Печат на тази страница
Вторник, 29 Април 2014 11:58

Решение № 36-ЕП / 28.04.2014 на РИК

Написана от

ОТНОСНО: назначаване на секционни избирателни комисии на територията на Община Троян за произвеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.
Постъпило е Предложение за състава на секционните избирателни комисии на територията на Община Троян от Кмет на Община Троян с вх. № 55/23.04.2014 г. на РИК Ловеч, както и писмо вх. 74/28.04.2014 Предложението отговаря на изискванията на чл. 91, ал. 8, т. 1 от ИК, а именно съдържа имена на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност, партия или коалиция, която ги предлага. Към предложението са приложени предложения от участващите в консултациите партии и коалиции, копия от удостоверения за актуално правно състояние на партиите и решения за образуване на коалициите, пълномощни на представляващите партиите и коалициите лица, списък на резервни членове, протокол за проведени консултации от 15.04.2014 г., подписан от участващите в консултациите лица, копие от съобщението за провеждане на консултациите и начина на оповестяването му.
Постигнато е съгласие между участващите партии и коалиции относно назначаване на секционни избирателни комисии. Като взе предвид наличието на съгласие РИК Ловеч счита, че са налице условията за назначаване на секционни избирателни комисии на територията на Община Троян.
Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал. 1 и чл. 92 от Изборния кодекс и Решение № 97-ЕП от 08 април 2014 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И:

1.УТВЪРЖДАВА разпределението на членовете на СИК от всяка партия и коалиция на територията на Община Троян:
1.1. ГЕРБ - 147
1.2. КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ - 130
1.3. ДПС - 57
1.4. АТАКА - 36
1.5. СИНЯТА КОАЛИЦИЯ - 7
1.6. НДСВ - 7

2.УТВЪРЖДАВА разпределението на местата в ръководството на СИК от всяка партия и коалиция на територията на Община Троян:
2.1. ГЕРБ - 62
2.2. КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ - 62
2.3. ДПС - 38
2.4. АТАКА - 24
2.5. СИНЯТА КОАЛИЦИЯ - 0
2.6. НДСВ - 0
3.НАЗНАЧАВА секционни избирателни комисии на територията на Община Троян за произвеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. съгласно Приложение № 1 , представляващо неразделна част от настоящото решение.
4.УТВЪРЖДАВА списък с резервни членове за секционни избирателни комисии на територията на Община Троян за произвеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. съгласно Приложение № 2 , представляващо неразделна част от настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Валентина Недялкова/

СЕКРЕТАР:
/Фатме Моллова/

Прочетена 802 пъти