Печат на тази страница
Сряда, 02 Април 2014 14:19

Решение № 29-ЕП / 29.03.2014 г. на ЦИК

Написана от

ОТНОСНО: утвърждаване образците на изборните книжа за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

На основание чл. 6, ал. 1 и § 13, т. 4 от преходните и заключителни разпоредби на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Утвърждава образците на изборните книжа за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. с номера от 1 до 95, приложени към настоящото решение и представляващи неразделна част от него.

Решението се обнародва в „Държавен вестник".

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

Прочетена 952 пъти