Понеделник, 15 Март 2021 15:10

Заповед № 414 на Кмета на Община Троян

Написана от

ОБЩИНА ТРОЯН

 

ЗАПОВЕД № 414

гр. Троян, 15.03.2021 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 2 във вр. с чл. 89, ал. 2 от Изборния кодекс и във връзка с Указ № 9 от 14.01.2021 г., /обн. в ДВ бр. 5 от 19.01.2021 г./ на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на 04 април 2021 г.

ОБРАЗУВАМ:

Избирателни секции на територията на Община Троян

и

УТВЪРЖДАВАМ:

тяхната номерация, обхват и адрес, както следва:

 

№ по

ред

Секция

Обхват на избирателните секции –

Локализационни единици (улици)

Нечетни

от № до №

Четни          

от № до №

1

113400085

Секционна избирателна комисия във Втори блок на Пневмологично отделение за прием и триаж на пациенти, съмнителни за COVID 19 в „СБАЛББ – Троян“ ЕООД (При условията на Решение № 2206-НС от 11.03.2021 г. на ЦИК).

 

 

 

Секция №

Населено място

Място на гласуване

Адрес

113400085

Троян

„СБАЛББ – Троян“ ЕООД

ул. „Васил Левски“ № 253

 

Настоящата заповед да са изпрати на ТЗ на ГД «ГРАО» - Ловеч, Районна избирателна комисия – Ловеч и Областен управител - Ловеч.

На основание чл. 8, ал. 4 от Изборния кодекс заповедта да се обяви публично, не по-късно от 16 март 2021 г., чрез публикуване на Интернет страницата на Община Троян и чрез поставяне на информационното табло пред сградата на общинската администрация, както и на информационните табла в кметствата и кметските наместничества на територията на община Троян.

 Заповедта подлежи на оспорване от заинтересованите лица в 3-дневен срок от обявяването й пред Областен управител – Ловеч.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Цветелина Калчева – Секретар на Община Троян.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на Община Троян

*На основание чл. 6, параграф 1, б. д), предл. второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Прочетена 343 пъти

Внимание!!!

В момента разглеждате архив на приключили избори!!!

Архив на приключили избори