Сряда, 27 Януари 2021 13:13

Заповед № 95 на Кмета на Община Троян

Написана от

ОБЩИНА ТРОЯН 

З А П О В Е Д 

№ 95

Гр. Троян 26.01. 2021 г.

           

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 464, т. 10 и чл. 182 и сл. от раздел II, Глава Дванадесета от Изборния кодекс и във връзка с Указ № 292 от 17.12.2020 г. на Президента на Република България, обн. в ДВ бр. 108 от 22.12.2020 г., за насрочване на Частичен избор за Кмет на кметство с. Калейца, община Троян на 28.02.2021 г.

                                         

ЗАПОВЯДВАМ:

 1.  Предизборната кампания се открива 20 дни преди изборния ден.
 2. Определям места за поставяне на агитационни материали на територията на Кметство с. Калейца, Община Троян, определени в Приложение 1, което е неразделна част от настоящата Заповед.
 3. Агитационните материали се поставят на определените в настоящата Заповед места, а на сгради, огради и витрини - с разрешение на собственика или управителя на имота.
 4. Забранява се използването на държавния и общинския транспорт за предизборна агитация, поставянето на агитационни материали на автобусни спирки и електриченски стълбове.
 5. Забранява се използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението, както и на материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите.
 6. Забранява се унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по определения в Изборния кодекс ред, до края на изборния ден.
 7. Забранява се поставянето на предизборни агитационни материали извън предизборната кампания по републиканската пътна мрежа и общинските пътища.
 8. Забранява се поставянето на агитационни материали на партии, коалиции от партии и инициативни комитети в изборните помещения, както и на разстояние, по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, през изборния ден и до края на гласуването.
 9. Забранява се поставянето на предизборни агитационни материали извън предизборната кампания.
 10. Партиите, коалициите от партии и инициативните комитети в срок до седем дни след изборния ден премахват поставените от тях материали.

 

УКАЗВАМ:

На партиите, коалициите от партии и инициативните комитети, че:

 1. При неизпълнение на задължението по т. 10 на лицето, което представлява партията или инициативния комитет, или на лицата, които представляват коалицията, се налага глоба от 1000 до 5000 лв., по реда на чл. 472, ал. 1 от Изборния кодекс.
 2. При неизпълнение на задължението по т. 9 от Заповедта на лицето, което наруши забраната за поставяне на агитационни материали извън предизборната кампания се налага глоба или имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв. Когато норушението е извършено повторно, глобата или имуществената санкция е в размер от 3000 до 10 000 лв., по реда на чл. 473, ал. 2 от Изборния кодекс

НАРЕЖДАМ:

 1. В срок до 7 дни след изборния ден (28 февруари 2021 г..), а когато на територията на кметство с. Калейца се провежда втори тур - в срок до седем дни от датата на произвеждането му, партиите, коалициите и инициативните комитети премахват поставените от тях агитационни материали по повод на вече приключилите избори.
 2. ОП ”Комунални услуги” след изтичане на срока по т. 13 при условията на водене на чужда работа без пълномощия да премахне останали агитационни материали за сметка на съответните партии, коалиции от партии и инициативни комитети.

Контрол по изпълнението заповедта възлагам на Главен експерт "Сигурност на информацията, ОМП и материално-техническо обслужване".

Копие от настоящата заповед да се връчи Главен експерт "Сигурност на информацията, ОМП и материално-техническо обслужване" и Вр.И.Д.Кмета на кметство с. Калейца, за сведение и изпълнение.

Копие от настоящата заповед да се изпрати на ОИК, РУ на МВР Троян, Директора на ОП „Комунални услуги” и на лицето, което представлява партията или инициативния комитет, или на лицата, които представляват коалицията от партии за сведение.

Копие от настоящата заповед да се постави на информационното табло на кметство с. Калейца, да се публикува на интернет страницата на Община Троян.

 

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на Община Троян

*На основание чл. 6, параграф 1, б. д), предл. второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одобрил:                                                                                                     Приложение 1

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на община Троян

*На основание чл. 6, параграф 1, б. д), предл. второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

 

 

 

 

Места за поставяне на агитационни материали на територията на кметство с. Калейца, община Троян

                                             

 

с. Калейца:

- ул. „Христо Ботев” № 24 А /До автобусна спирка и магазин „Яница”/

- ул. „Христо Ботев” № 80 / Здравна служба и ПОЩА/

- ул. „Христо Ботев” № 109 / До автобусна спирка, сграда РПК/

- ул. „Христо Ботев” № 145 / Паметник на Дамян Банчев/

- ул. „Христо Ботев” № 155 /До автобусна спирка до СДГ Калейца/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочетена 346 пъти

Внимание!!!

В момента разглеждате архив на приключили избори!!!

Архив на приключили избори