Печат на тази страница
Понеделник, 14 Април 2014 15:04

Решение № 131-ЕП / 09.04.2014 на ЦИК

Написана от

ОТНОСНО: условията и реда за участие на представители на партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 - 3 във връзка с чл. 53, ал. 9, чл. 58, чл. 70, ал. 9, чл. 72, ал. 1, т. 25, чл. 100, ал. 1, т. 8, чл. 108, ал. 1, т. 9, чл. 124 - 126, чл. 181, ал. 1, чл. 230, ал. 2, чл. 232, ал. 1 и 2, чл. 236, ал. 6, чл. 272, чл. 283, чл. 294, чл. 386 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Партиите, коалициите и инициативните комитети регистрирали кандидати в изборите за членове на Европейския парламент от Република България може да имат свои упълномощени представители.

2. Общият брой на представителите на всяка партия, коалиция или инициативен комитет не може да надвишава:

а) за страната - броя на избирателните секции в съответния район;

б) за СИК извън страната - броя на избирателните секции извън страната.

3. В избирателна секция в изборния ден може да присъства само един представител от всяка партия, коалиция или инициативен комитет. В изборния ден представителите не са обвързани с конкретна избирателна секция.

4. Представителят на партията, коалицията и инициативният комитет се легитимира с пълномощно от представляващия съответната партия, коалиция или инициативен комитет или от упълномощено от него лице.

5. Всяка партия, коалиция или инициативен комитет изготвя списък на хартиен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите.

6. Списъкът по предходната точка се подписва и предава до изборния ден - 24 май 2014 г. на районните избирателни комисии в съответния район от представляващия партията или представляващите коалицията лица или от изрично упълномощени от тях лица. Когато списъкът е от инициативен комитет, той се подписва от представляващото инициативния комитет лице. В случаите, когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно. Списъкът се представя и на технически носител в електронен вид, като номерацията е съобразно хартиения носител.

7. За избирателните секции извън страната списъка се изготвя по реда на т. 5 и т. 6 и се предава на Централната избирателна комисия.

8. Списъкът на представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети се публикува на интернет страницата на съответната Районна избирателна комисия респективно на Централната избирателна комисия при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни. Формата и съдържанието на списъка за публикуване са дадени в Приложение № 1 за РИК и Приложение № 2 за ЦИК към решението.

9. Партиите, коалициите и инициативните комитети, могат да изготвят и предават до изборния ден в РИК съответно в ЦИК за избирателните секции извън страната, допълнителен втори или следващ списък на своите представители, при спазване изискванията на т. 2. Списъкът се изготвя по реда и условията на т. 5 и 6.

10. До изборния ден всяка партия, коалиция и инициативен комитет може да оттегли пълномощното на свои представители. Оттеглянето се извършва писмено от представляващия съответната партия, коалиция или инициативен комитет или от упълномощено от него лице. В РИК съответно в ЦИК за избирателните секции извън страната се представят писмените доказателства, че пълномощното е оттеглено.

11. Районната избирателна комисия съответно Централната избирателна комисия незабавно отбелязва промените по т. 9 и т. 10 в публичния списък на представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети.

 

Права и задължения

12. Представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети имат право:

а) да присъстват в изборното помещение при откриването и закриването на изборния ден, по време на гласуването, както и при отварянето на избирателните кутии и при установяване на резултатите от гласуването, за което им се осигурява пряка видимост;

б) да присъстват при въвеждането и при повторното въвеждане в избирателните комисии и в изчислителните пунктове на данните от протоколите с резултатите от гласуването на секционните избирателни комисии;

в) да получат срещу подпис копие от подписания от членовете на СИК протокол с резултатите от гласуването в избирателната секция, съответно от РИК с резултатите от съответния район, подпечатано на всяка страница с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря. Подписаният протокол се копира в избирателната секция, съответно в РИК. Имената и единният граждански номер на представителя, получил копието, се вписват от СИК съответно от РИК в списъка на лицата, получили копие от подписания протокол (Приложение № 94 или № 95 от изборните книжа), след което представителя се подписва;

г) да присъстват на заседанията на избирателните комисии. На заседанията на избирателните комисии може да присъства само по един представител от всяка партия, коалиция или инициативен комитет;

д) да присъстват при тегленето на жребия по чл. 386, ал. 4 от Изборния кодекс при определянето на избраните кандидати от всяка кандидатска листа на партия или коалиция;

е) да подават жалби и сигнали за нарушения на изборния процес.

 

13. В изборния ден представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети са длъжни:

а) да спазват реда за свободното и спокойно протичане на гласуването в избирателната секция;

б) да не пречат на гласуването в избирателната секция;

в) да изпълняват указанията на председателя и решенията на секционната избирателна комисия.

14. Представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети са длъжни да носят в изборния ден само отличителния знак, утвърден с Решение № 19-ЕП от 27 март 2014 г. на ЦИК, Приложение № 2. Представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети, които носят отличителни знаци извън утвърдените от ЦИК или не носят отличителни знаци, се отстраняват от избирателната секция с решение на секционната избирателна комисия. Решението на СИК в страната може да се оспорва пред районната избирателна комисия, която се произнася незабавно с решение, което не подлежи на обжалване. Решението на СИК извън страната може да се оспорва пред Централната избирателна комисия, която се произнася незабавно с решение, което не подлежи на обжалване.

15. Представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети не могат да бъдат придружители на избирател с увредено зрение или със затруднения в придвижването, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването.

16. На лицата в качеството им на представители на партии, коалиции и инициативни комитети, не се издават удостоверения за гласуване на друго място.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

Прочетена 899 пъти