Вие сте тук:Начало»Архив на приключили избори»Парламентарни избори - 12 май 2013»Решения»Решение № 54-НС / 16.04.2013 г. на РИК - Ловеч
Четвъртък, 18 Април 2013 14:00

Решение № 54-НС / 16.04.2013 г. на РИК - Ловеч

Написана от

РЕШЕНИЕ
№ 54-НС
Ловеч, 16.04.2013

ОТНОСНО: Назначаване на секционни избирателни комисии на територията на Община Троян за произвеждане на изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е Предложение с вх. № 48 от 11.04.2013 г. на Кмет на Община Троян. Към него са представени всички изискуеми документи по чл. 34, ал. 6 от ИК - списък с резервните членове, предложения за членове на СИК на представителите на ПП"ГЕРБ"; „Коалиция за България"; ПП"ДПС"; ПП"НДСВ", ПП"АТАКА". Представени са и документите по чл. 34, ал. 6 от ИК, а именно - пълномощни за всеки представител и удостоверения за актуално състояние на участващите политически партии - ПП"ГЕРБ"; „Коалиция за България"; ПП"ДПС"; ПП"Атака"; ПП"НДСВ", както и решения за образуването на коалициите. Към предложението е приложена и Покана за провеждане на консултации за съставите на СИК с изх. № 01-312/02.04.2013 г., ведно с доказателства за обявяването й. Приложен е Протокол от консултация с ръководителите на политическите партии на територията на Община Троян, проведени на 05.04.2013 г. В проведените консултации са участвали представителите на ПП"ГЕРБ"; „Коалиция за България"; ПП"ДПС"; „СК"; ПП"НДСВ". На консултациите не е присъствал представител на ПП"АТАКА". Разпределени са местата в СИК между участвалите лица като страните са постигнали съгласие включително и относно разпределение на полагащите се места на ПП"АТАКА" съгласно разпределението, извършено с Решение № 7-НС от 02.04.2013 г. на РИК Ловеч.

Същевременно е постъпило Писмено предложение до Кмета на Община Троян от представителя на ПП"АТАКА" с членове на СИК, които да бъдат назначени. Постъпило е и писмено предложение с вх. № 99/16.04.2013 г. на РИК Ловеч от представителя на ПП „АТАКА", с което са предложени нови десет члена на СИК за територията на Община Троян.

Във връзка с изложеното РИК Ловеч счита, че СИК следва да бъдат назначени като се следват направените от политическите партии и коалиции конкретни и поименни предложения за назначаване. Следва и да се утвърди представения Списък с резервни членове на СИК.

РИК Ловеч счита, че не следва да бъде назначавана подвижна СИК поради следните аргументи: с писмо с вх. № 48/12.04.2013 г. на Кмета на Община Троян е изпратена Заповед № 335/12.04.2013 г. на Кмета относно заличаване на избирателна секция № 113400077, с адрес гр. Троян, ул. „Цар Калоян" № 9 /подвижна/. В срок не са постъпили най-малко 10 броя заявления по образец от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, за гласуване с подвижна избирателна урна. Следователно не са налице условията на чл. 176, ал. 3 от Изборния кодекс за назначаване на подвижна секционна избирателна комисия на територията на Община Троян.

Предвид изложеното и на основание чл. 29, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 15, ал. 1 и 3, чл. 16, ал. 3, чл. 34, ал. 5 и 10 и чл. 35 от Изборния кодекс и Решение № 2335-НС от 29 март 2013 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И:

НАЗНАЧАВА секционни избирателни комисии на територията на Община Троян за произвеждане на изборите за народни представители на 12 май 2013 г. съгласно Приложение № 1, представляващо неразделна част от настоящото решение.

УТВЪРЖДАВА списък с резервни членове за секционни избирателни комисии на територията на Община Троян за произвеждане на изборите за народни представители на 12 май 2013 г. съгласно Приложение № 2, представляващо неразделна част от настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Валентина Недялкова/

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Фатме Моллова/

Прочетена 3015 пъти

Внимание!!!

В момента разглеждате архив на приключили избори!!!

Архив на приключили избори