Вие сте тук:Начало»Архив»Избори 2023 - Община Троян - Димитър Калински
Димитър Калински

Димитър Калински

Понеделник, 24 Август 2015 09:48

Решение № 1532-НР / 20.08.2015 на ЦИК

ОТНОСНО: утвърждаване на образците на книжа за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г.

На основание § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление във връзка с чл. 6, ал. 1, чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Указ № 163 от 10.08.2015 г. на Президента на Република България (обн., ДВ, бр. 61 от 11 август 2015 г.) Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И: 

Утвърждава образците на книжата за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г. с номера от 1 до 73, приложени към настоящото решение и представляващи неразделна част от него.

Решението се обнародва в „Държавен вестник".

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

Понеделник, 24 Август 2015 09:46

Решение № 1531-НР / 20.08.2015 на ЦИК

ОТНОСНО: приемане на хронограма за националния референдум на 25 октомври 2015 г.

На основание § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия 

РЕШИ:

Приема хронограма за националния референдум на 25 октомври 2015 г.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

Вторник, 11 Август 2015 08:54

Решение № 1512-МИ / 04.08.2015 на ЦИК

ОТНОСНО: утвърждаване образци на изборните книжа за произвеждане на избори за общински съветници и кметове

На основание чл. 6, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Утвърждава образците на изборните книжа за произвеждане на избори за общински съветници и кметове - 99 на брой, с номера от 1-МИ до 95-МИ, съгласно приложението.

Отменя Решение № 633-МИ от 15 юли 2014 г. на ЦИК, обн., ДВ, бр. 62 от 29 юли 2014 г.

Решението се обнародва в „Държавен вестник". 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мария Мусорлиева

Вторник, 11 Август 2015 08:53

Решение № 1483-МИ / 19.05.2015 на ЦИК

ОТНОСНО: определяне на населените места, в които се произвеждат избори за кметове на кметства, създадени по силата на закона

По силата на § 17, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Изборния кодекс (ИК) населените места, които към деня на обнародването на указа на президента на републиката за насрочване на общи избори за общински съветници и за кметове отговарят на изискванията на чл. 16, т. 1 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България (ЗАТУРБ), придобиват статут на кметство и в тях се произвеждат избори за кметове на кметства едновременно с произвеждането на общи избори за общински съветници и за кметове. От разпоредбата на § 17, ал. 1 от ПЗР на ИК следва, че населените места, които имат население над 100 души, придобиват статут на кметство по силата на закона (ex lege).

С § 16 от ПЗР на ИК е изменена разпоредбата на чл. 16, т. 1 от ЗАТУРБ като условие за създаване на кметство е наличието на население над 100 души в съответното населено място.

Съгласно чл. 7 от ЗАТУРБ общината се състои от едно или повече съседни населени места, като територията на общината е територията на включените в нея населени места. Аналогична е и разпоредбата на чл. 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), която също определя територията на общината като територията на включените в нея населени места. По силата на чл. 3, ал. 2 от ЗАТУРБ населено място е исторически и функционално обособена територия, определена с наличието на постоянно живеещо население, строителни граници или землищни и строителни граници и необходимата социално-инженерна инфраструктура.

В българското законодателство легално определение за население се съдържа в разпоредбата на чл. 13 от ЗМСМА, по силата на която населението на общината се състои от всички граждани, които имат постоянен адрес на територията на общината, т.е. на територията на населените места включени в територията на общината.

От изложеното по-горе следва, че при определянето на постоянно живеещо население за целите на административно-териториалното устройство на страната законодателят е имал предвид населението с постоянен адрес на територията на съответното населено място. Това разбиране последователно е пренесено и в разпоредбата на чл. 93 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР), както и във възприетия в изборното законодателство принцип за обвързване на понятието „живял" с адресната регистрация на лицата, които имат избирателни права.

По силата на чл. 93 от ЗГР вписването в регистъра на населението се извършва по постоянния адрес на лицето. По постоянен адрес се осъществява кореспонденция с органите на държавната власт и органите на местното самоуправление. Постоянният адрес служи за упражняване или ползване от страна на лицето на права или услуги в случаите, определени със закон или друг нормативен акт, в това число и изготвянето на избирателните списъци, определяне границите на избирателните секции и други права, уредени в Изборния кодекс.

Населението на съответното населено място включва всички лица с постоянен адрес на територията на това населеното място, включително и ненавършилите пълнолетие, поставените под запрещение и изтърпяващите наказание лишаване от свобода.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2, § 1 от ДР на Изборния кодекс, § 16 и § 17, ал. 1 от ПЗР на Изборния кодекс, чл. 16, т. 1 във връзка с чл. 3, ал. 1, чл. 7 от Закона за административно териториалното устройство на Република България  и чл. 10 във връзка с чл. 13 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Централната избирателна комисия

 

Р  Е  Ш  И:

 

1. Населените места, които към деня на обнародването на указа на президента на Републиката за насрочване на общи избори за общински съветници и за кметове имат население над 100 души с постоянен адрес, придобиват статут на кметство по силата на § 17, ал. 1 от ПЗР на ИК.

2. В кметствата с население над 100 души, създадени по силата на § 17, ал. 1 от ПЗР на ИК, се произвеждат избори за кметове на кметства едновременно с произвеждането на общи избори за общински съветници и за кметове. Кметовете и кметските наместници в новообразуваните кметства по силата на § 17, ал. 1 от ПЗР на ИК изпълняват правомощията си до полагането на клетва от новоизбрания кмет на кметство.

3. Територията на кметството, включително и на новосъздадените кметства по § 17, ал. 1 от ПЗР на ИК, представлява един едномандатен изборен район за избор на кмет на кметство.

4. Под „население" се разбира броят на всички жители, вписани по постоянен адрес в регистъра на населението при ГД „ГРАО" в МРРБ към датата на обнародването на указа на президента на Републиката за насрочване на общи избори за общински съветници и за кметове, включително и ненавършилите пълнолетие, поставените под запрещение и изтърпяващите наказание лишаване от свобода.

5. След публикуване на указа на президента на републиката за насрочване на общи избори за общински съветници и за кметове кметът на съответната община незабавно оповестява публично и на общодостъпно място по подходящ начин кметствата по т. 1.

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Маргарита Златарева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

Вторник, 11 Август 2015 08:49

Решение № 1482-МИ / 19.05.2015 на ЦИК

ОТНОСНО: изискването към избирателите и към кандидатите за общински съветници и за кметове „да са живели най-малко през последните шест месеца в съответното населено място“ като условие за упражняване право на глас и наличие на право за кандидатиране в изборите за общински съветници и кметове

Едно от изискванията на чл. 396 и 397 от Изборния кодекс, на което следва да отговарят избирателите и кандидатите за общински съветници и кметове, за да могат да гласуват, съответно да се кандидатират, е „да са живели най-малко през последните шест месеца в съответното населено място" - изискване за уседналост в съответното населено място.

Произведените на 25 май 2014 г. избори за членове на Европейския парламент от Република България и резултатите от извършената проверка за гласуване в нарушение на разпоредбата за уседналост сочат на недостатъчна осведоменост на обществото относно това специфично изискване, което е предпоставка за упражняване на право на глас и за кандидатиране.

В нормативната уредба на изборите за общински съветници и кметове също е налице изискване за уседналост като условие за упражняване на активното и пасивното избирателно право. Това налага приемане на методическо указание към избирателите и кандидатите с цел разясняване на техните права в изборите за общински съветници и кметове.

С оглед на изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2, чл. 396 и 397 от Изборния кодекс и §1, т. 5 и 6 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс:

 

Р Е Ш И:

 

І. Избори за общински съветници, за кметове на общини и за кметове на райони

1. В изборите за общински съветници, за кметове на общини и за кметове на райони „да си живял най-малко през последните шест месеца в съответното населено място" означава:

а) за българските граждани - да имат адресна регистрация по постоянен и по настоящ адрес на територията на Република България и поне единият от тях е в населено място на територията на съответната община към дата шест месеца преди датата на произвеждане на изборите;

б) за гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз, със статут на постоянно или продължително пребиваващи в Република България - да имат адрес на пребиваване (адресът, на който лицето е регистрирано при престоя си в Република България или друга държава - членка на Европейския съюз) в населено място на територията на съответната община към дата шест месеца преди датата на произвеждане на изборите.

2. Избирателите, променили адресната си регистрация след дата шест месеца преди произвеждане на изборите, имат право да гласуват по предишната си адресна регистрация, където са включени в избирателните списъци.

3. Гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз, могат да гласуват във всички видове избори за общински съветници и кметове, ако отговарят и на останалите изисквания на Изборния кодекс за това, но могат да се кандидатират само за общински съветници при спазване реда и условията на ИК.

4. Българските граждани могат да упражнят правото си на глас само веднъж - само по постоянен адрес (където се включат в избирателния списък служебно от общинската администрация) или само по настоящ адрес, където за да бъдат включени в избирателния списък (като условие за гласуване), трябва да подадат заявление - Приложение № 12-МИ от изборните книжа, до общинската администрация по настоящия им адрес. След включването на лицата в избирателен списък по настоящ адрес те служебно се заличават от общинската администрация от избирателния списък по постоянния им адрес.

5. Ако не са включени в избирателния списък по настоящия им адрес, избирателите не могат да гласуват по настоящ адрес.

 

ІІ. Избори за кметове на кметства

1. В изборите за кмет на кметство „да си живял най-малко през последните шест месеца в съответното населено място" означава:

а) за кандидатите и избиратели български граждани - да имат адресна регистрация и по постоянен, и по настоящ адрес на територията на Република България, като поне единият от тях да е в населено място на територията на съответното кметство към дата шест месеца преди датата на произвеждане на избора;

б) за гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз, със статут на постоянно или продължително пребиваващи в Република България - да имат адрес на пребиваване в населено място на територията на съответното кметство към дата шест месеца преди датата на произвеждане на избора.

2. Правилата на т. І.1, 2, 3, 4 намират приложение в изборите за кметове на кметства.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Маргарита Златарева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

ОТНОСНО: гласуване на студенти на изборите за Народни представители на 5 октомври 2014 г.

При произвеждане на изборите за народни представители на 5 октомври 2014г., студентите редовно обучение, ползващи се от правата по чл. 241 от ИК, се легитимират с документ за самоличност и надлежно заверена от учебното заведение студентска книжка.
В случай, че заверката на студентските книжки не е приключила, студентите се легитимират със студентска книжка, надлежно заверена за втория семестър на 2013/2014 учебна година.
Студентите I-ви курс и студентите, продължаващи обучението си в магистърска степен, се легитимират с уверение от съответното учебно заведение, от което да е видно, че са приети като редовни студенти. При гласуване членовете на секционната комисия, на лицевата страна на уверението отбелязват датата и факта на гласуването, полагат печата на СИК по начин, който да не засяга текста на уверението.

 

Общинска администрация - Троян

В община Троян е създадена необходимата организация за осигуряване на нормални условия в деня на изборите за Народно събрание – 05.10.2014 г.
Със заповед на кмета на общината е възложено на Районно управление „Полиция" - Троян опазването на обществения ред и осъществяването на непрекъснат контрол за стриктното спазване на законовите разпоредби и осигуряване на нормална обстановка по време на изборите по време на изборния ден на територията на община Троян.
За периода от 22.00 ч. на 04.10.2014 г. до 22.00 ч. на 05.10.2014 г. е забранена продажбата и сервирането на алкохол и спиртни напитки в обектите за търговия и обслужване, заведенията за хранене и развлечение и другите обществени места в град Троян, с изключение на предварително организираните сватбени и семейни тържества.

 

Общинска администрация - Троян

Относно: Осигуряване на спокойна обстановка по време на провеждане на избори за Народно събрание на 05 октомври 2014 г.

Вторник, 30 Септември 2014 18:10

Решение № 1122-НС / 29.09.2014 на ЦИК

ОТНОСНО: отчитане на гласовете без преференции при заличаване на кандидат, посочен на първо място в листата

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 278, ал. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

В случаите, когато след регистрацията на кандидатска листа е заличен първият по ред кандидат и листата не е пренаредена, за „посочен на първо място в листата" се приема следващият след заличения кандидат според подредбата в решението за регистрацията на съответната листа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: Севинч Солакова

Вторник, 30 Септември 2014 18:07

Съобщение на РИК - Ловеч

Районна избирателна комисия Ловеч, уведомява, че предприетите мерки, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в предвижването да гласуват в изборния ден в изборите за народни представители за Народно събрание насрочени за 05 октомври 2014 г. на територията на

Община Троян:

Избиратели с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението могат да подават заявки за помощ за придвижване в „Център за административно обслужване" в сградата на Община Троян, пл. „Възраждане" № 1, както и на телефон 067068041 и 0670 68042 от 08.00 ч. до 17.00 ч. всеки работен ден, а в изборния ден от 06.00 ч. до 18.45 ч. Осигурен е специализиран автомобил за транспортиране от дома до изборната секция.

Определени са секции на първия етаж (партер) в сгради с повече от един етаж, в които има секции и на горни етажи, за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на Община Троян, както следва: Избирателна секция с № 113400006, разположена в гр. Троян, южна сграда на ОУ „Иван Хаджийски", 1 етаж, и Избирателна секция с № 113400009, разположена в гр. Троян, северна сграда на ОУ „Иван Хаджийски", 1 етаж.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/troyanbg/izbori/templates/t3_bs3_blank/html/com_k2/default/user.php on line 260

Внимание!!!

В момента разглеждате архив на приключили избори!!!

Архив на приключили избори