Вие сте тук:Начало»Архив»Избори 2023 - Община Троян - Димитър Калински
Димитър Калински

Димитър Калински

Обявяване на заличените лица за провеждане на избори за общински съветници и кметове и национален референдум на 25.10.2015 г.

Във връзка с подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес в предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 25.10.2015 г. Центъра за административно обслужване в общинска администрация Троян ще продължи да работи до 17,00 ч. (10.10.2015 г.)

Петък, 11 Септември 2015 10:38

Решение № 1984-МИ/НР / 08.09.2015 на ЦИК

ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК за изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум, насрочени за 25 октомври 2015 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 51, ал. 2, чл. 66, чл. 87, ал. 1, т. 5, чл. 89, чл. 90, чл. 91, чл. 92, чл. 95, чл. 96, § 1, т. 10 от ДР на Изборния кодекс и чл. 7, ал. 2 във връзка с § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Общинската избирателна комисия (ОИК) назначава съставите на секционните избирателни комисии (СИК) за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и националния референдум, насрочени на 25 октомври  2015 г., не по-късно от 25 дни преди изборния ден - 25 септември 2015 г., и състава на подвижната секционна избирателна комисия (ПСИК) не по-късно от 10 дни преди изборния ден - 14 октомври 2015 г., и утвърждава списъка на резервните членове.

2. След влизане в сила на заповедта на кмета за определяне броя на секциите на територията на общината ОИК със свое решение определя броя на членовете на всяка СИК съобразно броя на избирателите в съответната секция, като отчита обстоятелството, че едновременно с изборите за общински съветници и за кметове се произвежда и национален референдум.

 

Консултации при кметовете

3. Не по-късно от 35 дни преди изборния ден - 19 септември 2015 г., при кмета на общината се провеждат консултации за сформиране съставите на СИК. Консултациите за ПСИК се провеждат не по-късно от 18 дни преди изборния ден - 6 октомври 2015 г.

4. Консултациите са публични. В консултациите могат да участват и партии и коалиции, които не са парламентарно представени.

5. Денят, часът и мястото на провеждане на консултациите се оповестяват публично не по-късно от три дни преди провеждането им и се публикуват на интернет страницата на общинската администрация.

6. В консултациите участват партиите и коалициите, които са участвали в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. и имат парламентарна група в Народното събрание към датата на насрочване на изборите за общински съветници и за кметове и националния референдум - 10 август 2015 г.

Парламентарно представени партии и коалиции са партиите и коалициите, които имат парламентарна група в 43-ото Народно събрание към датата на насрочване на изборите за общински съветници и за кметове и националния референдум - 10 август 2015 г. а именно: партия ГЕРБ, коалиция БСП лява България, партия Движение за права и свободи (ДПС), коалиция Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО, коалиция България без цензура (ББЦ), коалиция Реформаторски блок (РБ), партия Атака, и коалиция АБВ (Алтернатива за българско възраждане).

а) партия ГЕРБ е с парламентарна група от 83 народни представители.

б) коалиция БСП лява България е с парламентарна група от 39 народни представители;

в) партия ДПС е с парламентарна група от 36 народни представители и

г) коалиция Реформаторски блок (РБ) е с парламентарна група от 23 народни представители;

д) коалиция Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО е с парламентарна група от 18 народни представители;

е) коалиция България без цензура (ББЦ) е с парламентарна група от 14 народни представители;

ж) партия Атака е с парламентарна група от 11 народни представители;

з) коалиция АБВ (Алтернатива за българско възраждане) е с парламентарна група от 11 народни представители.

Нечленуващи в парламентарни групи 5 народни представители.

Общият брой на депутатите, обхванати от парламентарни групи е 235.

7. В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.

8. При консултациите участващите партии и коалиции представят:

а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:

- имената и ЕГН на предложените лица;

- длъжността в комисията, за която се предлагат;

- образование, специалност;

- партия или коалиция, която ги предлага,

- телефон за връзка  с предложеното за член на СИК лице.

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от датата на издаване на указа на Президента на Република България за насрочване на изборите за общински съветници и за кметове - 10 август 2015 г.; или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 43-ото Народно събрание. С тях се удостоверяват пълномощията на лицето/лицата, представляващи партията или коалицията;

в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя и пълномощно, подписано от представляващия партията/коалицията или заверено копие от такова пълномощно;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на ОИК.

9. За проведените консултации се съставя протокол, в който се вписват имената на участвалите лица и в какво качество участват; направените предложения, възражения, особени мнения, становището по предложенията на другите участници, постигнатото съгласие или ако такова не е налице, в какво се изразява съгласието между участвалите в консултациите представители на партиите и коалициите съобразно методиката по т. 14 и по кои въпроси не е постигнато съгласие.

10. Протоколът се подписва от участвалите в консултациите лица.

11. Към протокола се прилагат постъпилите писмени възражения, особените мнения, когато протоколът се подписва с особено мнение; мотивите за отказ да бъде подписан протоколът, а също така:

- поканите до партиите и коалициите за участие в консултациите;

- копия от удостоверенията за актуално състояние на партиите, заверено от участвалото/ите в консултациите лице/а, съответно копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 43-то НС през 2014 г.;

- пълномощните от лицето/а, представляващо/и партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица;

- предложенията на партиите и коалициите за съставите на СИК и за резервни членове на СИК.

 

Състави на СИК

12. Секционните избирателни комисии се състоят от председател, заместник-председател, секретар и членове.

Броят на членовете на СИК, в това число председател, заместник-председател и секретар, е:

а) до 7 членове, но не по-малко от 5 - за секции с до 500 избиратели и за СИК, обслужваща подвижна избирателна кутия;

б) до 9, но не по-малко от 5 членове за секции с над 500 избиратели.

13. При определяне на съставите на СИК в рамките на общината се запазва следното съотношение между партиите и коалициите:

35,32 % за партия ГЕРБ;

16,59 % за коалиция БСП лява България;

15,32 % за партия Движение за права и свободи;

9,79 % за коалиция Реформаторски блок;

7,59 % за коалиция Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО;

5,96 % за коалиция България без цензура;

4,68 % за партия Атака;

4,68 % за коалиция Алтернатива за българско възраждане.

14. Местата в ръководствата на СИК и местата за членовете се разпределят поотделно по общини съгласно методическите указания, неразделна част от това решение, която е приложение към настоящото решение. Никоя партия/коалиция не може да има повече от 33,33% от общия брой на местата в ръководствата на СИК на територията на общината. При назначаване съставите на СИК местата, полагащи се на всяка от партиите и коалициите, се разпределят равномерно в секциите на територията на общината.

15. Представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в СИК. Председателят, заместник-председателят и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция.

16. Изисквания към членовете на СИК

За членове на СИК се назначават български граждани или избиратели - граждани на друга държава, член на Европейския съюз (които имат статут на постоянно или продължително пребиваващи на територията на България), които могат да гласуват съгласно разпоредбата на чл. 396 от ИК и владеят български език, и са включени в част ІІ на избирателния списък.

 

Несъвместимости с качеството член на СИК

17. Членовете на една и съща СИК не могат да бъдат помежду си съпрузи или във фактическо съжителство, да са братя и сестри или роднини по права линия.

18. Членовете на СИК не могат да бъдат:

- кандидати за общински съветници и/или за кмет на община/район/кметство, съпрузи на кандидати или да се намират във фактическо съжителство с кандидат;

- на изборна длъжност в държавен или местен орган;

- орган на изпълнителната власт;

- заместник-министри, главен секретар на Президента на Републиката, на Народното събрание или на Министерския съвет, на министерство или на областна администрация, секретар на община, район, кметство;

- съдия в Конституционния съд, във Върховния административен съд или в Административен съд;

- прокурор или следовател;

- заместник-областен управител или заместник-кмет;

- военнослужещ във Въоръжените сили, служител в МВР, в Националната разузнавателна служба, в Национална служба „Охрана", в Държавна агенция „Технически операции" или в Държавна агенция „Национална сигурност".

 

Изпращане на предложенията в ОИК

19. Когато при консултациите партиите и коалициите постигнат съгласие, кметът на общината изпраща на ОИК не по-късно от 30 дни преди изборния ден - 24 септември  2015 г., а при консултациите за състава на ПСИК - не по-късно от 15 дни преди изборния ден - 9 октомври 2015 г.:

а) писмено предложение за съставите на СИК, което съдържа имената, ЕГН, длъжност в комисията, образование, специалност, партията/коалицията, която ги предлага и телефон за връзка;

б) списък на резервните членове със същото съдържание;

в) предложенията на партиите и коалициите, представени при консултациите;

г) копията от удостоверенията за актуално правно състояние на партиите и решенията за създаване на коалициите за участие в изборите за 43-ро Народно събрание през 2014 г.;

д) пълномощните на лицата, участвали в преговорите, когато партиите и коалициите са се представлявали от пълномощник;

е) представените при консултациите списъци на резервните членове на СИК;

ж) протокола/ите от консултациите и приложените към него възражения, особени мнения и мотиви за отказ да бъде подписан протоколът;

з) копие от съобщението за провеждане на консултациите.

20. Когато между участвалите в консултациите не е постигнато съгласие, кметът на общината изпраща незабавно на ОИК, но не по-късно от 30 дни преди изборния ден - 24 септември 2015 г., документите по т. 19, букви „а" - „з" включително.

21. Общинската избирателна комисия назначава съставите на СИК веднага след получаване на документите по т. 19 или т. 20, но не по-късно от 25 дни преди изборния ден - 29 септември 2015 г.

а) при постигнато съгласие:

аа) по предложението на кмета по т. 19;

бб) ако кметът не е направил предложение - въз основа на отразеното в протокола от консултациите разпределение на местата в СИК и предложенията на партиите и коалициите, приложени към протокола;

б) когато не е постигнато съгласие - въз основа на предложенията на партиите и коалициите при спазване изискванията на т. 15 на Методиката по т. 14 от решението, но не по-късно от 25 дни преди изборния ден - 29 септември 2015 г.

22. Когато ОИК не вземе решение за разпределение на местата в СИК и не е назначила СИК до 29 септември 2015 г., тя изпраща незабавно, но не по-късно от 29 септември 2015 г. цялата документация на ЦИК, която назначава съставите на СИК.

23. Общинската избирателна комисия взема отделно решение за назначаване съставите на СИК за всяко отделно населено място на територията на общината. Решението за назначаване на СИК съдържа разпределението на местата в ръководствата на СИК и броя на членовете на СИК от всяка партия и коалиция, имената и ЕГН на членовете на СИК. Решението се обявява при спазване на Закона за защита на личните данни.

24. В случай че парламентарно представените партии и коалиции са направили предложения за по-малко от полагащите им се места в СИК, незаетите места се попълват по предложение на други партии и коалиции, участвали в консултациите чрез жребий, проведен при условията и реда на раздел ІІІ „Жребий при попълване на съставите на ОИК" от Решение № 1538-МИ от 25 август 2015 г. на ЦИК.

25. С решението за назначаване на съставите на СИК се утвърждават и списъците на резервните членове, предложени от всяка от участвалите в консултациите партии и коалиции.

26. Общинската избирателна комисия назначава ПСИК в срока по т. 1 и при условията и реда на настоящото решение, когато има подадени не по-малко от 10 заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия, в срок до 20 дни преди изборния ден - 4 октомври 2015 г. и кметът е образувал избирателна секция.

27. Решението на ОИК за назначаване съставите на СИК подлежи на оспорване пред ЦИК, а решението на ЦИК за назначаване съставите на СИК подлежи на обжалване пред ВАС.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: Севинч Солакова

Събота, 05 Септември 2015 08:59

Решение № 1878-МИ/НР / 04.09.2015 на ЦИК

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Троян, област Ловеч, за изборите за общински съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-06-248 от 28.08.2015 г. от кмета на община Троян, област Ловеч, е постъпило предложение за състав на ОИК в община Троян.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 6  във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80, чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК и Решение № 1524-МИ/НР от 18.08.2015 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 27.08.2015 г.

В консултациите са участвали представители на парламентарно представени партии и коалиции. От представения протокол за проведените консултации е видно, че не е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Троян.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс и чл. 7, ал. 1, изр. 3 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Троян, област Ловеч, в състав от 11 членове, както следва:

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Емил Дамянов Цветанов
 ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Мариета Василева Иванова
 СЕКРЕТАР:  Елка Иванова Ангелова
 ЧЛЕНОВЕ:  Павлина Минкова Комитова
   Дария Цочева Стоименова
   Димитър Георгиев Вучков
   Севил Юсеинова Кабакчиева-Толева
   Свилен Енчев Димитров
   Христо Колев Варчев
   Красимира Георгиева Славкова
   Станка Василева Драганска-Николова

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 5 септември 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: Севинч Солакова

Петък, 04 Септември 2015 10:52

Решение № 1801-МИ / 03.09.2015 на ЦИК

ОТНОСНО: условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 25 октомври 2015 г.

На основание чл. 6, ал. 3, чл. 398 във връзка с чл. 18, ал. 1, чл. 209, чл. 215 от Изборния кодекс и писмо вх. № МИ-03-131 от 01.09.2015 г. на Администрацията на Министерския съвет Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Определя условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 25 октомври 2015 г., както следва:

 

1. Хартиените бюлетини за гласуване

1.1. Администрацията на Министерския съвет (АМС) възлага отпечатването на хартиените бюлетини на Печатницата на Българската народна банка (БНБ), която при необходимост може да ползва други специализирани печатници. Отпечатването на бюлетините се извършва при спазване на изискванията на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа (обн., ДВ, бр. 101 от 1994 г., изм. и доп., бр. 38 от 1995 г., изм., бр. 73 от 1998 г., изм. и доп., бр. 54 от 2008 г., бр. 22 от 2011 г, бр. 60 от 2015 г.). Бюлетините се отпечатват под контрола на Министерство на финансите и Централната избирателна комисия (ЦИК)/Общинската избирателна комисия (ОИК). За целите на изработването и доставката на хартиените бюлетини, ОИК подават по електронен път в ЦИК и АМС информация за регистрираните партии, коалиции и инициативни комитети, техните кандидатски листи и определените им поредни номера в бюлетината, по общини, райони и кметства. ОИК утвърждават бюлетините за печат за първия тур.

1.2. За втория тур ОИК подават по електронен път информацията за кандидатите за кметове, които ще участват във втория тур на изборите, и утвърждават бюлетините за печат.

1.3. Общинските администрации, съгласувано с ОИК, подават чрез областните администрации в ЦИК и АМС незабавно, но не по-късно от 14.09.2015 г. информация за броя на избирателите по общини, райони и кметства, съгласно предварителните избирателни списъци.

1.4. Бюлетините се изработват съгласно образец и технически характеристики, утвърдени с решение на ЦИК. В договора за възлагане на отпечатването на бюлетините АМС може да възложи доставката (транспортирането) на бюлетините да се извърши с транспортни средства на печатницата до областните администрации. Общинската администрация съвместно с Общинската избирателна комисия (ОИК) организира получаването и съхранението на хартиените бюлетини в общинската администрация.

Общинската избирателна комисия контролира транспортирането и съхранението на бюлетините в общинската администрация.

Охранителните дейности в процеса на доставката и съхранението на бюлетините се осъществяват от Министерство на вътрешните работи.

2. Други изборни книжа и материали

2.1. Изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали се организира от Администрацията на Министерския съвет/областните/общинските администрации. ЦИК/ОИК съгласува предоставена от АМС/областната/общинската администрация документация. В случай на възлагане на обществени поръчки разпоредбите на ЗОП за сроковете за провеждане на процедурите не се прилагат съгласно §3, ал.1 от ДР на ИК.

2.2. Администрацията на Министерския съвет възлага изработването и доставката на:

2.2.1. Протоколи, респективно чернови на протоколи, на СИК и ОИК и други протоколи на химизирана хартия (за предаване и приемане на изборните книжа и материали, за предаване и приемане на избирателния списък и за маркиране на печата на СИК). За целите на изработването и доставката на протоколите на ОИК и СИК, ОИК подават по електронен път в ЦИК и АМС информация за регистрираните партии, коалиции и инициативни комитети, техните кандидатски листи и определените им поредни номера в бюлетината, по общини, райони и кметства. ОИК утвърждава за печат протоколите на ОИК и СИК.

Общинските администрации, съгласувано с ОИК подават по електронен път чрез областните администрации в ЦИК и АМС информация за броя на избирателните секции по общини, райони и кметства.

Протоколите се изработват съгласно образец, утвърден с Решение № 1512-МИ/2015 г. на ЦИК.

2.2.2. Печати на СИК и на ПСИК. Изработването на печат на СИК/ПСИК се извършва по утвърдени с Решение №1517-МИ от 12 август 2015 г. на ЦИК форма и реквизити.

2.2.3. Пликове за протоколи на СИК. Пликове за протоколи на СИК - доставят се непрозрачни хартиени пликове, формат С4, размери 229х324, с капак по дългата страна, самозалепващ с лента (лепенка), долният десен ъгъл на плика (който не е при капака) трябва да е отрязан.

2.3.Областните администрации осигуряват:

2.3.1. Кутии за отрязъци с номерата на бюлетините. Кутиите за отрязъци с номерата на бюлетините са непрозрачни, като доставката им се извършва по утвърдени от ЦИК размер, форма и материал - Решение №1496-МИ от 23 юни 2015 г. на ЦИК.

2.3.2. Торби за съхранение на изборните книжа и материали след изборите, в съответствие с изисквания, определени в Решение № 1496-МИ на ЦИК от 23.06.2015 г.

2.3.3. Други книжа и материали, в съответствие с решение на ЦИК.

2.4. Общинските администрации осигуряват:

2.4.1. Печати на ОИК, съгласно раздел I от Решение 1517-МИ/2015 г. на ЦИК;

2.4.2. Печат на комисията по чл. 445, ал. 7 от ИК. Изработването на печата на комисията по чл. 445, ал. 7 от ИК се извършва по утвърдени с Решение №1520-МИ от 12 август 2015 г. на ЦИК форма и реквизити.

2.4.3. Заявления, декларации, удостоверения и др., за работа на общинските администрации;

2.4.4. Книжа и други материали - избирателни кутии, химикалки, опаковъчни материали и др., копирна техника, консумативи за копирна техника на СИК - копирна хартия, мастило и др., за работа на секционните комисии.

Използва се копирната техника от изборите, произведени през 2013 и 2014 г., като при нужда кметът на общината, съгласувано с областния управител осигурява необходимата техника и консумативи за нея.

Използват се прозрачните избирателни кутии от предходни избори, като при нужда кметът на общината, съгласувано с областния управител осигурява необходимите кутии.

Други книжа и материали се доставят по възлагане на областната/общинската администрация съгласувано с решение на ОИК.

3. При възлагане на изработването на изборните книжа и материали възложителят може да предвиди в договорите да бъде възложена и доставката (и/или съхранението) на книжата и материалите съгласувано с ОИК.

4. Охранителните дейности в процеса на доставката и съхранението на изборните книжа и материали се осъществяват от Министерството на вътрешните работи съгласувано с ОИК.

5. Съхранението, разпределението по секции и транспортирането на изборните книжа и материали се извършва под контрола на Общинската избирателна комисия, която съвместно с общинската администрация снабдява секционните избирателни комисии с изборните книжа и материали.

6. АМС/Областната/общинската администрация уведомява своевременно ЦИК и ОИК за всяка възложена дейност по изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали.

7. Техническите устройства (преносима памет) за машинно гласуване в секциите за машинно гласуване се предават от СИК на ОИК заедно с протоколите с данните от гласуването. Общинските избирателни комисии предават техническите устройства на ЦИК за съхранение.

8. По неуредени с това решение въпроси по изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали ЦИК приема съответните решения.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: Севинч Солакова

Заповед № 1109 / 04.09.2015 г. на кмета на Община Троян относно образуване на избирателни секции на територията на община Троян и утвърждаване на тяхната номерация, обхват и адрес.

Понеделник, 31 Август 2015 15:35

Решение № 1552-МИ / 28.08.2015 на ЦИК

ОТНОСНО: подлежащите на вписване обстоятелства и реда за водене и поддържане на публичните регистри от общинските избирателни комисии при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 46 във връзка с чл. 86 и чл. 87, ал. 1, т. 12 - 18 включително и 23, чл. 122, ал. 1, чл. 124, ал. 4 от Изборния кодекс, Решение № 1512-МИ от 4 август 2015 г., Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. При произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. общинските избирателни комисии водят публични регистри и публикуват списък на упълномощените представители, както следва:

1.1. отделни публични регистри на партиите, на коалициите, на местните коалиции и на инициативните комитети;

1.2. публичен регистър на кандидатските листи за общински съветници;

1.3. публични регистри на кандидатските листи на кандидатите за кмет на община, кмет на район, кмет на кметство;

1.4. публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи;

1.5. публичен регистър на жалбите, сигналите и решенията по тях;

1.6. списък на упълномощените представители на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети за публикуване.

2. Публичните регистри и списъкът се публикуват на интернет страницата на съответната ОИК.

3. Подлежащите на вписване обстоятелства са както следва:

3.1. Публичните регистри на партиите, на коалициите, на местните коалиции и на инициативните комитети се водят във формата и съдържанието съобразно Приложение № 1 към настоящото решение.

Общинската избирателна комисия води отделни публични регистри на партиите, на коалициите, на местните коалиции и на инициативните комитети. Вписванията се извършват незабавно след обявяване на решението на ОИК за регистрация или отказ за регистрация на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет.

3.2. Публичните регистри на кандидатските листи за общински съветници и на кандидатските листи на кандидатите за кмет се водят съобразно Приложение № 60-МИ от изборните книжа, приети с Решение № 1512-МИ от 4 август 2015 г. на ЦИК.

Общинските избирателни комисии водят отделни публични регистри на кандидатските листи за общински съветници, на кандидатските листи на кандидатите за кмет на община, кмет на район и кмет на кметство. Вписванията се извършват в съответния регистър незабавно след обявяване на решението за регистрация или отказ за регистрация на кандидатската листа.

3.3. Публичният регистър на застъпниците се води съобразно Приложение № 71-МИ от изборните книжа, приети с Решение № 1512-МИ от 4 август 2015 г. на ЦИК и решението на ЦИК за участие на застъпници и представители в изборите, в частта относно съдържанието на регистъра.

Общинските избирателни комисии извършват вписванията незабавно след обявяване на решението за регистрация на застъпници и заместващи застъпници, включително и в случаите при произвеждане на втори тур за избор на кмет.

3.4. Публичният регистър на жалбите и сигналите се води съобразно указанията в решението на ЦИК за приемане на електронен публичен регистър на жалбите и сигналите подадени до ОИК.

Подлежащите на вписване обстоятелства - посочени в решението, се отразяват незабавно след постъпване на жалбата или сигнала, както и след взетите по тях решения.

3.5. Списъкът на упълномощените представители на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети за публикуване се съставя във формата и съдържанието съобразно Приложение № 2 към настоящото решение.

Вписванията се извършват незабавно след приемане от ОИК на първия или на всеки следващ списък на упълномощени представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, както и в случаите при произвеждане на втори тур за избор на кмет.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: Севинч Солакова

Понеделник, 31 Август 2015 15:30

Решение № 1551-МИ / 28.08.2015 на ЦИК

ОТНОСНО: съставяне, обявяване, поправка и отпечатване на избирателните списъци при произвеждането на изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

На основание чл. 23, чл. 24, чл. 25, ал. 2, 3, 4, 5, чл. 26 - 28, чл. 29, ал. 2, 3, 4, чл. 36, ал. 2 и 3 във връзка с ал. 1, чл. 37, чл. 38, ал. 1 и 2, т.1, 2, 3, 5, 8, чл. 39 - 45, чл. 396, чл. 398, чл. 406 - 411, § 1, т. 4, 6, 7, § 5, т. 1 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия:

 

РЕШИ:

 

І. Общи правила

1. Гласуването в Република България се извършва въз основа на избирателни списъци.

2. Избирателните списъци при произвеждането на изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. се съставят в две части - част I и част II.

3. Всеки избирател се вписва само в един избирателен списък.

 

IІ. Съставяне на избирателни списъци

4. Избирателните списъци - част I (Приложение № 1-МИ от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове), част II (Приложение № 2-МИ) както и избирателният списък за гласуване с подвижна избирателна кутия (Приложение № 3-МИ) се съставят от общинските администрации по населените места, в които се води регистър на населението и се подписват от кмета на общината, съответно от кмета на кметството или от кметския наместник, и от секретаря на общината. В градовете с районно деление избирателните списъци се подписват от кмета и секретаря на района.

4.1. Избирателните списъци за гласуване в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги  (Приложение № 4-МИ), се съставят от ръководителите на лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, и се подписват от тях;

4.2. Избирателните списъци за гласуване в местата за лишаване от свобода и за задържане (Приложение № 5-МИ), се съставят от ръководителите на местата за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане и се подписват от тях.

5. Избирателните списъци се съставят поотделно за всяка избирателна секция.

5.1. В избирателните списъци са вписват имената на избирателите с постоянен адрес/адрес на пребиваване  на територията на избирателната секция, които имат право да гласуват в изборите за общински съветници и кметове.

 

ІІ. Съдържание на избирателния списък

6. Избирателният списък - част І (Приложение № 1-МИ) се съставя по постоянен адрес на избирателите български граждани и включва имената на българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и имат адресна регистрация по постоянен адрес на територията на съответната община (населено място) към 24 април 2015 г. включително (6 месеца преди изборния ден) и имат настоящ адрес на територията на Република България към 24 април 2015 г. Изискването на § 1, т. 5 от ДР на Изборния кодекс се преценява съгласно Решение № 1482-МИ на Централната избирателна комисия.

6.1. В избирателния списък не се включват имената на българските граждани, чиято адресна регистрация по настоящ адрес е извън територията на Република България.

6.2. Избирателите, родени преди 31.12.1931 г. и ползващи се от разпоредбата на § 9а от ПЗР на Закона за българските лични документи, които нямат заявен постоянен адрес, се включват в избирателния списък по отразения в личния (зеления) им паспорт адрес.

7. В избирателния списък - част І се обособяват отделни графи, както следва: пореден номер, име, адрес, ЕГН, документ за самоличност, подпис, забележка.

7.1. В отделните графи се вписва по азбучен ред:

а) име на избирателя, в последователност - собствено, бащино и фамилно име;

б) единен граждански номер (ЕГН), като номерът не се отпечатва автоматизирано, а се попълва от секционната избирателна комисия в изборния ден непосредствено преди допускането на избирателя до гласуване;

в) документ за самоличност - видът и номерът му като данните не се отпечатват автоматизирано, а се попълват от секционната избирателна комисия в изборния ден непосредствено преди допускането на избирателя до гласуване. Документът за самоличност следва да е валиден към 25 октомври 2015г. включително (изборния ден). Видът на документа за самоличност се отбелязва, както следва: лична карта - със съкращението „л.к.", а личен (зелен) паспорт - със съкращението „л.п";

г) постоянен адрес на избирателя. В случаите, когато избирател с адресна регистрация по настоящ адрес на територията на секцията към 24 април 2015 г. включително (6 месеца преди изборния ден), е подал писмено заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (Приложение № 12-МИ) не по-късно от 10 октомври 2014 г. включително (14 дни преди изборния ден), в тази графа на списъка се вписва настоящият му адрес, а в графа "Забележки" се вписва текст "н.а." Проверката се извършва от органа по чл.23 от Изборния кодекс в момента на съставяне на списъка.

8. Избирателният списък - част ІІ  се съставя по адреса на пребиваване  в населеното място на територията на съответната община или кметство на избирателя гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, заявен от него в декларацията (Приложение № 8-МИ). Той включва: имената на гражданите на други държави - членки на Европейския съюз, които не са български граждани,  навършили са 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода, имат статут на продължително или постоянно пребиваващи в Република България; имат адрес на пребиваване на територията на съответната община или кметство към дата 24 април 2015 г. включително (6 месеца преди изборния ден), не са лишени от правото да избират в друга държава - членка на Европейския съюз, на която са граждани.

8.1. За да бъде вписан в избирателния списък част II гражданинът на друга държава - членка на Европейския съюз трябва да е заявил желанието си да упражни правото си на глас в съответното населено място с декларация (Приложение № 8-МИ), не по-късно от 14 септември 2015 г. включително (40 дни преди изборния ден).

8.2. В избирателния списък част ІІ се вписват служебно и граждани на друга държава - членка на Европейския съюз, които са били включени в избирателния списък част ІІ на  предишни избори за общински съветници и кметове въз основа на декларация, подадена за гласуване на предишните избори от този вид съгласно чл. 408, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс. Общинската администрация проверява дали адресът на пребиваване на избирателя не е променен. Ако има промяна на някое от декларираните обстоятелства, избирателят е длъжен да подаде нова декларация в сроковете по т. 8.1. Условието избирателят „да е живял шест месеца в населеното място на съответната община или кметство" трябва да е налице за новия адрес, ако адресът на пребиваване е променен. Изискването на § 1, т.6 от ДР на Изборния кодекс се преценява съгласно Решение № 1482-МИ на Централната избирателна комисия.

9. В избирателния списък - част ІІ се обособяват отделни графи, както следва: номер, име, гражданство, адрес на пребиваване, личен номер, документ за самоличност, номер на удостоверението за пребиваване и дата на регистрацията, подпис, забележка.

9.1. В отделни графи на избирателния списък - част II се вписва по азбучен ред:

а) име на избирателя, в последователност - собствено, бащино (ако е приложимо) и фамилно име на кирилица според декларацията (Приложение № 8-МИ);

б) гражданство на избирателя в държавата - членка на Европейския съюз, чийто гражданин е;

в) личен номер (ЛН) на избирателя гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, като номерът не се отпечатва автоматизирано, а се попълва от секционната избирателна комисия в изборния ден непосредствено преди допускането на избирателя до гласуване;

г) документ за самоличност - видът и номерът му, като данните не се отпечатват автоматизирано, а се попълват от секционната избирателна комисия в изборния ден непосредствено преди допускането на избирателя до гласуване. Документът за самоличност следва да е валиден към 25 октомври 2015 г. включително (изборния ден). Видът на документа за самоличност се отбелязва, както следва: лична карта - със съкращението „л.к.", а паспорт - със съкращението „п.";

д) номер на удостоверението за пребиваване (продължително или постоянно) и датата на регистрация  като данните не се отпечатват автоматизирано.

е) адрес на пребиваване в съответното населено място в Република България.

9.2. Общинските администрации, след извършване на проверката по чл. 410, ал. 2 от Изборния кодекс,  не по-късно от 24 септември 2015 г. (30 дни преди изборния ден) изпращат в Централната избирателна комисия копие от част II на избирателните списъци.

10. В избирателният списък за гласуване с подвижна избирателна кутия се включват български граждани и граждани на друга държава - членка на Европейския съюз, които имат право да гласуват на избори за общински съветници и кметове.

10.1. В избирателния списък за гласуване с подвижна избирателна кутия се вписват по общини избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и които отговарят на следните условия:

а) подали са заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия по образец (Приложение № 16-МИ) не по-късно от 4 октомври (20 дни преди изборния ден);

б) имат постоянен адрес на територията на съответната община/кметство или

в) имат настоящ адрес на територията на съответната община/кметство към 24 април 2015г. включително (6 месеца преди изборния ден), ако са подали заявление за вписване в списъка по настоящ адрес (Приложение №12-МИ), и са с постоянен адрес на територията на друго населено място;

г) приложили са копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК, удостоверяващ наличие на трайно увреждане, което не им позволява да упражнят избирателното си право в изборното помещение.

10.2. Заявленията по предходната точка се подписват саморъчно от избирателя с трайно увреждане, като всеки избирател подписва отделно заявление. Те могат да бъдат подадени до съответната общинска администрация чрез приносител, по пощата или по факс, чрез заявление, подписано с електронен подпис, web базирано приложение на интернет страницата на съответната община или сканирано копие на заявление,  изпратено по електронната поща на съответната община.

10.3. В избирателния списък графите „ЕГН/ЛН" и „Документ за самоличност" се оставят празни и се попълват от подвижната секционна избирателна комисия в изборния ден.

10.4. В графа „Забележки" на този списък членовете на подвижната секционна избирателна комисия вписват часа на гласуването.

10.5. Имената на избирателя, направил искане за гласуване с подвижна избирателна кутия се заличават от избирателния списък за гласуване по постоянен адрес.

10.6. Този списък се съставя, ако има подадени поне 10 заявления (Приложение № 16-МИ) за гласуване с подвижна избирателна кутия в срок не по-късно от 4 октомври.

10.7. При наличие на образувана секция за гласуване с подвижна избирателна кутия избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение могат да подадат заявления за включване в образуваната избирателна секция до 19 октомври 2015г. включително (5 дни преди изборния ден).

10.8.  Броят на подвижните избирателни секции се определят от ОИК.

11. В избирателния списък за гласуване в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги  се включват български граждани и граждани на друга държава - членка на Европейския съюз, които имат право да гласуват на избори за общински съветници и кметове.

11.1. Избирателни секции за гласуване в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции  се образуват при наличие на не по-малко от 10 избиратели, които са живели към 24 април 2015 г. включително на територията на общината, където се намира съответното заведение, домът или друга специализирана институция.

11.2. Избирателният списък за гласуване в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции  се съставя по азбучен ред и включва:

а) имената на българските граждани, които са навършили 18 години към 25 октомври 2015 г. включително (изборния ден), не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода, намират се в такива заведения/домове към изборния ден и имат адресна регистрация по постоянен и по настоящ адрес на територията на Република България и поне единият от тях е на територията на общината, където се намира съответното заведение или дом към 24 април 2015 г. включително;

б) имената на гражданите на други държави - членки на Европейския съюз, които не са български граждани, навършили са 18 години към 25 октомври 2015 г. включително (изборния ден), не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода, имат статут на продължително или постоянно пребиваващи в Република България, не са лишени от правото да избират в друга държава - членка на Европейския съюз, на която са граждани, чийто адрес на пребиваване към дата 24 април 2015 г. включително е на територията на общината, където се намира съответното заведение/дом,

- ако фигурират в избирателния списък част ІІ за избори за общински съветници и кметове.

11.3. Ръководителите на заведението/дома уведомяват съответната общинска администрация за вписаните в списъка лица не по-късно от 48 часа преди началото на изборния ден, за да бъдат те заличени от избирателните списъци по постоянния им адрес/адрес на пребиваване преди предаване на избирателните списъци на секционните избирателни комисии.

12. Избирателният списък за гласуване в места за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане се включват български граждани и граждани на друга държава - членка на Европейския съюз, които имат право да гласуват на избори за общински съветници и кметове.

12.1. Избирателни секции за гласуване в места за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане се образуват при наличие на не по-малко от 10 избиратели, които са живели от 24 април 2015 г. включително на територията на общината, където се намира съответното място за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане.

12.2. Избирателният списък се съставя по азбучен ред и включва:

а) имената на задържаните лица - български граждани, които са навършили 18 години към 25 октомври 2015 г. включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и имат адресна регистрация по постоянен адрес към 24 април 2015 г. включително на територията на общината, където се намира мястото за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане.

б) имената на задържаните лица - гражданите на други държави - членки на Европейския съюз, които не са български граждани, навършили са 18 години към 25 октомври 2015 г. включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода, имат статут на продължително или постоянно пребиваващи в Република България, не са лишени от правото да избират в друга държава - членка на Европейския съюз, на която са граждани, ако имат адрес на пребиваване към дата 24 април 2015 г. включително на територията на общината, където се намира съответното място за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане и

- ако фигурират в избирателния списък - част ІІ за гласуване на изборите за общински съветници и кметове.

12.3. Ръководителите на мястото за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане уведомяват съответната общинска администрация за вписаните в списъка лица не по-късно от 48 часа преди началото на изборния ден, за да бъдат те заличени от избирателните списъци по постоянния им адрес/респ. по адрес на пребиваване преди предаване на избирателните списъци на секционните избирателни комисии.

 

III. Проверка и отпечатване на списъците

13. По искане на общинската администрация проверката на обстоятелствата по т. 6, т. 6.1, т. 8 и т. 8.2 се извършва от Министерството на правосъдието и Министерството на вътрешните работи по искане. За гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз, искането се придружава от копие на декларацията (Приложение №8-МИ).

13.1. Общинските администрации извършват проверка на заявените от гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз, адреси на пребиваване чрез Министерството на вътрешните работи, ГД „Миграция".

14. Избирателните списъци част I и част II се отпечатват от Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството". Данните за списъците част I се отпечатват въз основа на Националния регистър на населението.

Данните за автоматизираното отпечатване на избирателните списъци - част II се предават от кмета на общината на ГД „ГРАО" към МРРБ не по-късно от 19 септември 2015 г. включително (35 дни преди изборния ден).

14.1. Непосредствено под последното име на избирателя в избирателния списък - част I и част II, върху отпечатаните избирателни списъци се поставя черта. Кметът/кметският наместник и секретарят на общината/района полагат подписите си непосредствено под чертата по начин, изключващ възможността за дописване на допълнително име на избирател между чертата и подписите им. До подписите им се полага печатът на общината.

 

IV. Обявяване и публикуване на избирателни списъци

15. Предварителният избирателен списък - част I (за обявяване), (Приложение № 1-МИ), се обявява от общинските администрации не по-късно от 14 септември 2015 г. включително (40 дни преди изборния ден), на видно място в района на съответната избирателната секция, извън помещенията на общинската администрация, което е общодостъпно и е защитено от атмосферни влияния и посегателства с цел физическото му запазване.

15.1. Избирателният списък - част I (за публикуване), (Приложение № 1-МИ), се публикува от общинските администрации не по-късно от 14 септември 2015 г. включително (40 дни преди изборния ден), на интернет страницата на съответната община. Списъкът се предоставя в електронен вид на общинските администрации от ГД „ГРАО" към МРРБ.

16. Избирателният списък - част II (за обявяване), (Приложение № 2-МИ), се обявява от общинските администрации не по-късно от 29 септември 2015 г. включително (25 дни преди изборния ден), на видно място в района на съответната избирателната секция, извън помещенията на общинската администрация, което е общодостъпно и е защитено от атмосферни влияния и посегателства с цел физическото му запазване.

16.1. Избирателният списък - част II (за публикуване), (Приложение № 2-МИ), се публикува от общинските администрации не по-късно от 29 септември 2015 г. включително (25 дни преди изборния ден), на интернет страницата на съответната община. Списъкът се предоставя в електронен вид на общинските администрации от ГД „ГРАО" към МРРБ.

17. Кметовете на общини определят местата за обявяване на избирателните списъци не по-късно от 9 септември 2015 г. включително (45 дни преди изборния ден) и уведомяват за това общинските избирателни комисии.

17.1. Кметът на съответната община осигурява възможност всеки избирател да може да прави справка по ЕГН, респ. по личен номер, включително на безплатен телефонен номер.

18. Когато в предходните шест месеца до изборния ден бъде променено наименованието на населеното място, улицата, жилищния комплекс или номерацията на жилищната сграда, общината изготвя списък на промените, който се предоставя на секционните комисии.

 

V. Вписване и дописване след обявяване и публикуване на избирателните списъци

19. В избирателния списък - част I , се вписват и имената на:

а) избирателите с постоянен и настоящ адрес в различни населени места на територията на Република България, които към 10 октомври 205 г. включително (14 дни преди изборния ден) са поискали да бъдат вписани в избирателния списък на секцията по настоящия им адрес, при условие, че имат  адресна регистрация по настоящ адрес към 24 април 2015 г. включително (6 месеца преди изборния ден).

б) избирателите, които са изтърпели наказанието лишаване от свобода или не са вече под запрещение, след представяне на съответен документ в общината, района или кметството.

19.1. Общинската администрация по настоящ адрес (в хипотезата на т.19  б."а") предава информация за подадените искания на ГД „ГРАО" в Министерство на регионалното развитие и благоустройство не по-късно от 12 октомври (12 дни преди изборния ден) за вписване на избирателя в избирателните списъци по настоящ адрес и заличаването му от избирателния списък по постоянен адрес.

20. При произвеждане на втори тур на изборите за кметове в избирателния списък се вписват и имената на гражданите, които в периода между двата тура са придобили избирателно право.

21. До предаване на избирателните списъци на секционните избирателни комисии по писмено искане на избирателя (Приложение № 10) по постоянен адрес/ респ. по място на пребиваване съответната общинска администрация вписва в избирателните списъци:

а) имената на гражданите, които имат право да гласуват в съответната секция, но са пропуснати;

б) лицата, които са изтърпели наказание лишаване от свобода или не са вече под запрещение след съставяне на списъците, които представят съответния  документ в общината или района, или кметството;

в) лицата - граждани на държава - членка на Европейския съюз, за които е отпаднало основанието, на което са били лишени от право да избират в държава - членка на Европейския съюз, след представяне на удостоверение за пребиваване в общината или района или кметството, ако са подали в срок декларацията по т.8.1. от настоящото решение.

21.1. Списъкът се отпечатва от ГД „ГРАО" към МРРБ и се предоставя на общинските администрации за предаване на СИК.

 

VІ. Заличаване от избирателните списъци

22. От избирателния списък - част I, се заличават имената на българските граждани, които:

а) до изборния ден включително (изборния ден) са загубили правото си да избират или са починали;

б) имат настоящ адрес към 24 април 2015 г. включително (6 месеца преди изборния ден) извън Република България;

в) са поискали вписване в избирателния списък по настоящ адрес (Приложение № 12-МИ);

г) изтърпяват наказание лишаване от свобода по информация от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията" към Министерството на правосъдието;

д) са включени в избирателните списъци за гласуване в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции по местонахождение на съответното заведение/дом;

е) са включени в избирателния списък за гласуване по място за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане, без да изтърпяват наказание лишаване от свобода;

ж) са включени в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия.

22.1 От избирателния списък - част II се заличават имената на гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз, които:

а) до изборния ден включително са загубили правото си да избират или са починали;

б) имат адрес на пребиваване към 24 април 2015 г. включително (6 месеца преди изборния ден) извън Република България;

в) са включени в списъците за гласуване в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции по местонахождение на съответното заведение/дом, където се намират

г) са включени в избирателния списък за гласуване в места за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане в съответното място, където са задържани, без да изтърпяват наказание лишаване от свобода;

д) са включени в избирателен списък за гласуване с подвижна избирателна кутия

22.2. Заличаването от избирателните списъци става преди отпечатването им автоматизирано, а след отпечатването им - с хоризонтална черта, така че заличеното име да се чете.

 

VІІ. Списък на заличените лица

23. Списъкът на заличените лица се изготвя по постоянен адрес от ГД ГРАО в Министерство на регионалното развитие и благоустройство и включва  имената, ЕГН и основанието за заличаване на лицата, автоматизирано заличени от избирателните списъци, които:

а) са поставени под запрещение;

б) изтърпяват наказание „лишаване от свобода";

в) са с настоящ адрес към 24 април 2015г. включително (6  месеца преди изборния ден ) извън Република България;

г) са вписвани в избирателния списък по настоящ адрес;

23.1 Списъкът се отпечатва от ГД „ГРАО" към МРРБ и се предоставя на общинските администрации за предаване на СИК. Списъкът се публикува на интернет страницата на съответната община 10 дни преди изборния ден като съдържа и номера и адреса на избирателната секция.

24. Лице, вписано в списъка на заличените лица, но което има право да гласува може да поиска да се запознае с основанието за заличаване и да поиска да бъде изключено от този списък с писмено заявление (Приложение № 11-МИ) до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник или чрез заявление, подписано с електронен подпис, web базирано приложение на интернет страницата на съответната община или сканирано копие на заявление,  изпратено по електронната поща на съответната община, което се предава незабавно от общинската администрация на съответния кмет.

24.1. Към заявлението се прилагат доказателства, удостоверяващи правото на лицето да гласува.

24.2. Кметът или кметският наместник разглеждат заявлението незабавно и се произнасят с мотивирано решение. Отказът за изключване от списъка се съобщава на заявителя и може да се обжалва пред съответния административен съд срок до 24 часа от съобщението.

24.3. Ако избирателят бъде изключен от списъка на заличените лица, той се вписва в избирателния списък от органите по чл. 23, ал. 1 от Изборния кодекс до предаване на  списъка на секционната избирателна комисия.

 

VIІІ. Отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци

25. Всеки избирател може да поиска отстраняването на непълноти  и грешки в избирателния списък с писмено заявление до кмета на общината, района, кметството или кметския наместник (Приложение № 10-МИ) не по-късно от 17 октомври 2015г. (7 дни преди изборния ден).

25.1. Кметът на общината, района, кметството или кметският наместник разглежда заявлението в срок до 2 дни и се произнася по него с мотивирано решение, което обявяват незабавно на публично място.

25.2. Решението на кмета може да се обжалва пред съответния административен съд в срок до два дни от обявяването му. Съдът разглежда жалбата в открито заседание в срок до 24 часа от постъпването й с призоваване на жалбоподателя, кмета или кметския наместник. Решението на съда се обявява незабавно и не подлежи на обжалване.

26. Поправките в избирателните списъци се обявяват незабавно.

 

ІХ. Вписване в избирателните списъци от секционната избирателни комисии

27. След предаването на избирателните списъци на секционните избирателни комисии в изборния ден съответната секционна избирателна комисия в  допълнителна страница на избирателния списък дописва:

а) лицата по т. 21 след представяне на валиден документ за самоличност / респ. удостоверение за пребиваване за гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз в общината или района или кметството, ако са подали в срок декларацията по т. 8.1. от настоящото решение.

б) лицата с увредено зрение или затруднения в предвижването, избрали да гласуват в определената за целта или избраната от тях секция - различна от секцията по постоянен адрес (адрес на пребиваване), след попълване на декларация по образец, че няма да гласуват на друго място.

в) лицата, заети в произвеждането на изборите като членове на секционна избирателна комисия или охрана на съответната секция, след попълване на декларация по образец, че не са гласували и няма да гласуват на друго място.

27.1. Секционната избирателна комисия попълва графа „Име", като се вписва последователно собственото, бащиното и фамилното име на избирателя по документа за самоличност, и графите „ЕГН", „Документ за самоличност", „Адрес". Имената на избирател-гражданин на ЕС се изписват на кирилица така, както са изписани в удостоверението за пребиваване.

27.2. Декларацията се прилага към избирателния списък и е неразделна част от него.

27.3. Дописването в изборния ден се извършва в допълнителна страница на избирателния списък част І и част ІІ - след подписите на кмета/кметския наместник и секретаря на общината/района, положени под чертата по т.  14.1., като се попълват графите, предвидени за съответния избирателен списък. Допълнителната страница съдържа графите, предвидени за съответния избирателен списък.

Допълнителната страница от избирателния списък се подписва от председателя и секретаря на секционната избирателна комисия.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: Севинч Солакова

Във връзка с насрочения на 25 октомври 2015 г. национален референдум по електронен път и в Центъра за административно обслужване, намиращ се на първи етаж  в сградата на Община Троян, както и в кметствата и кметските наместничества от община Троян, ще се подават заявления, правят справки, корекции и промени в избирателните списъци в съответствие с разпоредбите на Изборния кодекс,  както следва:

 1. В периода от 14.09.2014 г. до 04.10.2015 г., включително избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец (Приложение № 17- НР ) , чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс, във връзка с §2 от ПЗР на ЗПУГДВМС, подписано саморъчно с приложено копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК/ и изпратено по пощата, факс или чрез електронна поща на общинската администрация по постоянен или настоящ адрес / когато е направено искане по чл. 36 от ИК – искане за гласуване по настоящ адрес/.
  Електронното заявление може да бъде изтеглено от интернет страницата на община Троян / www.troyan.bg/ и изпратено на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или факс 0670 6 80 60.
 2. В периода от 14.09.2014 г. до 10.10.2015 г., включително избиратели, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, могат да поискат да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден. Заявлението (Приложение № 18-НР), чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс във връзка с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС, се прави писмено до кмета на общината, кметството или кметския наместник собственоръчно подписано. Заявлението може да бъде изпратено и по електронна поща, подписано с универсален електронен подпис.
  Електронното заявление може да бъде изтеглено от интернет страницата на община Троян / www.troyan.bg/ и изпратено на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или факс 0670 6 80 60.
 3. В периода от 14.09.2014 г. до 10.10.2015 г., включително, гласоподавател, който е включен в избирателните списъци за национален референдум и за общински съветници и кметове в различни населени места и не може с искане за гласуване по настоящ адрес да гласува на референдума и изборите в едно и също населено място, може да подаде заявление (Приложение № 19-НР), по § 5, т.1 от ДР на Изборния кодекс във връзка с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС. Заявлението се подава, по постоянния адрес на гласоподавателя, където е включен в избирателния списък за гласуване на националния референдум.
 4. В периода от 14.09.2015 г. до 10.2015 г. , включително всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци с писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник по образец (Приложение № 12-НР), чл. 43, ал.1, изр. Първо от ИК, във връзка с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС.
 5. До 19.10.2015 г. включително избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срок до 04.10.2015 г., могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявявт това не по – късно от 5 дни преди изборния ден и при условие, че на територията на община Троян е назначена подвижна избирателна комисия. /чл. 37, ал. 2 от ИК/.
  Заявлението ( Приложение № 17 - НРтрябва да е саморъчно подписано и подадено чрез писмо, факс или електронна форма, като се приложи копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК. / чл. 37, ал. 2 от ИК във връзка с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС/. Електронното заявление може да бъде изтеглено от интернет страницата на община Троян /www.troyan.bg/ и изпратено на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или факс 0670 6 80 60.
 6. В срок до 23.10.2015 г., включително гласоподаватели, които имат право да гласуват, но са пропуснати в избирателните списъци, както и тези, за които е отпаднало основанието, на което са били заличени, лицата, които са изтърпели наказание лишаване от свобода или не са вече под запрещение, се вписват в избирателните списъци по тяхно искане до община Троян., след предаване на съответния документ. /Приложение № 13 - НР/, чл. 27, ал. 4 от Изборния кодекс във връзка с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС.
 7. В срок до 23.10.2015 г. включително в избирателните списъци могат да се дописват имената на гражданите, които са вписани в забранителния списък, но имат право да гласуват и поискат да се запознаят с основанието за заличаване от избирателния списък , могат да бъдат изключени от списъка на заличените лица с писмано заявление / Приложение № 10 – НР/ до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник / чл. 39, ал. 2 от ИК във връзка с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС/.
 8. В срок до 23.10.2015 г. включително гласоподаватели, които са заявили, че ще гласуват извън страната и са заличени от избирателния списък на секцията по постоянния им адрес могат да подадат заявление – декларация /Приложение № 11-НР/, чл. 252, ал. 2 във връзка с чл. 39 от Изборния кодекс във връзка с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС., с което да бъдат изключени от списъка на заличените лица.
 9. В изборния ден – избирател, който в изборния ден, установи, че е вписан в списъка на заличените лица, има право да гласува, ако представи удостоверение, че е отпаднало основанието или е налице основание за вписването му в списъка или ако се яви в избирателната секция по постоянен адрес. Исканията се правят до кмета на община Троян, кметството или кметския наместник / Приложение № 14 - НР/, чл. 40, във връзка с чл. 38, ал. 2, т.1 и 2 от Изборния кодекс във връзка с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС.

Удостоверението се издава от кмета на общината, кметството или кметския наместник в изборния ден по образец /Приложение № 15 - НР/, въз основа на доказателства и документи, които удостоверяват, че лицето има право да гласува.

 

Изготвил: Анита Маринова

Във връзка с насрочените на 25 октомври 2015 г. избори за общински съветници и кметове по електронен път и в Центъра за административно обслужване, намиращ се на първи етаж  в сградата на Община Троян, както и в кметствата и кметските наместничества от община Троян, ще се подават заявления, правят справки, корекции и промени в избирателните списъци в съответствие с разпоредбите на Изборния кодекс,  както следва:

 1. До 14.09.2015 г., включително гражданин на друга държана – членка на ЕС, който отговаря на условията по чл. 396, ал. 2 от Изборния кодекс и желае да бъде вписан в избирателните списъци за изборите за общински съветници и кметове и не е бил вписан в избирателните списъци – част ІІ, в изборите на 23 октомври 2011 г., представя декларация по образец (Приложение № 8-МИ), чл. 408, ал. 1 във връзка с чл. 396, ал. 2 от Изборния кодекс, в общинската администрация по адреса на пребиваване на територията на съответното населено място. Вписаните в избирателните списъци – част ІІ, подават нова декларация само при промяна на някои от декларираните обстоятелства.
 2. В периода от 14.09.2014 г. до 04.10.2015 г., включително избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец (Приложение № 16- МИ ) , чл. 37, ал. 1 от Изборния кодекс, подписано саморъчно с приложено копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК/ и изпратено по пощата, факс или чрез електронна поща на общинската администрация по постоянен или настоящ адрес, когато е направено искане по чл. 36 от ИК – искане за гласуване по настоящ адрес.
  Електронното заявление може да бъде изтеглено от интернет страницата на община Троян /www.troyan.bg/ и изпратено на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или факс 0670 6 80 60.
 3. В периода от 14.09.2014 г. до до 10.10.2015 г., включително избиратели, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, могат да поискат да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден. Заявлението (Приложение № 12-МИ), чл. 36, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс, се прави писмено до кмета на общината, кметството или кметския наместник собственоръчно подписано. Заявлението може да бъде изпратено и по електронна поща, подписано с универсален електронен подпис.
  Електронното заявление може да бъде изтеглено от интернет страницата на община Троян / www.troyan.bg/ и изпратено на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или факс 0670 6 80 60.
 4. В периода от 14.09.2015 г. до 10.2015 г. , включително всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци с писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник по образец (Приложение № 7-МИ) / чл. 43, ал.1, изр. Първо от ИК/.
 5. До 19.10.2015 г. включително избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срок до 04.10.2015 г., могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявявт това не по – късно от 5 дни преди изборния ден и при условие, че на територията на община Троян е назначена подвижна избирателна комисия. /чл. 37, ал. 2 от ИК/.
  Заявлението ( Приложение № 16 - МИтрябва да е саморъчно подписано и подадено чрез писмо, факс или електронна форма, като се приложи копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК. / чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от ИК/. Електронното заявление може да бъде изтеглено от интернет страницата на община Троян /www.troyan.bg/ и изпратено на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или факс 0670 6 80 60
 6. До 17.10.2015 г. включително всеки гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който е вписан в избирателния списък има право да подаде заявление (Приложение 9-МИ), чл. 43, ал. 1, изр. 2 от Изборния кодекс, , с което да поиска да бъде заличен от него.
 7. В срок до 23.10.2015 г. включително в избирателните списъци могат да се дописват имената на гражданите, които са вписани в забранителния списък, но имат право да гласуват и поискат да се запознаят с основанието за заличаване от избирателния списък , могат да бъдат изключени от списъка на заличените лица с писмано заявление / Приложение № 11 – МИ/ до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник / чл. 39, ал. 2 от ИК/. Електронното заявление може да бъде изтеглено от интернет страницата на община Троян /www.troyan.bg/ и изпратено на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или факс 0670 6 80 60
 8. В срок 23.10.2015 г., включително в избирателните списъци могат да се дописват имената на гражданите, които имат право да гласуват, но са пропуснати, както и тези, за които е отпаднало основанието, на което са били заличени. Вписването се извършва по искане на избирателя от общинска администрация, като гражданите подават заявление по образец /Приложение № 10 - МИ/ / чл. 27, ал. 3, ал. 4, ал. 6, чл. 407 във връзка с чл. 396 от ИК/.
 9. В изборния ден – избирател, който в изборния ден, установи, че е вписан в списъка на заличените лица, има право да гласува, ако представи удостоверение, че е отпаднало основанието или е налице основание за вписването му в списъка или ако се яви в избирателната секция по постоянен адрес. Исканията се правят до кмета на община Троян, кметктвото или кметския наместник / Приложение № 13 - МИ/ /чл. 40, във връзка с чл. 38, ал. 2, т.1,2,3 и 8 от ИК/.

Удостоверението се издава от кмета на общината, кметството или кметския наместник в изборния ден по образец /Приложение № 14 - МИ/, въз основа на доказателства и документи, които удостоверяват, че лицето има право да гласува.

 

Изготвил: Анита Маринова


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/troyanbg/izbori/templates/t3_bs3_blank/html/com_k2/default/user.php on line 260

Внимание!!!

В момента разглеждате архив на приключили избори!!!

Архив на приключили избори