Вторник, 26 Януари 2021 12:32

Заповед № 92 на Кмета на Община Троян

Написана от

ОБЩИНА ТРОЯН

 

З А П О В Е Д

92

Гр. Троян, 26.01.2021 г.

                                              

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал.3 във връзка с чл. 464, т.13 от Изборния кодекс и Указ № 292 от 17.12.2020 г. на Президента на Република България, обн. в ДВ бр. 108 от 22.12.2020 г., за насрочване на Частичен избор за Кмет на кметство с. Калейца, община Троян на 28.02.2021 г.

О П Р Е Д Е Л Я М:

Място за обявяване на избирателния списък за произвеждане на частичен избор за Кмет на кметство с. Калейца, Община Троян на 28.02.2021 г., както следва:

Секция №

Място на гласуване

 Място за обявяване

113400033

Ул. „Селски дол” № 1 – Народно читалище „Искра-1898“

с. Калейца, ул. „Христо Ботев” № 109 – бивша сграда РПК

           

Настоящата Заповед да се изпрати на Общинска избирателна комисия.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Цветелина Калчева – Секретар на Община Троян.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на Община Троян

*На основание чл. 6, параграф 1, б. д), предл. второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Прочетена 508 пъти

 

 

 

 

Внимание!!!

В момента разглеждате архив на приключили избори!!!

Архив на приключили избори