Печат на тази страница
Петък, 12 Март 2021 10:00

Заповед № 394 на Кмета на Община Троян

Написана от

ЗАПОВЕД № 394 от 12.03.2021 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 2 във вр. с чл. 89, ал. 2 от Изборния кодекс и във връзка с Указ № 9 от 14.01.2021 г., /обн. в ДВ бр. 5 от 19.01.2021 г./ на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на 04 април 2021 г.

 

ОБРАЗУВАМ: Избирателни секции на територията на Община Троян и УТВЪРЖДАВАМ: тяхната номерация, обхват и адрес, както следва: 

№ по ред Секция № Обхват на избирателните секции – Локализационни единици (улици) Нечетни от № до № Четни от № до №
1 113400079 Подвижна избирателна секция (При условията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс), съгласно Решение № 2117-НС от 22.02.2021 г. на ЦИК.    
2 113400080 Подвижна избирателна секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, съгласно Закона за здравето (При условията на Решение № 2159-НС от 02.03.2021 г. на ЦИК).    
3 113400081 Подвижна избирателна секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, съгласно Закона за здравето (При условията на Решение № 2159-НС от 02.03.2021 г. на ЦИК).    
4 113400082 Подвижна избирателна секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, съгласно Закона за здравето (При условията на Решение № 2159-НС от 02.03.2021 г. на ЦИК).    
5 113400083 Секционна избирателна комисия в COVID отделение на „МБАЛ- Троян“ ЕООД (При условията на Решение № 2206-НС от 11.03.2021 г. на ЦИК).    
6 113400084 Секционна избирателна комисия в COVID отделение „СБАЛББ – Троян“ ЕООД (При условията на Решение № 2206-НС от 11.03.2021 г. на ЦИК).    

 

Секция № Населено място Място на гласуване Адрес
113400079 Троян   Град Троян, пл. „Възраждане“ № 1
113400080 Троян   Град Троян, пл. „Възраждане“ № 1
113400081 Троян   Град Троян, пл. „Възраждане“ № 1
113400082 Троян   Град Троян, пл. „Възраждане“ № 1
113400083 Троян „МБАЛ- Троян“ ЕООД Ул. „Радецки“ № 30
113400084 Троян „СБАЛББ – Троян“ ЕООД Ул. „Васил Левски“ № 253

 

Настоящата заповед да са изпрати на ТЗ на ГД «ГРАО» - Ловеч, Районна избирателна комисия – Ловеч и Областен управител - Ловеч.

На основание чл. 8, ал. 4 от Изборния кодекс заповедта да се обяви публично, не по-късно от 16 март 2021 г., чрез публикуване на Интернет страницата на Община Троян и чрез поставяне на информационното табло пред сградата на общинската администрация, както и на информационните табла в кметствата и кметските наместничества на територията на община Троян.

Заповедта подлежи на оспорване от заинтересованите лица в 3-дневен срок от обявяването ѝ пред Областен управител – Ловеч.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Цветелина Калчева – Секретар на Община Троян.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на Община Троян

 

*На основание чл. 6, параграф 1, б. д), предл. второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Прочетена 386 пъти