Печат на тази страница
Сряда, 30 Октомври 2019 09:12

Заповед № 1352 от 30.10.2019 г. за обявяване на списъците на заличените лица за произвеждане на втори тур на избори за общински съветници и за кметове на 03 ноември 2019 г.

Написана от

ОБЩИНА ТРОЯН

 

З А П О В Е Д 

№ 1352

гр. Троян, 30.10. 2019 г.

                                           

 На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 39, ал.1 от Изборния кодекс и Указ № 163 от 10 юли 2019 г., /обн. в ДВ бр. 56 от 16 юли 2019 г./ на Президента на Република България за насрочване на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

 

 

ОБЯВЯВАМ:

 

Списъците на заличените лица за произвеждане  на втори тур на избори за общински съветници и за кметове на 03 ноември 2019 г.

 

 

НАРЕЖДАМ:

 

 

Списъците на заличените лица, съдържащи имената на лицето, номера и адреса на избирателната секция да се публикуват на интернет страницата на Община Троян.

 

Настоящата заповед заедно със списъците на заличените лица да бъдат обявени и публикувани на интернет страницата на Община Троян.

 

Копие от заповедта да се изпрати на Общинска избирателна комисия Троян.

 

 

Инж. БИСТРА ЧОЛАКОВА

Вр.И.Д.Кмет на община Троян

Съгласно Решение № 1025 от 26.09.2019 г. на Общински съвет - Троян

*На основание чл. 6, параграф 1, б. д), предл. второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Прочетена 530 пъти