архив на приключили избори