Петък, 28 Май 2021 08:56

Заповед № 729 на Кмета на Община Троян

Написана от

ОБЩИНА ТРОЯН

 

З А П О В Е Д

№ 729

гр.Троян 28.05. 2021 г.

           

На основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 183, ал. 3 от Изборния кодекс, т. 19 от Решение № 97-НС от 22 май 2021 г. на Централна избирателна комисия и във връзка с Указ № 130 от 10 май 2021 г., /обн. в ДВ бр. 39 от 12 май 2021 г./ на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

  

ОПРЕДЕЛЯМ:

  1. Места за поставяне на агитационни материали на територията на Община Троян, определени в Приложение 1, което е неразделна част от настоящата Заповед.
  2. Агитационните материали да се поставят само на определените в настоящата Заповед места, а на сгради, огради и витрини - с разрешение на собственика или управителя на имота.
  3. Извън времето за провеждане на предизборната кампания ( от датата на насрочване на изборите за Народно събрание – 12.05.2021 г. до началото на предизборната кампания – 10 юни 2021 г.) се забранява поставянето на предизборни агитационни материали.

НАРЕЖДАМ:

 В срок до 7 дни след изборния ден (18 юли 2021 г.), партиите, коалициите и инициативните комитети да премахнат поставените от тях агитационни материали по повод на вече приключилите избори.

  1. ОП ”Комунални услуги” след изтичане на срока по т. 1 (18 юли 2021 г.), при условията на водене на чужда работа без пълномощия да премахне останали агитационни материали за сметка на съответните партии, коалиции от партии и инициативни комитети.

Контрол по изпълнението на заповедта за град Троян, възлагам на Главен експерт "Сигурност на информацията, ОМП и материално-техническо обслужване" – Румен Варчев, а за населените места на територията на Община Троян – кметове на кметства и кметски наместници.

Копие от настоящата заповед да се връчи на Главен експерт "Сигурност на информацията, ОМП и материално-техническо обслужване" – Румен Варчев, Директора на ОП „Комунални услуги“ град Троян, Кметовете на кметства и Кметските наместници за сведение и изпълнение.

Копие от настоящата заповед да се изпрати на Районна избирателна комисия - Ловеч, РУ „Полиция“ Троян и на лицето, което представлява партията, коалицията или инициативния комитет за сведение.

Копие от настоящата заповед да се постави на информационното табло на входа в общината, в населените места, да се публикува на интернет страницата на Община Троян.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на община Троян

*На основание чл. 6, параграф 1, б. д), предл. второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Прочетена 106 пъти

Внимание!!!

В момента разглеждате архив на приключили избори!!!

Архив на приключили избори