Вторник, 19 Януари 2021 10:40

Заповед № 59 на Кмета на Община Троян

Написана от

ОБЩИНА ТРОЯН 

ЗАПОВЕД № 59 

Гр. Троян, 18.01.2021 г.

 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 2 във вр. с чл. 464, т.7 от Изборния кодекс и Указ № 292 от 17.12.2020 г. на Президента на Република България, обн. в ДВ бр. 108 от 22.12.2020 г., за насрочване на Частичен избор за Кмет на кметство с. Калейца, община Троян на 28.02.2021 г.

ОБРАЗУВАМ:

Избирателна секция на територията на с. Калейца, Община Троян

и

УТВЪРЖДАВАМ:

нейната номерация, обхват и адрес, както следва:

 

№ по ред

Код

Обхват на СИК

Нечетни №

Четни №

Адрес и място на СИК

СЕКЦИЯ № 113400033 – КАЛЕЙЦА

1.

00062

Ул. „Анска”

1-27

2-6

Ул. „Селски дол” № 1 – Народно читалище „Искра-1898“

2.

00028

Ул. „Васил Ватев”

1-95

2-138

Ул. „Селски дол” № 1 – Народно читалище „Искра-1898“

3.

00076

Ул. „Дамян Банчев”

1-17

2-8

Ул. „Селски дол” № 1 – Народно читалище „Искра-1898“

4.

15730

Ул. „Дочо Чакъров”

1-41

2-36

Ул. „Селски дол” № 1 – Народно читалище „Искра-1898“

5.

00084

Ул. „Керимска”

1-55

2-32

Ул. „Селски дол” № 1 – Народно читалище „Искра-1898“

6.

00031

Ул. „Ламар”

1-31

2-46

Ул. „Селски дол” № 1 – Народно читалище „Искра-1898“

7.

00045

Ул. „Селски дол”

1-15

2-22

Ул. „Селски дол” № 1 – Народно читалище „Искра-1898“

8.

56318

Ул. „Терзийска”

1-25

2-22

Ул. „Селски дол” № 1 – Народно читалище „Искра-1898“

9.

62685

Ул. „Христо Ботев”

1-193

2-192

Ул. „Селски дол” № 1 – Народно читалище „Искра-1898“

 

 

Настоящата заповед да са изпрати на ТЗ на ГД «ГРАО» Ловеч, Областен управител - Ловеч и ОИК – Троян, да бъде публикувана на интернет страницата на Община Троян и обявена на информационното табло в Центъра за административно обслужване в общинската администрация, както и на информационното табло в кметство с. Калейца, община Троян на 23.01.2021 г.

Заповедта може да се оспорва в тридневен срок от обявяването й пред общинската избирателна комисия.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Цветелина Калчева – Секретар на Община Троян.

 

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на Община Троян

*На основание чл. 6, параграф 1, б. д), предл. второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Прочетена 310 пъти

Внимание!!!

В момента разглеждате архив на приключили избори!!!

Архив на приключили избори