Неделя, 17 Март 2013 12:32

Заповед № 221 / 15.03.2013 година

Написана от

З А П О В Е Д
№ 221
Гр.Троян, 15.03.2013 г.

На основание чл. 44 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.71, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс и Указ № 57 от 13.03.2013 г. на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на 12 май 2013г.

О Б Р А З У В А М:

Избирателни секции за произвеждане на избори за Народно събрание на 12 май 2013г., съгласно приложението, което е неразделна част от тази заповед.
Настоящата заповед ведно с приложението да бъдат публикувани на интернет страницата на Общината, в местните медии и обявени на информационното табло на входа на общинска администрация.

Контролът на изпълнението на заповедта възлагам на Нели Стайкова – Секретар.

 

Поля Велева /п/
И.Д. Кмет на Община Троян
/Съгласно Заповед №215 /14.03.2013г./

Прочетена 1579 пъти

Внимание!!!

В момента разглеждате архив на приключили избори!!!

Архив на приключили избори