Вие сте тук:Начало»Архив»Избори 2023 - Община Троян - Димитър Калински
Димитър Калински

Димитър Калински

ОБЩИНА ТРОЯН

ЗАПОВЕД № 1325

Гр. Троян, 01.10. 2021 г.

 

На основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация чл. 41, ал.1 и чл. 42, ал. 2 от Изборния кодекс, във връзка с Решение за насрочване на избори за президент и вицепрезидент на Република България на 14 ноември 2021 г. /прието на 02 септември 2021 г. от Народно събрание и обн. в ДВ бр.73, от 03.09.2021 г./ и Указ № 245 издаден на 14 септември 2021 г. /обн. в ДВ бр. 77 от 16 септември 2021 г./ от Президента на Р България за разпускане на Четиридесет и шестото Народно събрание на 16 септември 2021 г. и насрочване на избори за Народно събрание на 14 ноември 2021 г.

ОБЯВЯВАМ:

Предварителните избирателни списъци част І на територията на Община Троян за произвеждане на избори за Президент и вицепрезидент на Р България и избори за Народно събрание на 14 ноември 2021 г.

НАРЕЖДАМ:

Избирателните списъци част І, които съдържат имената на избирателя и номера и адреса на избирателната секция да се публикуват на интернет страницата на Община Троян.

Настоящата заповед заедно с избирателните списъци да бъдат обявени и публикувани на интернет страницата на Община Троян и на местата за обявяване, утвърдени със Заповед № 1295 от 23.09.2021 г. на Кмета на Община Троян.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Цветелина Калчева – Секретар.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на Община Троян

*На основание чл. 6, параграф 1, б. д), предл. второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.


Избирателните списъци може да изтеглите от секция "Прикачени файлове" по-долу!

На основание чл. 44, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл. 41, ал.3 от Изборния кодекс, във връзка Решение за насрочване на избори за президент и вицепрезидент на Република България на 14 ноември 2021 г. /прието на 02 септември 2021 г. от Народно събрание и обн. в ДВ бр.73, от 03.09.2021 г./ и Указ № 245 издаден на 14 септември 2021 г. /обн. в ДВ бр. 77 от 16 септември 2021 г./ от Президента на Р България за разпускане на Четиридесет и шестото Народно събрание на 16 септември 2021 г. и насрочване на избори за Народно събрание на 14 ноември 2021 г. ОПРЕДЕЛЯМ местата за обявяване на избирателните списъци за произвеждане на избори за Президент и вицепрезидент на Р България и избори за Народно събрание на 14 ноември 2021 г.

За повече информация изтеглете прикачения файл от секция "Прикачени файлове" по-долу!

На основание чл. 44, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 2 от Изборния кодекс и във връзка Решение за насрочване на избори за президент и вицепрезидент на Република България на 14 ноември 2021 г. /прието на 02 септември 2021 г. от Народно събрание и обн. в ДВ бр.73, от 03.09.2021 г./ и Указ № 245 издаден на 14 септември 2021 г. /обн. в ДВ бр. 77 от 16 септември 2021 г./ от Президента на Р България за разпускане на Четиридесет и шестото Народно събрание на 16 септември 2021 г. и насрочване на избори за Народно събрание на 14 ноември 2021 г.

Заповедта може да изтеглите от линка в секция "Прикачени файлове" по-долу.

Във връзка с насрочените на 14 ноември 2021 г. избори за Президент и вицепрезидент на Р България и избори за Народно събрание, по електронен път и в Центъра за административно обслужване, намиращ се на първи етаж  в сградата на Община Троян, или чрез портала за електронни административни услуги на Община Троян: https://auslugi.com/public/home/troyan/index, както и в кметствата и кметските наместничества от Община Троян, ще се подават заявления, правят справки, корекции и промени в избирателните списъци в съответствие с разпоредбите на Изборния кодекс,  както следва:

1. В периода от 04.10.2021 г. до 30.10.2021 г. до 18,00 ч., включително кандидатите за президент и вицепрезидент, кандидатите за народни представители, членовете на ЦИК, членовете на РИК и наблюдателите могат да подадат заявление-декларация за гласуване на друго място до общинската администрация по постоянния им адрес. Заявлението-декларация (Приложение № 34-ПВР/НС), по чл. 34, ал. 1-4 и чл. 114, ал. 3 от Изборния кодекс, се прави писмено до кмета на общината, кметството или кметския наместник собственоръчно подписано.

Заявлението-декларация може да бъде изтеглено от интернет страницата на Община Троян, секция „Актуално“ - „Избори“ https://izbori.troyan.bg/saobshteniya1 и подадено и получено лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно.

2. В периода от 04.10.2021 г. до 30.10.2021 г., до 17,00 ч. включително избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия заявяват желанието си в писмена форма, чрез заявление по образец (Приложение № 39-ПВР/НС), чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс. Заявлението трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на общината по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане по чл. 36 ИК и лицето е вписано в избирателния списък по настоящия му адрес. При подаване на електронно заявление не се изисква подпис.

Заявлението може да бъде изтеглено от интернет страницата на Община Троян, секция „Актуално“ - „Избори“ https://izbori.troyan.bg/saobshteniya1 и изпратено на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или факс 0670 6 80 60.

3. В периода от 04.10.2021 г. до 30.10.2021 г. до 17,00 ч., включително избиратели, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, могат да поискат да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден. Искането (Приложение № 30-ПВР/НС), чл. 36, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Изборния кодекс, се прави писмено до кмета на общината, кметството или кметския наместник по настоящия адрес на заявителя и съдържа единния граждански номер на избирателя, вида и номера на документа за самоличност и подпис или чрез електронно заявление през интернет страницата на ГД „ГРАО“ в МРРБ.

Заявлението може да бъде изтеглено от интернет страницата на Община Троян, секция „Актуално“ - „Избори“ https://izbori.troyan.bg/saobshteniya1.

4. В периода от 04.10.2021 г. до 11.2021 г. , включително всеки избирател, спрямо когото са допуснати непълноти и грешки в избирателния списък подава заявление за отстраняването им до общинската администрация, по образец. Заявлението (Приложение № 26-ПВР/НС), по чл. 43, ал. 1, изр. първо от Изборния кодекс, се прави писмено до кмета на общината, кметството или кметския наместник собственоръчно подписано.

Заявлението може да бъде изтеглено от интернет страницата на Община Троян, секция „Актуално“ - „Избори“ https://izbori.troyan.bg/saobshteniya1

5. От 30.10.2021 г. до 08.11.2021 г. включително избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срок до 30.10.2021 г., могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявявт това не по – късно от 5 дни преди изборния ден и при условие, че на населеното място е назначена подвижна избирателна комисия.

Заявлението (Приложение № 39-ПВР/НС), чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс, трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на общината по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане по чл. 36 ИК и лицето е вписано в избирателния списък по настоящия му адрес. При подаване на електронно заявление не се изисква подпис.

Заявлението може да бъде изтеглено от интернет страницата на Община Троян, секция „Актуално“ - „Избори“ https://izbori.troyan.bg/saobshteniya1 и изпратено на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или факс 0670 6 80 60.

До политически партии и коалиции на територията на община Троян

Уважаеми дами и господа, във връзка с произвеждане на избори за Народно събрание на 04 април 2021 г. и провеждане на предизборна кампания и обучения на членове на секционни избирателни комисии, Ви уведомяваме, че съгласно т. 5 от Заповед № РД-01-132 от 26.02.2021 г. на Министерство на здравеопазването, „при провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тимбилдинги и други обществени мероприятия в присъствена форма се допуска при използване на 30% от капацитета на помещението, в което се провеждат, при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м., носене на защитни маски за лице, хигиена на ръцете, редовно проветряване на всеки час и дезинфекция.“

При провеждане на обучение на членовете на СИК, е необходимо същите да бъдат запознати с издадените Указания от Министерство на здравеопазването, за провеждане на изборите за народни представители в страната на 4 април 2021 година в условията на обявена извънредна епидемична обстановка във връзка с COVID-19, публикувани на 18.02.2021 г. на сайта на Министерството.

В тази връзка, Ви моля да спазвате стриктно разпоредбите на Министерство на здравеопазването, както и всички въведени противоепидемични мерки, срещу разпространението на COVID-19.

С уважение,

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на Община Троян

*На основание чл. 6, параграф 1, б. д), предл. второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

ЗАПОВЕД № 394 от 12.03.2021 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 2 във вр. с чл. 89, ал. 2 от Изборния кодекс и във връзка с Указ № 9 от 14.01.2021 г., /обн. в ДВ бр. 5 от 19.01.2021 г./ на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на 04 април 2021 г.

 

ОБРАЗУВАМ: Избирателни секции на територията на Община Троян и УТВЪРЖДАВАМ: тяхната номерация, обхват и адрес, както следва: 

№ по ред Секция № Обхват на избирателните секции – Локализационни единици (улици) Нечетни от № до № Четни от № до №
1 113400079 Подвижна избирателна секция (При условията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс), съгласно Решение № 2117-НС от 22.02.2021 г. на ЦИК.    
2 113400080 Подвижна избирателна секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, съгласно Закона за здравето (При условията на Решение № 2159-НС от 02.03.2021 г. на ЦИК).    
3 113400081 Подвижна избирателна секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, съгласно Закона за здравето (При условията на Решение № 2159-НС от 02.03.2021 г. на ЦИК).    
4 113400082 Подвижна избирателна секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, съгласно Закона за здравето (При условията на Решение № 2159-НС от 02.03.2021 г. на ЦИК).    
5 113400083 Секционна избирателна комисия в COVID отделение на „МБАЛ- Троян“ ЕООД (При условията на Решение № 2206-НС от 11.03.2021 г. на ЦИК).    
6 113400084 Секционна избирателна комисия в COVID отделение „СБАЛББ – Троян“ ЕООД (При условията на Решение № 2206-НС от 11.03.2021 г. на ЦИК).    

 

Секция № Населено място Място на гласуване Адрес
113400079 Троян   Град Троян, пл. „Възраждане“ № 1
113400080 Троян   Град Троян, пл. „Възраждане“ № 1
113400081 Троян   Град Троян, пл. „Възраждане“ № 1
113400082 Троян   Град Троян, пл. „Възраждане“ № 1
113400083 Троян „МБАЛ- Троян“ ЕООД Ул. „Радецки“ № 30
113400084 Троян „СБАЛББ – Троян“ ЕООД Ул. „Васил Левски“ № 253

 

Настоящата заповед да са изпрати на ТЗ на ГД «ГРАО» - Ловеч, Районна избирателна комисия – Ловеч и Областен управител - Ловеч.

На основание чл. 8, ал. 4 от Изборния кодекс заповедта да се обяви публично, не по-късно от 16 март 2021 г., чрез публикуване на Интернет страницата на Община Троян и чрез поставяне на информационното табло пред сградата на общинската администрация, както и на информационните табла в кметствата и кметските наместничества на територията на община Троян.

Заповедта подлежи на оспорване от заинтересованите лица в 3-дневен срок от обявяването ѝ пред Областен управител – Ловеч.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Цветелина Калчева – Секретар на Община Троян.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на Община Троян

 

*На основание чл. 6, параграф 1, б. д), предл. второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Съобщение за провеждане на консултации за състава на подвижна избирателна секция (при условията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от изборния кодекс), подвижни избирателни секции за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, съгласно закона за здравето и секционни избирателни комисии в COVID отделения в лечебните заведения, във връзка с произвеждане на избори за народно събрание на 04 април 2021 г.

До парламентарно представените партии и коалиции в 44-то НС,

До коалицията, която има избрани с нейна кандидатска листа членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени,

До партии и коалиции, които не са парламентарно представени

 

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с произвеждането на избори за Народно събрание на 04 април 2021 г., насрочени с Указ № 9 от 14.01.2021 г., /обн. в ДВ бр. 5 от 19.01.2021 г./ на Президента на Република България, на основание чл. 91, ал. 4 от Изборния кодекс, Решение № 2117-НС от 22.02.2021 г., Решение № 2159-НС от 02.03.2021 г. и Решение № 2206-НС от 11.03.2021 г. на Централна избирателна комисия, Ви каня на 16.03.2021 г. /вторник/ в 15,00 ч. в салона на Община Троян, за провеждане на консултации за определяне състава на Подвижна избирателна секция (При условията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс), Подвижни избирателни секции за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, съгласно Закона за здравето и Секционни избирателни комисии в COVID отделения в лечебните заведения за територията на Община Троян.

 

С уважение,

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на Община Троян

 

*На основание чл. 6, параграф 1, б. д), предл. второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Уважаеми съграждани, във връзка с насрочените на 04 април 2021 г. избори за Народно събрание и предоставяне на възможност за гласуване с подвижна избирателна кутия на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, съгласно Закона за здравето, Ви уведомяваме, че:

В срок от 24.03.2021 г. до 31.03.2021 г. всеки избирател, поставен под задължителна карантина или задължителна изолация, съгласно Закона за здравето може да подаде заявление (Приложение № 1) към Решение № 2159-НС от 02 март 2021 г. на Централна избирателна комисия в Центъра за административно обслужване в общинска администрация – Троян, находящ се в град Троян, пл. „Възраждане“ № 1 - Партер, както и в кметства/кметски наместничества на територията на общината, по един от следните начини:

  • Заявление саморъчно подписано от избирателя и подадено от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично, по пощата или по факс.
  • Заявление подписано и подадено от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично, по пощата или по факс.
  • Заявление, подадено на електронната поща на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., без да се изисква квалифициран електронен подпис.
  • електронно заявление, подадено чрез Портала за електронни административни услуги на Община Троян, на следния адрес: https://auslugi.com/public/home/troyan/index, без да се изисква квалифициран електронен подпис.

Общинска администрация – Троян.

Четвъртък, 04 Март 2021 09:07

Разяснителна кампания (видео)

Активно избирателно право


Гласуване на избиратели с увреждания


Активно избирателно право (видео със субтитри)


Гласуване на избиратели с увреждания (видео със субтитри)

По повод предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. Централна избирателна комисия изработи 30-секунден видеоклип с цел разясняване правата и задълженията на гражданите.

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/troyanbg/izbori/templates/t3_bs3_blank/html/com_k2/default/user.php on line 260

Внимание!!!

В момента разглеждате архив на приключили избори!!!

Архив на приключили избори