Четвъртък, 11 Септември 2014 17:28

Решение № 826-НС / 03.09.2014 на ЦИК

Написана от

ОТНОСНО: опаковане и предаване на бюлетините, избирателните списъци, протоколите на СИК за отчитане на изборните резултати и другите книжа и материали от изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. от СИК/ПСИК на РИК и от СИК/ПСИК на общинските администрации и съхранение на книжата и материалите до следващите избори за народни представители

На основание чл. 57, ал. 1, т. 2, чл. 100, ал. 1, т. 4 и 5, чл. 284, чл. 285, чл. 287, ал. 7 и 8, § 10 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

А. ОПАКОВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ, ПРОТОКОЛИТЕ, БЮЛЕТИНИТЕ И ДРУГИТЕ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ГЛАСУВАНЕТО

I. Пликове, които СИК/ПСИК не поставят в торбата, и тяхното съдържание

1. В плик с надпис „Списъци на СИК № ........" се поставят:

1.1.) избирателният списък;

1.2.) декларации и удостоверения (приложения към избирателния списък);

1.3.) списъкът на заличените лица (Приложение № 9-НС);

1.4.) списъкът за допълнително вписване на придружителите (Приложение № 73-НС).

Пликът НЕ СЕ ЗАПЕЧАТВА и НЕ СЕ ПОСТАВЯ в торбата!

Върху плика се изписва пълният номер на секцията - АА ВВ СС ХХХ1).

2. В плик с надпис „Протокол на СИК № ....... с резултатите от гласуването" се поставят:

2.1.) попълненият и подписан протокол на СИК/ПСИК с резултатите от гласуването (Приложение № 87-НС-х);

2.2.) протоколът/е с решението/ята на СИК/ПСИК при оспорване действителността или недействителността на някой глас;

2.3.) особеното/ите мнение/я на член на СИК/ПСИК, който не е съгласен с отразеното в протокола с резултатите от гласуването;

2.4.) попълненият и подписан протокол (Приложение № 87-НС-ЕМГ) с резултатите от експерименталното машинно гласуване (за СИК, провели ЕМГ) и разпечатката от машината с данните от машинното гласуване.

Протоколът/ите по т. 2.1. и 2.4. НЕ СЕ РАЗПЛАСТЯВА/Т.

Пликът НЕ СЕ ЗАПЕЧАТВА и НЕ СЕ ПОСТАВЯ в торбата!

Върху плика се изписва пълният номер на секцията.

3. В плик с надпис „Други протоколи на СИК № ......." се поставят:

3.1.) неизползваният (непопълнен) протокол (Приложение № 87-НС-х). Протоколът се поставя без да се изважда от плика, в който се намира;

3.2.) сгрешеният протокол (ако има такъв) - (Приложение № 87-НС-х);

3.3.) протоколът за предаване и приемане на изборните книжа и материали, съставен в деня преди изборния ден (Приложение № 77-НС, съответно Приложение № 78-НС за ПСИК);

3.4.) протоколът за предаване на сгрешен/и формуляр/и и приемане на нов формуляр на протокол на СИК/ПСИК (ако е съставен такъв при сгрешени протоколи) - (Приложение № 83-НС).

Пликът НЕ СЕ ЗАПЕЧАТВА и НЕ СЕ ПОСТАВЯ в торбата!

Върху плика се изписва пълният номер на секцията.

Забележка: След въвеждане на данните от гласуването в Изчислителния пункт към РИК и приемане на протокола на СИК/ПСИК от РИК в този плик се поставя и екземплярът на протокола на СИК/ПСИК за общинската администрация (третият индигиран екземпляр).

Контролната памет (флаш памет) с данните от експерименталното машинно гласуване не се поставя в торбата (само за СИК, където е проведено ЕМГ).

II. Изборни книжа и материали които се поставят в торбата

4. След попълване и подписване на протокола с резултатите от гласуването, копирането и подпечатването му СИК/ПСИК поставят в торбата опаковани в отделни пакети и надписани, както следва:

4.1. пакет с надпис „Неизползвани бюлетини";

4.2. пакет с надпис „Недействителни бюлетини по чл. 227, 228 и 265 от ИК и сгрешени бюлетини по чл. 267 от ИК";

4.3. пакет с надпис „Действителни бюлетини";

4.4. пакет с надпис „Бюлетини с недействителни гласове";

4.5. унищожени от СИК/ПСИК бюлетини за таблата пред изборното помещение, повредени при откъсване от кочана или по друг начин;

4.6. черновите на протокола на СИК/ПСИК;

4.7. бланките - чернови за отразяване на предпочитанията (преференциите);

4.8. пакет с надпис „Кочани от бюлетините", с които е гласувано;

4.9. опаковани в плик отрязъци с номерата на бюлетините;

4.10. протокола за маркиране на печата на СИК/ПСИК (Приложение № 82-НС);

4.11. приемо-предавателния протокол за избирателния списък (Приложение № 75-НС);

4.12. списъкът за вписване на лицата, получили копие от протокола на СИК/ПСИК (Приложение № 85-НС);

4.13. постъпилите жалби и сигнали и протоколите с решенията по тях;

4.14. други протоколи на СИК/ПСИК, извън посочените в т. 2 и 3;

4.15. неизползвани декларации;

4.16. пакет с разписките от експерименталното машинно гласуване (за СИК провели ЕМГ).

4.17. печата на СИК/ПСИК. Печатът се поставя в отделен плик, който се запечатва, след като се приключи с копирането, подписването и подпечатването на протоколите!

5. Изборните книжа и материали по т. 4 се опаковат поотделно и запечатват с хартиена лента, която се подпечатва с печата на СИК/ПСИК и подписва от членовете на комисията.

6. Другите помощни материали и технически материали, получени от общинската администрация, като неизползвани хартиени ленти, лепило, линийки, химикали, торби и др., не се поставят в торбата, а се опаковат отделно и се предават на общинската администрация.

7. Торбата с книжата по т. 4 се завързва, около възела се залепва хартиена лента с пълния номер на секцията (ААВВССХХХ), върху която всички членове на СИК/ПСИК изписват името и фамилията си и се подписват. При залепването на хартиената лента да не се използва тиксо. Върху торбата се залепва хартиен етикет с надпис „Избори за народни представители на 05.10.2014 г." и пълният номер на секцията (ААВВССХХХ). При невъзможност да бъде залепен хартиен етикет, надписът може да бъде изписан и с маркер.

8. Копие от подписания протокол на СИК, подписан на всеки лист от председателя, заместник-председателя и секретаря и подпечатан с печата на комисията, се поставя на видно място пред сградата където се помещава секцията.

Транспортът и охраната до съответната РИК се осигуряват от съответната общинска администрация и органите на МВР.

Б. ПРЕДАВАНЕ НА КНИЖАТА И ТОРБАТА ОТ СИК/ПСИК НА РИК И НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

I. Предаване на протокола с резултатите от гласуването и другите книжа от СИК/ПСИК на РИК

9. Председателят или заместник-председателят, секретарят и един член на СИК/ПСИК, предложени от различни партии или коалиции, предават на РИК:

9.1. Пликът по А. I. т. 2 с надпис „Протокол на СИК № ....... с резултатите от гласуването";

9.2. Пликът по А. I. т. 1 с надпис „Списъци на СИК № ........";

9.3. Пликът по А. I. т. 3 с надпис „Други протоколи на СИК № .......";

Пликовете се предават, без да се запечатват, надписани и съдържащи книжата, посочени в раздел А.I. т. 1, т. 2 и 3 по-горе.

9.4. Записващото техническо устройство от експерименталното машинно гласуване (само от СИК, където е проведено експерименталното машинно гласуване).

10. Районната избирателна комисия проверява секционния протокол и сверява фабричния му номер с номера, вписан в протокола за предаване и приемане на изборните книжа.

Районната избирателна комисия проверява и протокола от експерименталното машинно гласуване и разпечатката с данните от гласуването, за съответствие и издава разписка (само за СИК, където е проведено ЕМГ).

11. При приемане на секционния протокол РИК издава на СИК подписана разписка, която СИК поставя до копието на секционния протокол.

12. Районната избирателна комисия сверява фабричните номера на протоколите в плика по раздел А.I., т. 3 и връща на СИК/ПСИК:

- втория формуляр на протокол на СИК/ПСИК (непопълнен или сгрешен);

- протокола за предаване и приемане на изборните книжа и материали, съставен в деня преди изборния ден;

- протокола за предаване на сгрешен/и формуляр/и и приемане на нов формуляр на протокол на СИК/ПСИК (ако е съставен при сгрешени протоколи).

Тези протоколи се поставят отново в плика по т. 3 („Други протоколи на СИК № ......."). В същия плик СИК/ПСИК поставя и протокола с решението на СИК/ПСИК при оспорване действителността или недействителността на някой глас и особеното мнение на член на СИК/ПСИК, който не е съгласен с отразеното в протокола с резултатите от гласуването, ако има такива.

След проверката по т. 10 РИК разпластява попълнения и подписан протокол (Приложение № 87-НС-ЕМГ) с резултатите от експерименталното машинно гласуване (за СИК, провели ЕМГ) и поставя втория екземпляр заедно с разпечатката от машината с данните от машинното гласуване в плика по т. 3 (само за СИК, където е проведено ЕМГ).

13. Протоколът с резултатите от гласуването се разпластява от РИК, като двата екземпляра от него, предназначени за РИК и ЦИК, остават в РИК, а третият екземпляр се връща на СИК/ПСИК и се поставя в плика по т. 3 („Други протоколи на СИК № .......").

14. Пликовете по т. 1 („Списъци на СИК № ........") и по т. 2 („Протокол на СИК № ....... с резултатите от гласуването") остават в РИК, а пликът по т. 3 („Други протоколи на СИК № ......."), съдържащ книжата по т. 12 и 13 се предава на СИК/ПСИК, за предаване на общинската администрация.

II. Предаване на торбата с книжата, пликът по раздел А.I. т. 3 и останалите книжа и материали от СИК/ПСИК на общинската администрация

15. Членовете на СИК/ПСИК по т. 9 предават на общинската администрация, на комисия, определена със заповед на кмета на общината, включваща длъжностни лица от общинската администрация:

- запечатаната торба с бюлетините и останалите книжа и материали;

- плика по т. 3.

16. За предаването на торбата и плика по т. 3 между членовете на СИК/ПСИК и комисията по чл. 287, ал. 7 от ИК се съставя протокол по образец (Приложение № 84-НС от изборните книжа). Пликът по т. 3 се запечатва, след като се установи, че книжата по т. 12 и 13 се намират в него.

17. При предаването на торбите комисията по чл. 287, ал. 7 от ИК проверява тяхната цялост. Торба с нарушена цялост се опакова отново от членовете на СИК/ПСИК по т. 9, завързва се по начина, указан в т. 7, като състоянието й и намиращите се в нея изборни книжа се описват в протокол по Приложение към настоящото решение. Опакованите от СИК/ПСИК бюлетини и пликове не се отварят или разкъсват!

18. СИК/ПСИК предава изборните книжа и материали не по-късно от 24 часа от приключване на гласуването.

19. До 9 октомври 2014 г. РИК предава с протокол на териториалното звено на ГД „ГРАО" плика по т. 1 за извършване на проверка. След извършване на проверката ТЗ на ГД „ГРАО" предава списъците и другите книжа на длъжности лица от общинската администрация, определени със заповед на кмета на общината, за поставяне в помещенията по т. 20, в които се съхраняват изборните книжа и материали от изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., за което се съставя протокол.

В. СЪХРАНЯВАНЕ НА ТОРБИТЕ С БЮЛЕТИНИТЕ И ОСТАНАЛИТЕ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ

20. Бюлетините, екземплярът от протокола, предназначен за общинската администрация, и останалите книжа и материали се съхраняват до следващите избори за народни представители. Помещенията, в които се съхраняват, се определят от областния управител и се запечатват с хартиени ленти, подписани от членовете на комисията по чл. 287, ал. 7 от ИК и подпечатани с печата по Решение № 766-НС от 21 август 2014 г. на ЦИК.

21. Съхраняването на бюлетините, на екземпляра на протокола, предназначен за общинската администрация, и на останалите книжа и материали, както и достъпът до помещенията се определят с решение на ЦИК. По изключение, в случай на обективна невъзможност книжата да бъдат поместени в едно от разполагаемите помещения, могат да бъдат определени и повече от едно помещение. Помещението следва да е охраняемо и обособено по начин, позволяващ отделното съхранение на изборните книжа и материали от изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. В случай, че в помещението се съхраняват изборни книжа и материали, чийто срок на съхранение не е изтекъл, новите книжа и материали от насрочените на 5 октомври 2014 г. избори за народни представители следва да се поставят на обособено в помещението място, непозволяващо смесването или по друг начин объркването, или изгубването на изборните книжа и материали.

22. Помещението/ята по т. 20 се определя/т със заповед на областния управител не по-късно от 1 октомври 2014 г. Копие от заповедта се изпраща на съответната РИК.

23. След приемане на изборните книжа и материали от всички СИК/ПСИК от съответната община и след поставяне в помещението/ята на торбите с бюлетините и другите книжа и материали и екземплярите от протоколите по настоящото решение, предназначени за общинската администрация, комисията по чл. 287, ал. 7 от ИК, определена със заповед на кмета на общината, заключва помещението/ята и го/ги запечатва с хартиени ленти, подпечатани с печата по т. 20. Върху лентите се подписват всички членове на комисията.

24. Достъпът до запечатаните изборни книжа и материали и до помещенията, където те се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК в присъствието на определени със заповед на кмета длъжностни лица. След всяко отваряне на помещението/ята то/те отново задължително се запечатва/т с хартиена лента, подписана от тях, и се подпечатва/т с печата по т. 20.

25. За всяко отваряне на помещението/ята и развързване на торби или разпечатване на пликове, съхранявани в него/тях, се съставя протокол, в който се вписват основанието за разпечатването, органът, който е разрешил разпечатването, имената на лицата, които присъстват при разпечатването, състоянието, в което са открити торбите/пликовете (дали хартиените ленти са в цялост, съответно дали пликовете са залепени), документите, които се изваждат/съответно прибират в торбите/пликовете и имената и длъжността на лицето, на което се предават. Протоколът се подписва от определените със заповед на кмета длъжностни лица.

26. След връщане от ГД „ГРАО" при МРР на избирателните списъци от проверка за двойно гласуване, както и за това, дали дадено лице е било придружител на повече от двама избиратели, определени със заповед на кмета длъжностни лица следва да разпечатат незабавно помещението за съхранение на книжата, да поставят избирателните списъци и декларациите, и удостоверения към тях, списъците на заличените лица и допълнително вписване на придружителите и да запечатат помещението по реда на т. 24 и 25. За разпечатването на помещението за прибиране на избирателните списъци и декларациите и удостоверенията към тях, и на списъците на заличените лица и допълнително вписване на придружителите, не е необходимо допълнително решение на ЦИК.

27. Кметът на общината носи отговорност за съхраняването на торбите с изборните книжа и материали, включително и печата по т. 20, в състоянието, в което те са поставени в помещението.

Решението да бъде изпратено на Администрацията на Министерския съвет, на областните управители и на кметовете на общини/райони.

Копие от решението да се осигури от общинските/районните администрации за всяка СИК/ПСИК и да се предостави от РИК на СИК/ПСИК в предизборния ден при предаване на изборните книжа и материали.

ЗАМ-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Маргарита Златарева

СЕКРЕТАР: Севинч Солакова

Прочетена 1808 пъти

Внимание!!!

В момента разглеждате архив на приключили избори!!!

Архив на приключили избори