Сряда, 17 Февруари 2021 09:09

Заповед № 210 на Кмета на Община Троян

Написана от

ОБЩИНА ТРОЯН

 

З А П О В Е Д

210

гр.Троян 17.02.2021 г.

           

На основание чл.44, ал.2 във вр. с ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 183, ал. 3 от Изборния кодекс и във връзка с Указ № 9 от 14.01.2021 г., /обн. в ДВ бр. 5 от 19.01.2021 г./ на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на 04 април 2021 г.

 

ОПРЕДЕЛЯМ:

  1. Места за поставяне на агитационни материали на територията на Община Троян, определени в Приложение 1 , което е неразделна част от настоящата Заповед.
  2. Агитационните материали да се поставят само на определените в настоящата Заповед места, а на сгради, огради и витрини - с разрешение на собственика или управителя на имота.
  3. Извън времето за провеждане на предизборната кампания ( от датата на насрочване на изборите за Народно събрание – 19.01.2021 г. до началото на предизборната кампания – 05 март 2021 г.) се забранява поставянето на предизборни агитационни материали.

НАРЕЖДАМ:

 

На ОП ”Комунални услуги” в срок до 7 дни след изборния ден (11 април 2021 г.), при условията на водене на чужда работа без пълномощия да премахне останали агитационни материали за сметка на съответните партии, коалиции от партии и инициативни комитети.

Контрол по изпълнението заповедта за град Троян, възлагам на Главен експерт "Сигурност на информацията, ОМП и материално-техническо обслужване" – Румен Варчев, а за населените места на територията на община Троян – кметове на кметства и кметски наместници.

Копие от настоящата заповед да се връчи на Директора на ОП „Комунални услуги“ град Троян, Кметовете на кметства и Кметските наместници за сведение и изпълнение.

Копие от настоящата заповед да се изпрати на Районна избирателна комисия - Ловеч, РУ „Полиция“ Троян и на лицето, което представлява партията, коалицията или инициативния комитет за сведение.

Копие от настоящата заповед да се постави на информационното табло на входа в общината, в населените места, да се публикува на интернет страницата на Община Троян.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на община Троян

*На основание чл. 6, параграф 1, б. д), предл. второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

 

 

 

Прочетена 627 пъти

 

 

 

 

Внимание!!!

В момента разглеждате архив на приключили избори!!!

Архив на приключили избори