Вие сте тук:Начало»Архив на приключили избори»Парламентарни избори - 12 май 2013»Документи»Хронограма за изборите за народни представители на 12 май 2013 година
Неделя, 17 Март 2013 12:04

Хронограма за изборите за народни представители на 12 май 2013 година

Написана от

ХРОНОГРАМА
за изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

 

Основни процедури, събития и действия

Основание от ИК

Време
(дни/часове) спрямо изборния ден

Срок до дата (вкл.)

Отговорен служител

1.

Президентът на републиката насрочва изборите за народни представители

§ 6, т. 1 от ДР

 

Указ №57 от 13.03.2013г./ДВ, бр.25 от 13.03.2013г./

 

2.

Кмета на общината определяне екипа за организационно-техническата подготовка на територията на община Троян

чл. 13, ал. 2 от ИК

 

15.03.2013г.

Секретаря на общината

3.

Кметовете на общини определят местата за обявяване на избирателните списъци. Информацията се изпраща в РИК след назначаването им.

Чл. 54, ал. 3

- 55 дни

17.03.2013 г.

Секретаря на общината

Н-к отдел УГ

4.

Кметовете на общини образуват със заповед избирателните секции на територията на общината и утвърждават тяхната номерация и адрес.

Заповедта на кмета се обявява публично

Чл. 71, ал. 2 и 3

- 55 дни

17.03.2013 г.

Секретаря на общината

Н-к отдел УГ

5.

Кметовете на общини изпращат на ГД “ГРАО” в МРРБ списък с адресите на избирателните секции и уведомяват РИК

Чл. 71, ал. 4

- 53 дни

19.03.2013 г.

Секретаря на общината

Н-к отдел УГ

6.

ЦИК назначава районните избирателни комисии

§ 6, т. 4

- 45 дни

27.03.2013 г.

 

7.

Кметовете на общини, съответно кметовете на кметства и кметски наместници или кметовете на райони обявяват избирателните списъци. Избирателните списъци се публикуват на интернет страницата на съответната община

Чл. 54, ал. 1 и 4

- 40 дни

1.04.2013 г.

Н-к отдел УГ

Кметове на кметства и кметски наместници

Гл. експерт “Системен администратор”

8.

Кметовете на общини представят на РИК предложенията за състав на секционните избирателни комисии, в случаите, когато е постигнато съгласие между участниците в консултациите

Чл. 34, ал. 6 и 7

- 30 дни

11.04.2013 г.

Секретаря на общината

Н-к отдел УГ 

9.

Кметовете на общини изпращат на РИК предложенията на партиите и коалициите от партии за състав на секционните избирателни комисии в случаите, когато не е постигнато съгласие между участниците в консултациите

Чл. 34, ал. 5

- 30 дни

11.04.2013 г.

Секретаря на общината

Н-к отдел УГ

10.

РИК с решение формира единните номера на избирателните секции в района съобразно единната номерация на секциите, определена с решение на ЦИК

Чл. 71, ал. 6

- 30 дни

11.04.2013 г.

 

11.

Краен срок за избирателите с трайни увреждания да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна урна

Чл. 176, ал. 1

- 30 дни

11.04.2013 г.

Н-к отдел УГ

Кметове на кметства и кметски наместници

12.

РИК назначава СИК в страната, включително и подвижните секционни избирателни комисии

Чл. 34, ал. 1

- 25 дни

16.04.2013 г.

 

13.

Краен срок за подаване на заявления и вписване на избирател в списъците по настоящ адрес, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места

Чл. 53, ал. 1

- 14 дни

27.04.2013 г.

Н-к отдел УГ

Кметове на кметства и кметски наместници 

14.

Общинската администрация издава  удостоверения за гласуване на друго място на служебно заетите лица в произвеждането на изборите за народни представители

Чл. 49, ал. 4

§ 1, т. 13 ДР

- 14 дни

27.04.2013 г.

Н-к отдел УГ

Кметове на кметства и кметски наместници

15.

Общинските администрации по постоянен адрес предават на ГД “ГРАО” в МРРБ данни за издадените удостоверения за гласуване на друго място за автоматизиранозаличаване на лицата от списъците по постоянен адрес

Чл. 49, ал. 5

- 12 дни

29.04.2013 г.

Секретаря на общината

Н-к отдел УГ 

16.

Общинските администрации и кметствата представят на РИК копие от регистъра за издадените удостоверения за гласуване на друго място

Чл. 49, ал. 10

- 12 дни

29.04.2013 г.

Секретаря на общината

Н-к отдел УГ 

17.

Общинските администрации по настоящ адрес предават на ГД “ГРАО” в МРРБ информация за подадените исканияза гласуване по настоящ адрес

за автоматизирано включване на избирателя в избирателните списъци по настоящ адрес и заличаването му от избирателния списък по постоянен адрес

Чл. 53, ал. 3

- 12 дни

29.04.2013 г.

Секретаря на общината

Н-к отдел УГ

18.

Списъкът на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателния списък в изборния ден се публикува на интернет страницата на съответната община.

Чл. 48а

- 10 дни

4.05.2013 г.

Н-к отдел УГ

Гл. експерт "Системен администратор"

19.

Избирателите подават до кмета на общината/района/кметството  заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци

Чл. 50, ал. 2

- 7 дни

 

Н-к отдел УГ 

20.

РИК оповестява по подходящ начин чрез средствата за масова информация мерките, позволяващи на избиратели с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението да гласуват 

Чл. 175, ал. 1

- 7 дни

 

 

21.

Кметът на общината одобрява транспортната схема

 

 

07.05.2013г.

Секретаря на общината

22.

Забрана за огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение по повод референдума под каквато и да е форма

чл. 136 от ИК

- 24 часа преди деня на избора

От 00,00 ч. на 11.05.2013 г. до 21,00 ч. на 12.05.2013 г.

 

23.

Край на информационно-разяснителната кампания за референдума

чл. 133, ал. 5 от ИК

- 24 часа преди деня на избора

До 24,00 ч. на 10.05.2013 г.

 

24.

Оборудване на помещенията за гласуване

 

 

до 10.05.2013г.

Секретаря на общината

Н-к отдел УГ

25.

Общинска администрация предава изборните материали на СИК и на подвижната избирателна секция

 

 

До 19,00часа на 11.05.2013 г.

Секретаря на общината

26.

ИЗБОРЕН ДЕН

 

 

 

 

27.

ЦИК обявява края на изборния ден след приключване на гласуването на територията на страната не по – късно от 21.00 часа на 12. май 2013г.

чл.26, ал.1 т.36

 

 

 

28.

СИК преброява гласовете за кандидатските листи; изготвя протокол за резултата от гласуването в избирателната секция и го предава на РИК

чл.36, ал.1 т.4  чл.230

+24 часа от приключване на гласуването

 

 

29.

СИК предава останалите книжа и материали на областната администрация

чл.36, ал.1 т.5

чл.233, ал.7

+24 часа от приключване на гласуването

 

 

30.

Политическите партии премахват поставените от тях агитационни материали.

При неизпълнение на задължението по чл.134, ал. 9 от ИК се налага глоба от 1000 до 5000 лв. (чл. 298, ал. 1 от ИК)

чл. 134, ал. 9 от ИК

 

до 3 дни след деня на избора

 

 

Прочетена 2353 пъти

Внимание!!!

В момента разглеждате архив на приключили избори!!!

Архив на приключили избори